Dnes je 24.3.2023 a svátek má Gabriel

Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Místní poplatek ze psů

Předmětem poplatku je držení (chov) psa, který je starší než tři měsíce. Poplatníkem je držitel psa, kterým může být nejen osoba, která jej vlastní, ale i osoba, která se o něj stará a zajišťuje péči spojenou s jeho životem. Rozhodujícím faktorem místní příslušnosti držitele psa je jeho přihlášení k pobytu nebo sídlo na území České republiky. Za držení psa se nepovažuje například opatrování psa v době dovolené jeho držitele nebo pobytu držitele v nemocnici, lázních apod.

Místem pobytu se rozumí adresa občana v České republice, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání ( § 10 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel ). Povinnosti platit poplatek podle místa hlášení k pobytu se vztahuje i na cizince, kteří mají na území České republiky trvalý pobyt na základě povolení k pobytu podle ustanovení § 65 odst. 1 písm. a) a následně zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Sídlem právnické osoby je zpravidla místo, kde má právnická osoba stálou provozovnu nebo místo, kde vykonává hlavní část své činnosti nebo místo, kde se nachází převážná část jejího nemovitého majetku.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Fyzická osoba, v případě zastupování držitele psa s plnou mocí (nemusí být ověřená) a právnická osoba - každý držitel psa s trvalým pobytem na území města Vrbna pod Pradědem a jeho místních částech nebo se sídlem na území České republiky (dále jen ,,poplatník,,).

Podmínky a postup řešení:

Poplatek ze psů pro rok 2022 poplatník platí Městu Vrbno pod Pradědem v částce a v termínu splatnosti určenému Obecně závaznou vyhláškou města Vrbna pod Pradědem č. 5/2019, o místním poplatku ze psů (dále jen „vyhláška“). S podrobnostmi a podmínkami k místnímu poplatku se můžete seznámit ve vyhlášce.

Každý držitel psa staršího tří měsíců je povinen ohlásit správci poplatku do 15 dnů vznik své poplatkové povinnosti, tj. držení psa. Tuto povinnost má i osoba, která je od placení poplatku osvobozena a tento důvod osvobození musí být prokázán. Držitel psa je rovněž povinen ohlásit každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku, vznik nebo zánik osvobození a to rovněž do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala. Podáním ohlášení na formuláři.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním ohlášení na formuláři.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Příslušným správcem místního poplatku na území města Vrbna pod Pradědem je Městský úřad města Vrbna pod Pradědem, finanční odbor.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Fyzická osoba - doklad totožnosti (občanský průkaz, pas), očkovací průkaz, v případě zastupování držitele psa plnou moc (nemusí být ověřená).

Právnická osoba – pokud není jednatelem firmy – zmocnění a výpis z obchodního rejstříku.

doklad totožnosti (občanský průkaz, pas),

 • potvrzení veterinárního lékaře v případě označení psa mikročipem či potvrzení o jeho utracení,
 • průkaz ZTP nebo ZTP/P - v případě osvobození od poplatku,
 • potvrzení osoby provádějící výcvik psů pro osoby se zdravotním postižením,
 • potvrzení osoby provozující útulek pro zvířata,
 • potvrzení osoby, které stanoví povinnosti držení a používání psa zvláštní právní předpis - v případě osvobození,
 • potvrzení osoby, která se stane držitelem opuštěného psa, odchyceného na území Města Vrbna pod Pradědem - v případě osvobození,
 • rozhodnutí, že je držitel poživatelem invalidního nebo starobního důchodu, který je jedinným zdrojem jeho příjmu – v případě úlevy
 • plná moc v případě zastupování. 

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Sazba poplatku za kalendářní rok pro držitele psa činí :

 • a) za prvního psa je sazba 200 Kč,
 • b) za druhého psa a každého dalšího psa téhož držitele je sazba 500 Kč,  
 • c) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let je sazba 200 Kč,
 • d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let je sazba 300 Kč.

Pokud pes například uhyne, ztratí se nebo se změní osoba držitele, platí se poplatek v takové výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců držení psa

Poplatek je splatný nejpozději do 30. června příslušného kalendářního roku.

Vznikne-li poplatková povinnost po tomto dni, je poplatek splatný do15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Není-li lhůta pro některý úkon v daňovém řízení stanovena obecně závazným právním předpisem, určí přiměřenou lhůtu rozhodnutím správce daně. Lhůtu kratší osmi dnů lze stanovit jen zcela výjimečně pro úkony jednoduché a zvlášť naléhavé.

Forma úhrady:

 • Na pokladně MěÚ Vrbno pod Pradědem (hotově nebo platební kartou), pouze v uvedených pokladních hodinách.
 • Bezhotovostním převodem z účtu na účet města Vrbno pod Pradědem č. 1720771/0100, který je veden u Komerční banky. Při platbě musí být uveden variabilní symbol, což je číslo, které bylo již v minulosti přiřazeno každému poplatníkovi z registru poplatníků tohoto poplatku.

Lhůty pro vyřízení:

Není-li lhůta pro některý úkon v daňovém řízení stanovena obecně závazným právním předpisem, určí přiměřenou lhůtu rozhodnutím správce daně. Lhůtu kratší osmi dnů lze stanovit jen zcela výjimečně pro úkony jednoduché a zvlášť naléhavé.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

V případě nesrovnalostí bude poplatník vyzván písemně. 

Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • Tuto situaci lze řešit elektronicky. Pokud má žádost formu datové zprávy, občan ji po vyplnění podepíše uznávaným elektronickým podpisem a může dodat prostřednictvím elektronické podatelny.
  Elektronická podatelna

Datum poslední aktualizace: 28.4.2022

load