Dnes je 8.6.2023 a svátek má Medard

Životní situace

Nepříznivá sociální situace - nezaměstnanost, nízký příjem, zdravotní postižení apod.

Nepříznivá sociální situace může vzniknout v důsledku ztráty zaměstnání, nízkého příjmu, závislostí např. na návykových látkách, zdravotního postižení, nemoci apod.
V návaznosti na vzniklou situaci sociální pracovník např.:
o pomáhá při orientaci v systému sociálních a zdravotních služeb, popřípadě při výběru vhodné sociální služby (např. pečovatelská služba, azylové domy, domovy pro seniory, odlehčovací služby),
o poskytuje poradenství v návaznosti na jednotlivé dávkové systémy sociální ochrany obyvatelstva (např. dávky důchodového a nemocenského pojištění, dávky státní sociální podpory, dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky pro osoby se zdravotním postižením),
o poskytuje administrativní pomoc při vyplňování nebo kontrole žádostí o různé typy dávek,
o poskytuje pomoc při vyřizování osobních dokladů,
o pomáhá překonávat problémy s hledáním či udržením zaměstnání (např. pomoc při sestavení životopisu, výběru vhodného zaměstnání, hledání vhodné agentury práce),
o asistuje při nácviku zvládání sociálních i praktických dovedností (např. hospodaření s finančními prostředky),
o pomáhá při řešení finančních problémů (např. doprovod na jednání s věřiteli, sjednávání splátkového kalendáře, pomoc při zajištění kontaktu s exekutory),
o poskytuje kontakty a zprostředkovává jednání se specializovanými poradnami (např. poradna při finanční tísni),
o řeší problémy související se ztrátou nebo s rizikem ztráty bydlení,
o poskytuje poradenství pro osoby propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody nebo výkonu vazby.
Vzhledem k tomu, že komplexní sociální práce je velmi rozsáhlá a nelze vymezit všechny možné oblasti pomoci sociálního pracovníka, doporučujeme, aby se klienti obrátili na konkrétního zaměstnance s žádostí o informaci, pomoc či spolupráci.

Zvláštní příjemce dávky důchodového pojištění

Jedná se o situaci, kdy stávající příjemce dávky důchodového pojištění nemůže svoji dávku přebírat a účelně využívat, a to z důvodu jeho nepříznivého zdravotního stavu. Na základě této skutečnosti je ustanoven zvláštní příjemce dávky důchodového pojištění, který jej přebírá a hospodaří s ním ve prospěch stávajícího příjemce.
Žadatel může být ustanoven zvláštním příjemcem v případě, kdy by se výplatou dávky dosavadnímu příjemci zřejmě nedosáhlo účelu, kterému má dávka sloužit, nebo kdyby tím byly poškozovány zájmy osob, které je důchodce povinen vyživovat, anebo nemůže-li oprávněný, popřípadě jeho zákonný zástupce nebo opatrovník, výplatu přijímat (ze zdravotních důvodů).
load