Dnes je 18.1.2022 a svátek má Vladislav

Životní situace

Obecné užívání - Připojování sousedních nemovitostí k místní komunikaci

Tato situace se týká obecného užívání veřejně přístupných, v tomto případě místních komunikací, které slouží obecnému užívání. Z různých důvodů může vyvstat potřeba na tyto místní komunikace napojit sjezd ze sousední nemovitosti. V drtivé většině případů se jedná o sjezdy z pozemku na kterém byl vybudován rodinný dům, nebo na něm vznikla jiná nemovitost, jejíž obslužnost je nutné zajistit z místní komunikace. V takových případech sjezd buduje na své náklady žadatel, je jeho majetkem a zajišťuje jeho údržbu podle stanovených podmínek. Přímé připojení sousední nemovitosti není účelovou komunikací.

Omezeni obecného užíváni místní komunikace uzavírkami a objížďkami.

Tato situace se týká obecného užívání veřejně přístupných, v tomto případě místních komunikací, které slouží obecnému užívání. Z různých důvodů může vyvstat potřeba toto veřejné užívání v určitém úseku omezit, nebo zcela zakázat a v souvislosti s tím stanovit patřičnou objízdnou trasu. V takových případech nikdo nemá nárok na náhradu případných ztrát, jež mu vzniknou v důsledku uzavírky nebo objížďky. Žadatel o uzavírku, nebo objížďku je povinen zabezpečit přístup k sousedním nemovitostem, uzavírka a objížďka musí být označena předepsaným způsobem přičemž označení zabezpečuje žadatel o uzavírku a objížďku na svůj náklad a odpovídá za jeho stav po celou dobu trvání uzavírky

Zvláštní užívání místních komunikací - zřizování a provozování zařízení pro písemnou, obrazovou, světelnou nebo jiným způsobem prováděnou reklamu nebo propagaci (dále jen

K užívání místních komunikací jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro které jsou určeny (dále jen "zvláštní užívání"), je třeba povolení příslušného silničního správního úřadu vydaného s předchozím souhlasem vlastníka dotčené pozemní komunikace, a může-li zvláštní užívání ovlivnit bezpečnost nebo plynulost silničního provozu, také s předchozím souhlasem Policie České republiky. K návrhu na zvláštní užívání může vlastník komunikace uplatnit námitky, o kterých rozhodne silniční správní úřad.

Zvláštní užívání místních komunikací – pořádání sportovních, kulturních, náboženských, zábavních a podobných akcí, jestliže by jimi mohla být ohrožena bezpečnost nebo plynulost silničního provozu.

K užívání místních komunikací jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro které jsou určeny (dále jen "zvláštní užívání"), je třeba povolení příslušného silničního správního úřadu vydaného s předchozím souhlasem vlastníka dotčené pozemní komunikace, a může-li zvláštní užívání ovlivnit bezpečnost nebo plynulost silničního provozu, také s předchozím souhlasem Policie České republiky. K návrhu na zvláštní užívání může vlastník komunikace uplatnit námitky, o kterých rozhodne silniční správní úřad.

Zvláštní užívání místních komunikací – provádění stavebních prací

K užívání místních komunikací jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro které jsou určeny (dále jen "zvláštní užívání"), je třeba povolení příslušného silničního správního úřadu vydaného s předchozím souhlasem vlastníka dotčené pozemní komunikace, a může-li zvláštní užívání ovlivnit bezpečnost nebo plynulost silničního provozu, také se souhlasem Policie České republiky. Souhlas vlastníka se zvláštním užíváním podle odstavce 6 písm. c) bod 3. se nevyžaduje v případě, že se jedná o veřejně prospěšnou stavbu; k návrhu na zvláštní užívání může vlastník uplatnit námitky, o kterých rozhodne silniční správní úřad.

Zvláštní užívání místních komunikací – přeprava zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů a užívání vozidel, jejichž rozměry nebo hmotnost přesahují míru stanovenou zvláštními předpisy.

K užívání místních komunikací jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro které jsou určeny (dále jen "zvláštní užívání"), je třeba povolení příslušného silničního správního úřadu vydaného s předchozím souhlasem vlastníka dotčené pozemní komunikace, a může-li zvláštní užívání ovlivnit bezpečnost nebo plynulost silničního provozu, také se souhlasem Policie České republiky. K návrhu na zvláštní užívání může vlastník uplatnit námitky, o kterých rozhodne silniční správní úřad.

Zvláštní užívání místních komunikací – umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho druhu v silničním pozemku, na něm nebo na mostních objektech.

K užívání místních komunikací jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro které jsou určeny (dále jen "zvláštní užívání"), je třeba povolení příslušného silničního správního úřadu vydaného s předchozím souhlasem vlastníka dotčené pozemní komunikace, a může-li zvláštní užívání ovlivnit bezpečnost nebo plynulost silničního provozu, také se souhlasem Policie České republiky. Souhlas vlastníka se zvláštním užíváním podle odstavce 6 písm. d) se nevyžaduje v případě, že se jedná o veřejně prospěšnou stavbu; k návrhu na zvláštní užívání může vlastník uplatnit námitky, o kterých rozhodne silniční správní úřad.

Zvláštní užívání místních komunikací – umísťování, skládání a nakládání věcí nebo materiálů nesloužících k údržbě nebo opravám těchto komunikací, nebudou-li neprodleně odstraněny (zařízení staveniště, skládka stavebních hmot nebo paliva apod.),

K užívání místních komunikací jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro které jsou určeny (dále jen "zvláštní užívání"), je třeba povolení příslušného silničního správního úřadu vydaného s předchozím souhlasem vlastníka dotčené pozemní komunikace, a může-li zvláštní užívání ovlivnit bezpečnost nebo plynulost silničního provozu, také s předchozím souhlasem Policie České republiky. K návrhu na zvláštní užívání může vlastník komunikace uplatnit námitky, o kterých rozhodne silniční správní úřad.

Zvláštní užívání místních komunikací – výjimečné užití místní komunikace pásovými vozidly Armády České republiky nebo historickými vozidly, jejichž kola nejsou opatřena pneumatikami nebo gumovými obručemi,

K užívání místních komunikací jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro které jsou určeny (dále jen "zvláštní užívání"), je třeba povolení příslušného silničního správního úřadu vydaného s předchozím souhlasem vlastníka dotčené pozemní komunikace, a může-li zvláštní užívání ovlivnit bezpečnost nebo plynulost silničního provozu, také s předchozím souhlasem Policie České republiky. K návrhu na zvláštní užívání může vlastník komunikace uplatnit námitky, o kterých rozhodne silniční správní úřad.

Zvláštní užívání místních komunikací – výjimečné užití místní komunikace a silnice samojízdnými pracovními stroji a přípojnými vozidly traktorů, které nemají schválenou technickou způsobilost podle zvláštního právního předpisu.

K užívání místních komunikací jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro které jsou určeny (dále jen "zvláštní užívání"), je třeba povolení příslušného silničního správního úřadu vydaného s předchozím souhlasem vlastníka dotčené pozemní komunikace, a může-li zvláštní užívání ovlivnit bezpečnost nebo plynulost silničního provozu, také s předchozím souhlasem Policie České republiky. K návrhu na zvláštní užívání může vlastník komunikace uplatnit námitky, o kterých rozhodne silniční správní úřad.

Zvláštní užívání místních komunikací – zřizování a provoz stánků, pojízdných či přenosných prodejních a jiných podobných zařízení,

K užívání místních komunikací jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro které jsou určeny (dále jen "zvláštní užívání"), je třeba povolení příslušného silničního správního úřadu vydaného s předchozím souhlasem vlastníka dotčené pozemní komunikace, a může-li zvláštní užívání ovlivnit bezpečnost nebo plynulost silničního provozu, také s předchozím souhlasem Policie České republiky. K návrhu na zvláštní užívání může vlastník komunikace uplatnit námitky, o kterých rozhodne silniční správní úřad.

Zvláštní užívání místních komunikací – zřizování vyhrazeného parkování.

K užívání místních komunikací jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro které jsou určeny (dále jen "zvláštní užívání"), je třeba povolení příslušného silničního správního úřadu vydaného s předchozím souhlasem vlastníka dotčené pozemní komunikace, a může-li zvláštní užívání ovlivnit bezpečnost nebo plynulost silničního provozu, se souhlasem Policie České republiky. K návrhu na zvláštní užívání může vlastník uplatnit námitky, o kterých rozhodne silniční správní úřad.
load