Dnes je 24.3.2023 a svátek má Gabriel

Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Místní poplatek z pobytu

Předmětem místního poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu. Poplatníkem poplatku z pobytu je osoba, která v obci není přihlášená. Plátcem poplatku, který je povinen vybrat poplatek od poplatníka, je poskytovatel úplatného pobytu (dále ubytovatel).

Místní poplatek z pobytu je zaveden Obecně závaznou vyhláškou o místním poplatku z pobytu č. 1/2021 ( dále jen ,,vyhláška,,), kterou vydává Zastupitelstvo města Vrbna pod Pradědem. S podrobnostmi a podmínkami k místnímu poplatku z pobytu se můžete seznámit ve vyhlášce.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která ubytování poskytla.


Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Ubytovatel je povinen do 15ti dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování úplatného pobytu podat správci poplatku ohlášení. Správcem poplatku je Městský úřad Vrbno pod Pradědem, finanční odbor, správa místních poplatků. Ke splnění ohlašovací povinnosti při zahájení poskytování ubytování je možné využít formulář Ohlášení k poplatku z pobytu. Na stejném formuláři lze oznámit ukončení poskytování ubytování i ohlášení změn.

Stejným způsobem a ve stejné lhůtě ohlásí ubytovatel správci poplatku ukončení činnosti. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15ti dnů ode dne, kdy nastala.


Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

  • Městský úřad Vrbno pod Pradědem, Nádražní 389, 79326 Vrbno pod Pradědem

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

a) průkaz totožnosti,

b) plná moc v případě zastupování poplatníka v jednání se správcem poplatku.

Formuláře:

  • Ohlášení poplatku z pobytu

Správní a jiné poplatky:

Sazba poplatku je stanovená vyhláškou a činí 20 Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku. Variabilní symbol, pod kterým je nutné poplatek hradit, Vám sdělí správce poplatku při ohlášení poplatkové povinnosti.

Forma úhrady:

  • Na pokladně MěÚ Vrbno pod Pradědem (hotově nebo platební kartou), pouze v uvedených pokladních hodinách.
  • Bezhotovostním převodem z účtu na účet města Vrbno pod Pradědem č. 1720771/0100, který je veden u Komerční banky. Při platbě musí být uveden variabilní symbol, což je číslo, které bylo již v minulosti přiřazeno každému poplatníkovi z registru poplatníků tohoto poplatku.

Lhůty pro vyřízení:

Ohlašovací povinnost:

Do 15ti dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování ubytování za úplatu ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti.

Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15ti dnů ode dne, kdy nastala.

Splatnost poplatku:

Poplatek je splatný nejpozději do 15. dne v měsíci následujícím po uplynutí kalendářního čtvrtletí, za které se poplatek platí.

Vyměření poplatku z moci úřední:

Lhůty pro stanovení poplatku se řídí zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád.  


Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu za každé zařízení nebo místo, kde poskytuje úplatný pobyt, do které zapisuje den počátku a den konce pobytu, jméno a příjmení, datum narození a adresa místa přihlášení fyzické osoby, které poskytuje úplatný pobyt, číslo a druh průkazu totožnosti, výše vybraného poplatku nebo důvod osvobození od poplatku. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny správně, úplně, průkazně, přehledně, srozumitelně, způsobem zaručujícím trvalost zápisů a musí být uspořádány postupně z časového hlediska.

  • Provedení řádné úhrady poplatku v termínu
  • V případě nesrovnalostí bude poplatník vyzván písemně

Datum poslední aktualizace: 27.6.2022

load