Dnes je 5.12.2022 a svátek má Jitka

Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Žádost o stavební povolení

Stavební povolení se vyžaduje u staveb všeho druhu bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, účel a dobu trvání, nestanoví-li předpisy jinak. Stavební povolení vyžadují změny staveb uvedených v § 104 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, jejichž provedení by mělo za následek překročení jejich parametrů.
Za stavbu se dle stavebního zákona rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání. Dočasná stavba je stavba, u které stavební úřad předem omezí dobu jejího trvání. Za stavbu se považuje také výrobek plnící funkci stavby. Stavba, která slouží reklamním účelům je stavba pro reklamu. Stavbou se také rozumí podle okolností i její část nebo změna stavby dokončené (stavební úprava, nástavba nebo přístavba).
Stavební řízení se vede také tehdy, jestliže stavební úřad rozhodl usnesením podle § 107 stavebního zákona, že ohlášený stavební záměr projedná ve stavebním řízení. Stavební řízení se nevede, je-li podána žádost o stavební povolení u stavebních záměrů podle § 103 stavebního zákona. Takovou žádost stavební úřad odloží a poučí stavebníka o oprávnění provést stavební záměr. Je-li stavebníkem u stavebních záměrů podle § 104 stavebního zákona namísto ohlášení podaná žádost o stavební povolení, stavební úřad ji posoudí jako ohlášení a postupuje podle § 105 až 107 stavebního zákona, což stavebníkovi sdělí.
Stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce nevyžadující stavební povolení ani ohlášení jsou vypsány v § 103 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Žadatel (stavebník), tedy fyzická osoba, fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba, která může vystupovat samostatně nebo může být zastoupena na základě plné moci. Není-li žadatel vlastníkem pozemku nebo stavby, dokládá souhlas vlastníka pozemku nebo stavby.

Podmínky a postup řešení:

Stavební řízení se zahajuje na žádost na předepsaném formuláři včetně všech potřebných příloh. Stavební úřad podle § 111 stavebního zákona přezkoumá žádost a připojené podklady z toho hlediska, zda stavbu lze podle nich provést, a ověří zejména, zda je projektová dokumentace zpracována v souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby její soulad s územně plánovací dokumentací a zda projektová dokumentace je úplná, přehledná a zda jsou v odpovídající míře jsou řešeny obecné požadavky na výstavbu, zda je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby a zda předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány. Stavební úřad rovněž ověří účinky budoucího užívání stavby.

Podáním návrhu veřejnoprávní smlouvy. Stavební úřad může uzavřít se stavebníkem veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby, která nahradí stavební povolení.  Stavební úřad přezkoumá, zda návrh veřejnoprávní smlouvy obsahuje náležitosti podle odstavce 2, zda projektová dokumentace byla zpracována projektantem a zda návrh splňuje hlediska uvedená v § 111 odst. 1 a 2 stavebního zákona. Stavební úřad návrh veřejnoprávní smlouvy do 30 dnů ode dne předložení přijme, nebo odmítne a sdělí stavebníkovi důvody odmítnutí; návrh odmítne vždy, pokud projektová dokumentace není zpracována projektantem. Veřejnoprávní smlouvu nelze uzavřít v případě záměru, pro který je vyžadováno závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním písemné žádosti na předepsaném formuláři s přílohami podaném jedním z níže uvedených způsobů:

 • písemně (zasláním poštou, osobně na podatelně Městského úřadu Vrbno pod Pradědem)
 • elektronicky s ověřeným elektronickým podpisem na e-mail podatelna@vrbnopp.cz nebo datovou schránkou: ID znnbahx

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Městský úřad Vrbno pod Pradědem, odbor výstavby a životního prostředí
  Pondělí, středa: 7:00 – 11:30, 12:30 – 17:00 hod.
  Úterý, čtvrtek, pátek (dle telefonické domluvy): 7:00 – 11:30, 12:30 – 14:30 hod.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 • žádost o stavební povolení podaná na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 9 k vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů
 • přílohy uvedené v části B formuláře (příloha č. 9 k této vyhlášce), včetně projektové dokumentace

Formuláře:

 • Formulář dle vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, je k dispozici na internetových stránkách města nebo na odboru výstavby a životního prostředí MěÚ Vrbno Pod Pradědem.

Správní a jiné poplatky:

Správní poplatek ve výši 300 až 10 000 Kč se vybírá podle položky 18 sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Poplatek lze uhradit na pokladně Městského úřadu Vrbno pod Pradědem (hotově nebo platební kartou), pouze v uvedených pokladních hodinách, nebo bezhotovostním převodem z účtu na účet města Vrbno pod Pradědem. 

Lhůty pro vyřízení:

V jednoduchých věcech, zejména lze-li rozhodnout na základě dokladů předložených stavebníkem, rozhodne stavební úřad bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 60 dnů ode dne zahájení společného řízení; ve zvlášť složitých případech stavební úřad rozhodne nejdéle do 90 dnů.

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • stavebník
 • vlastník stavby, na níž má být provedena změna, není-li stavebníkem
 • vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno
 • vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena
 • vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno
 • ten, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Řádně a včas přebírat korespondenci.

Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • E-mail: podatelna@vrbnopp.cz
  Datová schránka: znnbahx
  Elektronickou formou lze podávat pouze žádosti podepsané zaručeným elektronickým podpisem.

Datum poslední aktualizace: 16.4.2019

load