Dnes je 27.9.2023 a svátek má

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Žádost o vyhledání a nahlížení do stavebně správních dokladů ze spisovny stavebního úřadu

Odbor výstavby a životního prostředí Městského úřadu Vrbno pod Pradědem, jako příslušný stavební úřad eviduje a ukládá veškerá pravomocná rozhodnutí a jiná opatření. V případě potřeby provádí nahlédací agendu dokumentů. Pro nahlížení do dokumentů uložených ve spisovně účastníkům řízení a jiným osobám platí ustanovení o nahlížení do spisů před správním orgánem.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Orgány, organizace a zařízení, právnické nebo fyzické osoby, které mohou jednat samostatně nebo mohou být zastoupeny na základě plné moci.

Podmínky a postup řešení:

Písemnou žádost je možné doručit osobně, nebo poštou, anebo také v elektronické podobě, podepsané zaručeným elektronickým podpisem. Nahlížet do dokumentace a činit výpisy lze pouze za přítomnosti oprávněné úřední osoby.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním ústní či písemné žádosti.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

  • Kde: Městský úřad Vrbno pod Pradědem, Odbor výstavby a životního prostředí

    Kdy: pondělí, středa: 7:00 – 11:30, 12:30 – 17:00 hod., úterý, čtvrtek, pátek (dle telefonické domluvy): 7:00 – 11:30, 12:30 – 14:30 hod.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

  • Doklad totožnosti
  • Souhlas vlastníka dokumentace, popřípadě souhlas vlastníka stavby, kterého se dokumentace týká.

Správní a jiné poplatky:

Dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, přílohy sazebníku správních poplatků, část I, položka 3.

Správní poplatek činí 15 Kč za první stránku a 5 Kč za každou další i započatou stránku, je-li pořizována na kopírovacím stroji nebo na tiskárně počítače.

Lhůty pro vyřízení:

Do 30 dnů od podání žádosti.

Můžete využít tuto elektronickou službu:

  • E-mail: podatelna@vrbnopp.cz
    Datová schránka: znnbahx.

    Elektronickou formou lze podávat pouze žádosti podepsané zaručeným elektronickým podpisem.

Datum poslední aktualizace: 4.7.2018

load