Dnes je 18.5.2022 a svátek má Nataša

Životní situace

Dotaci na činnost spolků a občanských sdružení

Podpora aktivit v oblasti zájmové činnosti, aktivit v oblasti práce s mládeží a obnovu, zachování a rozvíjení lidových tradic a společenského života v obci.
Při poskytnutí dotace se postupuje dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů.

Cílem programu je podpora a rozšíření hodnotných typů aktivit, které obohatí kulturní a zájmovou činnost obyvatel, zapojení dětí, mládeže a seniorů do činnosti a podpora pospolitosti obyvatel města.
Poskytnutou dotaci je možné čerpat na dlouhodobou činnost místních spolků a občanských sdružení.
Přidělení a použití dotace se řídí podmínkami pro poskytnutí dotace.

Dotaci na podporu kulturních a společenských akcí

Příspěvek se poskytuje všem subjektům s řádně připraveným projektem na částečné pokrytí nákladů spojených se zabezpečením kulturních a společenských akcí určených pro širokou veřejnost spojených s propagací města Vrbno pod Pradědem. Při poskytnutí dotace se postupuje dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů.

Cílem Programu II. bude podpora směřována k nekomerčním kulturním a společenským akcím, které budou připravovány pro širokou veřejnost s dobře připraveným rozpočtem celé akce, podporující obecní pospolitost a viditelnou propagací města. Dotace neslouží pro podporu pravidelné klubové činnosti žádajícího subjektu.
Přidělení a použití dotace se řídí podmínkami pro poskytnutí dotace.

Místní poplatek z pobytu

Předmětem místního poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu. Poplatníkem poplatku z pobytu je osoba, která v obci není přihlášená. Plátcem poplatku, který je povinen vybrat poplatek od poplatníka, je poskytovatel úplatného pobytu (dále ubytovatel).

Místní poplatek z pobytu je zaveden Obecně závaznou vyhláškou o místním poplatku z pobytu č. 1/2021 ( dále jen ,,vyhláška,,), kterou vydává Zastupitelstvo města Vrbna pod Pradědem. S podrobnostmi a podmínkami k místnímu poplatku z pobytu se můžete seznámit ve vyhlášce.

Místní poplatek za odpady

Místní poplatek za obecní odpadového hospodářství ( dále jen ,,poplatek,,).

a) fyzická osoba přihlášená v obci,
• která je přihlášená v obci / městě,
• která je podle zákona upravující pobyt cizinců na území České republiky na území obce / města přihlášena,
b) vlastník nemovité věci ( fyzická i právnická osoba ) zahrnující, byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve kterých není přihlášena žádná fyzická osoba a která je umístěna na území města, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě pro rodinnou rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.
Při platbě používejte vždy a jen variabilní symbol, který byl přidělen správcem poplatku.

Místní poplatek ze psů

Předmětem poplatku je držení (chov) psa, který je starší než tři měsíce. Poplatníkem je držitel psa, kterým může být nejen osoba, která jej vlastní, ale i osoba, která se o něj stará a zajišťuje péči spojenou s jeho životem. Rozhodujícím faktorem místní příslušnosti držitele psa je jeho přihlášení k pobytu nebo sídlo na území České republiky. Za držení psa se nepovažuje například opatrování psa v době dovolené jeho držitele nebo pobytu držitele v nemocnici, lázních apod.

Místem pobytu se rozumí adresa občana v České republice, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání ( § 10 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel ). Povinnosti platit poplatek podle místa hlášení k pobytu se vztahuje i na cizince, kteří mají na území České republiky trvalý pobyt na základě povolení k pobytu podle ustanovení § 65 odst. 1 písm. a) a následně zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Sídlem právnické osoby je zpravidla místo, kde má právnická osoba stálou provozovnu nebo místo, kde vykonává hlavní část své činnosti nebo místo, kde se nachází převážná část jejího nemovitého majetku.
load