Dnes je 18.8.2022 a svátek má Helena

Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Oznámení o kácení dřevin podle § 8 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb.

Jedná se tzv. havarijní kácení v případě, kdy je stavem dřeviny zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví osob nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Jde tedy zejména o situace, kdy došlo k okamžité změně stavu dřeviny (typicky například k odlomení větví, poškození kmene apod.) či místa, kde se dřevina nachází (např. k sesuvům půdy), a neřešení této situace by bezprostředně ohrozilo zájmy chráněné zákonem – život, zdraví a také majetek, v případě, že by hrozící škoda na majetku dosahovala značného rozsahu. Takovéto kácení je nutno orgánu ochrany přírody oznámit do 15 dnů po jeho provedení.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Oznámení podává písemně ten, kdo provedl kácení při bezprostředním ohrožení, je nutno prokázat skutečnosti pro tento postup.

Podmínky a postup řešení:

Podání písemného oznámení a další postup dle následujících bodů.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

  • Městský úřad Bruntál, Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál, Odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství, RNDr. Blanka Skřivánková, tel: 554 706 310, v úřední dny: pondělí, středa: 8:00 – 17:00 hod., čtvrtek: 8:00 – 11:30 hod.
  • Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Olomoucko, oddělení Správa CHKO Jeseníky, Šumperská 93, 790 01 Jeseník, tel.: 584 458 659, e-mail: jeseniky@nature.cz

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Oznámení o kácení dřevin podle § 4 odst. 2 vyhlášky č. 189/2013 Sb. musí vedle obecných náležitostí podání podle správního řádu obsahovat:

  • označení katastrálního území a parcely, na které se dřeviny nachází, stručný popis umístění dřevin a situační zákres,
  • doložení vlastnického práva, či nájemního nebo uživatelského vztahu oznamovatele k příslušným pozemkům, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, včetně souhlasu vlastníka pozemku s kácením, není-li žadatelem vlastník pozemku, s výjimkou postupu podle § 8 odst. 4 zákona a s výjimkou kácení dřevin při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků a při odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy prováděném při provozování těchto soustav,
  • specifikaci dřevin, které mají být káceny nebo byly pokáceny, zejména druhy, popřípadě rody dřevin, jejich počet a obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí; pro kácení zapojených porostů dřevin lze namísto počtu kácených dřevin uvést výměru kácené plochy s uvedením druhového, popřípadě rodového zastoupení dřevin,
  • zdůvodnění oznámení
  • doložení skutečností nasvědčujících tomu, že byly splněny podmínky pro tento postup.

Správní a jiné poplatky:

 Žádné

Další účastníci (dotčení) postupu:

  • Vlastníci pozemku, nájemci, jiní oprávnění uživatelé.

Datum poslední aktualizace: 4.7.2018

load