Dnes je 5.12.2022 a svátek má Jitka

Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu a ohlášení dokončení stavby

1) Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, uvedenou v § 103 odst. 1 písm. e) bodech 4 až 8 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo stavbu, u které postačí ohlášení stavebnímu úřadu podle § 104 odst. 1 písm. a) až d) a k) stavebního zákona nebo podle zvláštního právního předpisu, nebo pokud vyžaduje stavební povolení, a jedná-li se o

- stavbu veřejné infrastruktury,
- stavbu, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit,
- stavbu, u které bylo stanoveno provedení zkušebního provozu,
- změnu stavby, která je kulturní památkou,
lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu, nebo kolaudačního rozhodnutí. Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy. Kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí vydává ten stavební úřad, který vydal povolení stavby.

2) Dokončenou stavbu (např. rodinný dům), popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, jejíž vlastnosti může budoucí uživatel ovlivnit, lze užívat bez vydání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí. K tomu je stavebník povinen podle § 152 odst. 1 stavebního zákona zajistit provedení a vyhodnocení zkoušek a měření předepsaných zvláštními právními předpisy.
Stavebník, pro naplnění povinnosti zápisu stavby do Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN), pro přidělení čísla popisného či čísla evidenčního, pro provedení zápisu stavby do katastru nemovitostí a pro provedení kontrolní prohlídky podle § 133 a § 134 stavebního zákona, je povinen podle § 152 odst. 3 písm. d) stavebního zákona ohlásit stavebnímu úřadu dokončení stavby.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Žadatel (stavebník), tedy fyzická osoba, fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba, která může vystupovat samostatně nebo může být zastoupena na základě plné moci. Není-li žadatel vlastníkem pozemku nebo stavby, dokládá souhlas vlastníka pozemku nebo stavby.

Podmínky a postup řešení:

Stavební úřad při uvádění stavby do užívání zkoumá, je-li žádost o kolaudační souhlas úplná a dokončená stavba, popřípadě část stavby schopná samostatného užívání, je v souladu s povolením stavby a dokumentací, nebo ověřenou projektovou dokumentací, v souladu se stanovisky nebo závaznými stanovisky, popřípadě rozhodnutími dotčených orgánů, byla-li vydána podle zvláštních právních předpisů, jsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu a skutečné provedení stavby nebo její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život nebo zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí. V kladném případě stavební úřad vydá do 15 dnů ode dne provedení závěrečné kontrolní prohlídky kolaudační souhlas, který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby.

V případě, že žádost není úplná nebo nejsou splněny podmínky pro vydání kolaudačního souhlasu, stavební úřad rozhodne usnesením o provedení kolaudačního řízení.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podle situace popsané v úvodním odstavci (bod 1 a 2) musí stavebník podat žádost o vydání kolaudačního souhlasu (bod 1) nebo ohlásit stavebnímu úřadu dokončení stavby (bod 2).

Žádost nebo ohlášení se podává na předepsaném formuláři podaném jedním z níže uvedených způsobů:

 • písemně (zasláním poštou, osobně na podatelně Městského úřadu Vrbno pod Pradědem)
 • elektronicky s ověřeným elektronickým podpisem na e-mail podatelna@vrbnopp.cz nebo datovou schránkou: ID znnbahx

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Městský úřad Vrbno pod Pradědem, odbor výstavby a životního prostředí
  Pondělí, středa: 7:00 – 11:30, 12:30 – 17:00 hod.
  Úterý, čtvrtek, pátek (dle telefonické domluvy): 7:00 – 11:30, 12:30 – 14:30 hod.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 • žádost o vydání kolaudačního souhlasu podaná na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 12 k vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů
 • přílohy uvedené v části B formuláře (příloha č. 12 k této vyhlášce)

Formuláře:

 • Formulář Žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, který je uveden ve vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, a formulář Ohlášení dokončení stavby jsou k dispozici na internetových stránkách města nebo na odboru výstavby a životního prostředí MěÚ Vrbno Pod Pradědem.

Správní a jiné poplatky:

Místní šetření nebo ohledání na místě podle položky 20 přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích – za závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, byla-li žádost o vydání kolaudačního souhlasu podána po lhůtě k dokončení stavby.

 • 500 Kč za každou započatou hodinu v pracovní době správního
 • 1 000 Kč za každou započatou hodinu mimo pracovní dobu v pracovních dnech
 • 2 000 Kč za každou započatou hodinu ve dnech pracovního klidu

Lhůty pro vyřízení:

Stavební úřad do 15 dnů ode dne doručení žádosti stavebníka stanoví termín provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby. Závěrečná kontrolní prohlídka stavby musí být vykonána do 45 dnů ode dne doručení žádosti o vydání kolaudačního souhlasu. Kolaudační souhlas stavební úřad vydá do 15 dnů ode dne provedení závěrečné kontrolní prohlídky.

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • stavebník
 • vlastník stavby, není-li stavebníkem
 • vlastník pozemku, na kterém je stavba provedena, není-li stavebníkem a může-li být jeho vlastnické právo kolaudačním rozhodnutím přímo dotčeno

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Řádně a včas přebírat korespondenci

Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • E-mail: podatelna@vrbnopp.cz
  Datová schránka: znnbahx
  Elektronickou formou lze podávat pouze žádosti podepsané zaručeným elektronickým podpisem

Datum poslední aktualizace: 2.10.2018

load