Dnes je 27.9.2023 a svátek má

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území

Rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území stanoví podmínky pro změnu užívání stavby, která má vliv na životní prostředí nebo nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Je vyžadováno u takových změn v užívání stavby, pro které bylo vydáno stanovisko k posouzení vlivu na životní prostředí nebo dojde k novým nárokům na veřejnou infrastrukturu.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Žadatel (stavebník), tedy fyzická osoba, fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba, která může vystupovat samostatně nebo může být zastoupena na základě plné moci. Není-li žadatel vlastníkem pozemku nebo stavby, dokládá souhlas vlastníka pozemku nebo stavby.

Podmínky a postup řešení:

Postup a podmínky vychází z ustanovení § 81 a dílu 5 (územní řízení) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 5 a 11 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

 • písemně (zasláním poštou, osobně na podatelně Městského úřadu Vrbno pod Pradědem)
 • elektronicky s ověřeným elektronickým podpisem na e-mail podatelna@vrbnopp.cz nebo datovou schránkou: ID znnbahx

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Městský úřad Vrbno pod Pradědem, odbor výstavby a životního prostředí
  Pondělí, středa: 7:00 – 11:30, 12:30 – 17:00 hod.
  Úterý, čtvrtek, pátek (dle telefonické domluvy): 7:00 – 11:30, 12:30 – 14:30 hod.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 • žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území padaná na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 3 k vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů
 • přílohy uvedené v části B, C nebo D formuláře (příloha č. 3 k této vyhlášce), včetně projektové dokumentace

Projektová dokumentace se předkládá ve dvojím vyhotovení, a není-li obecní úřad v místě stavby stavebním úřadem, vyjma staveb v působnosti vojenských a jiných stavebních úřadů, předkládá se trojmo. Pokud stavebník není vlastníkem stavby, připojuje se jedno další vyhotovení.

Formuláře:

 • Formulář žádosti dle vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, je k dispozici na internetových stránkách města nebo na odboru výstavby a životního prostředí MěÚ Vrbno Pod Pradědem.

Správní a jiné poplatky:

Správní poplatek ve výši 300 až 20 000 Kč je stanoven v položce 17 sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Poplatek lze uhradit na pokladně Městského úřadu Vrbno pod Pradědem (hotově nebo platební kartou) v uvedených pokladních hodinách nebo bezhotovostním převodem z účtu na účet města Vrbno pod Pradědem č. 1720771/0100 (Komerční banka).

Lhůty pro vyřízení:

V jednoduchých věcech, zejména lze-li rozhodnout na základě dokladů předložených žadatelem, rozhodne stavební úřad bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 60 dnů ode dne zahájení řízení; ve zvlášť složitých případech stavební úřad rozhodne nejdéle do 90 dnů.

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • vlastník stavby, není-li stavebníkem
 • vlastník pozemku, na kterém je stavba umístěna, není-li stavebníkem
 • vlastník stavby na pozemku, na kterém je stavba umístěna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva přímo dotčena
 • vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo přímo dotčeno
 • ten, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo přímo dotčeno

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Řádně a včas přebírat korespondenci.

Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • E-mail: podatelna@vrbnopp.cz
  Datová schránka: znnbahx
  Elektronickou formou lze podávat pouze žádosti podepsané zaručeným elektronickým podpisem.

Datum poslední aktualizace: 1.10.2018

load