Dnes je 17.5.2022 a svátek má Aneta

Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Zvláštní příjemce dávky důchodového pojištění

Jedná se o situaci, kdy stávající příjemce dávky důchodového pojištění nemůže svoji dávku přebírat a účelně využívat, a to z důvodu jeho nepříznivého zdravotního stavu. Na základě této skutečnosti je ustanoven zvláštní příjemce dávky důchodového pojištění, který jej přebírá a hospodaří s ním ve prospěch stávajícího příjemce.
Žadatel může být ustanoven zvláštním příjemcem v případě, kdy by se výplatou dávky dosavadnímu příjemci zřejmě nedosáhlo účelu, kterému má dávka sloužit, nebo kdyby tím byly poškozovány zájmy osob, které je důchodce povinen vyživovat, anebo nemůže-li oprávněný, popřípadě jeho zákonný zástupce nebo opatrovník, výplatu přijímat (ze zdravotních důvodů).

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Žádost si může podat osoba, která je ochotná a způsobilá vykonávat funkci zvláštního příjemce důchodu. V odůvodnitelných případech může být ustanovena zvláštním příjemcem dávky důchodového pojištění také právnická osoba. 


Podmínky a postup řešení:

Místní příslušnost se řídí místem trvalého pobytu oprávněného příjemce dávky důchodového pojištění. Zvláštní příjemce nemusí mít trvalé bydliště tam, kde oprávněný. Řízení o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění je zahájeno z moci úřední.


Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Občan (tj. potencionální zvláštní příjemce) sepíše na odboru vnitřních věcí, úseku sociálním, žádost, v němž odůvodní potřebu ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění a předloží potřebné doklady (OP žadatele, OP oprávněného příjemce důchodu, lékařské potvrzení o zdravotním stavu a schopnosti, popř. neschopnosti podpisu oprávněného, doklad o skutečnosti, že oprávněnému příjemcem je vyplácena dávka důchodového pojištění). Tuto žádost také podepíše. Pokud oprávněný není schopen podpisu, ustanoví mu správní orgán opatrovníka pro řízení z důvodu hájení práv oprávněného příjemce dávky důchodového pojištění. 


Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

  • Osobní jednání v úředních hodinách na Městském úřadě Vrbno pod Pradědem, Nádražní 389

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

  • žádost o ustanovení zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění 
  • potvrzení ošetřujícího lékaře o tom, že oprávněný důchodce není, vzhledem ke svému zdravotnímu stavu, schopen přebírat dávky důchodového pojištění.

Další doklady a formuláře, které mohou být vyžadovány:

  • Občanský průkaz žadatele a oprávněného důchodce

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Správní, ani jiné poplatky nejsou stanoveny

Lhůty pro vyřízení:

Dle správního řádu (bezodkladně, nejdéle do 30 dnů, v mimořádných případech do 60 dnů).


Můžete využít tuto elektronickou službu:

  • Podání lze učinit též emailem opatřeným zaručeným elektronickým podpisem žadatele na adresu podatelna@vrbnopp.cz nebo také prostřednictvím datové schránky na adresu ID znnbahx, kde není zapotřebí vlastnit elektronický podpis žadatele.
    Elektronická podatelna

Datum poslední aktualizace: 28.1.2022

load