Dnes je 18.8.2022 a svátek má Helena

Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Kácení dřevin pro účely stavebního záměru

Jedná se o vydání závazného stanoviska, kdy vlastník či nájemce nebo jiný oprávněný uživatel pozemku hodlá vykácet dřeviny rostoucí mimo les v souvislosti s realizací stavebního záměru povolovaného v územním řízení, v územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, ve společném územním a stavebním řízení nebo společném územním a stavebním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí.

Kácení dřevin rostoucích mimo les podle § 8 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a § 4 vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení pro účely stavebního záměru povolovaného v územním řízení, v územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, ve společném územním a stavebním řízení nebo společném územním a stavebním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Písemnou žádost podává vlastník pozemku či nájemce nebo jiný oprávněný uživatel s písemným souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřeviny rostou.

Podmínky a postup řešení:

Podání písemné žádosti a další postup dle následujících bodů.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním žádosti o závazné stanovisko ke kácení dřevin rostoucích mimo les.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Pro katastrální území: Vrbno pod Pradědem, Mnichov pod Pradědem, Železná pod Pradědem
  Kde: Městský úřad Vrbno pod Pradědem, Nádražní 389, 793 26 Vrbno pod Pradědem
  S kým: Odbor výstavby a životního prostředí.
  Kdy: pondělí, středa: 7:00 – 11:30, 12:30 – 17:00 hod., úterý, čtvrtek, pátek (dle telefonické domluvy): 7:00 – 11:30, 12:30 – 14:30 hod.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Žádost podle § 4 odst. 1 vyhlášky č. 189/2013 Sb. musí vedle obecných náležitostí podání podle správního řádu obsahovat:

 • označení katastrálního území a parcely, na které se dřeviny nachází, stručný popis umístění dřevin a situační zákres,
 • doložení vlastnického práva či nájemního nebo uživatelského vztahu žadatele k příslušným pozemkům, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, včetně písemného souhlasu vlastníka pozemku s kácením, není-li žadatelem vlastník pozemku,
 • specifikaci dřevin, které mají být káceny, zejména druhy, popřípadě rody dřevin, jejich počet a obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí; pro kácení zapojených porostů dřevin lze namísto počtu kácených dřevin uvést výměru kácené plochy s uvedením druhového, popřípadě rodového zastoupení dřevin a
 • zdůvodnění žádosti.

Oprávněnost postupu dle § 8 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a důvod ke kácení dřevin dokládá žadatel projektovou dokumentací záměru.

Správní a jiné poplatky:

Žádné

Lhůty pro vyřízení:

Orgán ochrany přírody rozhodne ve lhůtě do 60 dnů od zahájení řízení, ve zvláště složitých případech do 90 dnů od zahájení řízení. Řízení je zahájeno podáním žádosti, obsahuje-li tato předepsané náležitosti dostačující k posouzení věci.

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Vlastníci pozemku, nájemci, jiní oprávnění uživatelé, občanská sdružení.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Může být uložena náhradní výsadba za pokácené dřeviny.

Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • E-mail: podatelna@vrbnopp.cz
  Datová schránka: znnbahx.

  Elektronickou formou lze podávat pouze žádosti podepsané zaručeným elektronickým podpisem.

  Elektronická podatelna

Datum poslední aktualizace: 4.7.2018

load