Dnes je 10.8.2022 a svátek má Vavřinec

Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Nepříznivá sociální situace - nezaměstnanost, nízký příjem, zdravotní postižení apod.

Nepříznivá sociální situace může vzniknout v důsledku ztráty zaměstnání, nízkého příjmu, závislostí např. na návykových látkách, zdravotního postižení, nemoci apod.
V návaznosti na vzniklou situaci sociální pracovník např.:
o pomáhá při orientaci v systému sociálních a zdravotních služeb, popřípadě při výběru vhodné sociální služby (např. pečovatelská služba, azylové domy, domovy pro seniory, odlehčovací služby),
o poskytuje poradenství v návaznosti na jednotlivé dávkové systémy sociální ochrany obyvatelstva (např. dávky důchodového a nemocenského pojištění, dávky státní sociální podpory, dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky pro osoby se zdravotním postižením),
o poskytuje administrativní pomoc při vyplňování nebo kontrole žádostí o různé typy dávek,
o poskytuje pomoc při vyřizování osobních dokladů,
o pomáhá překonávat problémy s hledáním či udržením zaměstnání (např. pomoc při sestavení životopisu, výběru vhodného zaměstnání, hledání vhodné agentury práce),
o asistuje při nácviku zvládání sociálních i praktických dovedností (např. hospodaření s finančními prostředky),
o pomáhá při řešení finančních problémů (např. doprovod na jednání s věřiteli, sjednávání splátkového kalendáře, pomoc při zajištění kontaktu s exekutory),
o poskytuje kontakty a zprostředkovává jednání se specializovanými poradnami (např. poradna při finanční tísni),
o řeší problémy související se ztrátou nebo s rizikem ztráty bydlení,
o poskytuje poradenství pro osoby propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody nebo výkonu vazby.
Vzhledem k tomu, že komplexní sociální práce je velmi rozsáhlá a nelze vymezit všechny možné oblasti pomoci sociálního pracovníka, doporučujeme, aby se klienti obrátili na konkrétního zaměstnance s žádostí o informaci, pomoc či spolupráci.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

 • osobami se zdravotním postižením nebo duševním onemocněním,
 • osobami pečujícími o osoby závislé na péči jiné osoby,
 • osobami, které mají narušenou schopnost právně jednat, osobami omezenými ve svéprávnosti, jejich podpůrci, zástupci či opatrovníky,
 • osobami, které žijí rizikovým způsobem života,
 • osobami, které ztratily přístřeší nebo se nacházejí v nejistém či neadekvátním bydlení,
 • osobami nezaměstnanými a osobami s materiálními problémy,
 • oběťmi agrese, trestné činnosti a domácího násilí,
 • imigranty,
 • rodinami s dětmi.

Podmínky a postup řešení:

Zvláštní podmínky nejsou stanoveny. 


Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Osobní návštěva sociálního pracovníka na Městském úřadě Vrbno pod Pradědem, popřípadě telefonický kontakt.


Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Osobní návštěva sociálního pracovníka na Městském úřadě Vrbno pod Pradědem, popřípadě telefonický kontakt.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Při osobní návštěvě na úřadě průkaz totožnosti. Doložení dalších dokladů se odvíjí od konkrétního řešeného problému.


Formuláře:

 • Žádný formulář není k dispozici.

Správní a jiné poplatky:

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny. 


Lhůty pro vyřízení:

Sociální pracovník pracuje s klientem okamžitě, dle individuálních potřeb, popřípadě si domlouvá termíny dalších schůzek na základě dohody s klientem.


Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Na řešení sociální situace se mohou podílet také rodinní příslušníci, úřady, poskytovatelé sociálních služeb a další osoby či instituce.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Aktivní spolupráce klienta se sociálním pracovníkem. Plnění společně stanovených úkolů tak, by byl naplněn cíl stanovené sociální práce s klientem.


Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • Tuto situaci není možno řešit prostřednictvím elektronické služby.

Datum poslední aktualizace: 19.1.2022

load