Dnes je 21.9.2023 a svátek má Matouš

Životní situace

Doslovný výpis z matričních knih

Matriční úřad může vydat oprávněné osobě doslovný výpis z matriční knihy, který obsahuje všechny údaje zapsané v matriční knize v původním i pozměněném znění. Doslovný výpis, který lze pořídit fotokopií matričního zápisu, se zašle oprávněné osobě na doručenku do vlastních rukou nebo se ji vydá osobně po předložení platného průkazu totožnosti.

Nahlížení do matričních knih

Do matriční knihy se zapisuje narození, uzavření manželství, úmrtí a registrované partnerství fyzických osob, ke kterým došlo ve správním obvodu matriky, která tyto knihy vede. Narození, sňatky, úmrtí a registrované partnerství, ke kterým došlo v cizině, se ze zákona zapisují všechny do tzv. zvláštní matriky, což je matrika Úřadu městské části Brno – střed.

Ověřování podpisu (legalizace) nebo kopie listiny (vidimace)

Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace) a ověřování pravosti podpisu (legalizace).
Vidimací a legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na listině ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad za obsah vidimovaných listin neodpovídá.

Prohlášení o volbě druhého jména

Fyzická osoba, která má v matriční knize zapsáno jedno jméno, může před matričním úřadem v místě trvalého pobytu prohlašovatele nebo před matričním úřadem, v jehož knize narození je jméno zapsáno, prohlásit, že bude užívat dvě jména.

Příjmení po rozvodu manželství

Manžel, který přijal příjmení druhého manžela, může do šesti měsíců po rozvodu manželství oznámit u kteréhokoliv matričního úřadu, že přijímá zpět své dřívější příjmení.
To platí i tehdy, hodlá-li manžel, který přijal příjmení druhého manžela s tím, že bude ke společnému příjmení připojovat své dosavadní příjmení, popř. první ze svých příjmení, užívat napříště jen své dřívější příjmení.

Určení otcovství k narozenému dítěti souhlasným prohlášením rodičů

K narozenému dítěti lze za podmínek stanovených zákonem určit otcovství souhlasným prohlášením rodičů.

Určení otcovství k nenarozenému dítěti souhlasným prohlášením rodičů

K nenarozenému dítěti lze za určitých podmínek před kterýmkoliv matričním úřadem určit otcovství souhlasným prohlášením rodičů.

Uzavření manželství - formou občanského nebo církevního sňatku

Manželství vzniká svobodným a úplným souhlasným projevem vůle muže a ženy, kteří hodlají vstoupit do manželství (dále jen "snoubenci"), že spolu vstupují do manželství.
Sňatečný obřad je veřejný a slavnostní; činí se v přítomnosti dvou svědků.
Projeví-li snoubenci vůli, že spolu vstupují do manželství, osobně před orgánem veřejné moci provádějícím sňatečný obřad v přítomnosti matrikáře, jedná se o občanský sňatek.
Projeví-li snoubenci vůli, že spolu vstupují do manželství, osobně před orgánem církve nebo náboženské společnosti, jedná se o církevní sňatek.

Vydání úmrtního listu

Pozůstalý – vypravitel pohřbu.
Základní informace k životní situaci:
Příslušný k zápisu úmrtí je matriční úřad v jehož správním obvodu fyzická osoba zemřela. Správním obvodem MěÚ Vrbno pod Pradědem je Vrbno pod Pradědem, část Mnichov a Železná, dále obce Ludvíkov, Karlova Studánka, Karlovice a Široká Niva.

Zápis do knihy úmrtí se provede na základě listu o prohlídce zemřelého, který matriční úřad obdrží od poskytovatele zdravotních služeb.

Změna jména a příjmení

Jméno, popř. jména, nebo příjmení lze změnit fyzické osobě pouze na základě její žádosti, příp. žádosti jejích zákonných zástupců.

Ztráta matričního dokladu

Vydání druhopisu rodného, oddacího, úmrtního listu.
load