Dnes je 27.9.2023 a svátek má

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Občan a stavební zákon (a předpisy související)

Povinnost a odpovědnost osob (stavebníků, investorů) při provádění změn v území, přípravě a provádění staveb, terénních úprav a zařízení.

Občan a stavební zákon (a předpisy související)
Povinnosti a odpovědnost osob:
- co dělat před zahájením stavební činnosti (územní rozhodování, ohlašování jednoduchých staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací)
- co dělat v průběhu stavební činnosti (změny staveb před dokončením, předčasné užívání stavby, zkušební provoz)
- co dělat po ukončení stavební činnosti (užívání staveb, změny v užívání stavby), odstraňování staveb, terénních úprav a zařízení.

Ke kterým stavebním činnostem, které občan zamýšlí provádět, je třeba získat příslušná rozhodnutí, povolení, souhlas apod. řeší
- zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),
- dále vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů.


Kdo je oprávněn v této věci jednat:

V těchto záležitostech může jednat přímo fyzická osoba, fyzická osoba podnikající a právnická osoba nebo jejich zplnomocněný zástupce (zmocněnec), kterého si zvolí.

Podmínky a postup řešení:

 • Zjistit, zda obec, kde občan zamýšlí provádět stavební činnost spadá do působnosti Městského úřadu Vrbno pod Pradědem, odboru výstavby a životního prostředí (dále jen stavební úřad), který výkon státní správy provádí pro obce: Karlova Studánka, Ludvíkov, Vrbno pod Pradědem, Karlovice, Široká Niva.
 • Shromáždit všechny potřebné doklady a písemnosti a odpovídající dokumentaci pro příslušnou stavební činnost a připravit je k podání se žádostí na podatelnu Městského úřadu Vrbno pod Pradědem.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

 • Dotazem na stavebním úřadě, zda příslušná činnost podléhá povolení podle stavebního zákona a jaké podklady a doklady jsou pro zahájení nezbytné.
 • Konzultací s autorizovaným projektantem nebo autorizovaným inspektorem.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Městský úřad Vrbno pod Pradědem, Odbor výstavby a životního prostředí.
  Pondělí, středa: 7:00 – 11:30, 12:30 – 17:00 hod., úterý, čtvrtek, pátek (dle telefonické domluvy): 7:00 – 11:30, 12:30 – 14:30 hod.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Rozsah předkládaných dokladů je rozdílný a liší se podle druhu stavebního záměru, který chce žadatel realizovat.

Prováděcí vyhláška ke stavebnímu zákonu č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, upravuje mimo jiné tyto obsahové náležitosti:

 • žádostí o vydání jednotlivých druhů územních rozhodnutí a jejich příloh,
 • žádosti o vydání společného povolení a jejích příloh,
 • informace o záměru v území a o podání žádosti o vydání územního rozhodnutí,
 • jednotlivých druhů územních rozhodnutí,
 • společného povolení,
 • žádosti o vydání rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení,
 • informace o návrhu výroku rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení,
 • oznámení záměru a jeho příloh,
 • územního souhlasu,
 • společného oznámení záměru a jeho příloh,
 • společného souhlasu.

Tato vyhláška dále upravuje obsahové náležitosti

 • veřejnoprávní smlouvy, kterou se nahrazuje územní rozhodnutí,
 • územního opatření o stavební uzávěře,
 • územního opatření o asanaci území.

Ve věcech stavebního řádu tato vyhláška dále upravuje obsahové náležitosti

 • ohlášení staveb uvedených v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona a jeho příloh,
 • žádosti o stavební povolení a jejích příloh,
 • oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora, žádosti o povolení předčasného užívání stavby, oznámení o užívání stavby, žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, certifikátu autorizovaného inspektora, oznámení změny v užívání stavby, ohlášení odstranění stavby a dokladů k nim připojovaných,
 • rozhodnutí stavebního úřadu, kterými se povoluje provedení staveb, veřejnoprávní smlouvy, kterou lze nahradit stavební povolení, kolaudačního souhlasu, souhlasu a rozhodnutí o změně v užívání stavby, souhlasu a rozhodnutí o odstranění stavby a rozhodnutí, jímž se poskytuje stavební příspěvek,
 • výzvy ke zjednání nápravy a rozsah zjišťování při kontrolní prohlídce stavby.

Formuláře:

 • Ohlášení, žádosti, návrhy a další podání podle stavebního zákona, pro která výše uvedený prováděcí právní předpis určuje formuláře, lze činit pouze na těchto formulářích, a to i v elektronické podobě podepsané podle zvláštních právních předpisů.

  Dále je možno žádosti a formuláře obdržet přímo na stavebním úřadě nebo si tyto formuláře zkopírovat přímo z vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Správní a jiné poplatky:

Informaci o tom, zda je třeba ke konkrétní stavební činnosti, resp. ke konkrétnímu správnímu řízení uhrazení správního poplatku získáte na stavebním úřadě. Výše poplatků je taxativně stanovena zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění. Poplatky se hradí bankovním převodem nebo v hotovosti na pokladně MěÚ Vrbno pod Pradědem.

Lhůty pro vyřízení:

Lhůty pro vyřízení záležitostí jsou stanoveny stavebním zákonem, příp. zákonem č.500/2004 Sb., správní řád v platném znění. Obecně lze uvést lhůtu 30 až 90 dnů, nadřízený orgán může tuto lhůtu na základě žádosti stavebního úřadu přiměřeně prodloužit.

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Pro řízení (např. územní, stavební, kolaudační) je stanoven okruh účastníků řízení v příslušných ustanoveních stavebního zákona. Dalšími účastníky citovaných řízeních jsou např. vlastníci dotčených a sousedních nemovitostí, vlastníci a správci technické infrastruktury, obce atd.).

Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • E-mail: podatelna@vrbnopp.cz
  Datová schránka: znnbahx.

  Elektronickou formou lze podávat pouze žádosti podepsané zaručeným elektronickým podpisem.

Datum poslední aktualizace: 16.7.2018

load