Dnes je 5.12.2022 a svátek má Jitka

Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Ohlášení stavby

Jednoduché stavby, terénní úpravy a udržovací práce, u kterých postačí ohlášení stavebnímu úřadu podle § 104 stavebního zákona:
odst. 1)
a) stavby pro bydlení a pro rodinnou rekreaci, s jedním podzemním podlažím do hloubky 3 m a nejvýše s dvěma nadzemními podlažími a podkrovím,
b) podzemní stavby do 300 m2 celkové zastavěné plochy a hloubky do 3 m, pokud nejsou vodním dílem nebo stavbou podle § 16 odst. 2 písm. d),
c) stavby do 300 m2 celkové zastavěné plochy a výšky do 10 m, s výjimkou staveb pro bydlení, a haly do 1 000 m2 celkové zastavěné plochy a výšky do 15 m, pokud tyto stavby a haly budou nejvýše s jedním nadzemním podlažím, nepodsklepené a dočasné na dobu nejdéle 3 let; dobu dočasnosti nelze prodloužit,
d) stavby do 70 m2 celkové zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepené nejvýše do hloubky 3 m,
e) stavby pro reklamu podle § 3 odst. 2,
f) stavby odstavných, manipulačních, prodejních, skladových nebo výstavních ploch o výměře nad 300 m2 nejvíce však do 1 000 m2, které neslouží pro skladování nebo manipulaci s hořlavými látkami nebo látkami, které mohou způsobit znečištění životního prostředí,
g) stavby zařízení staveniště, neuvedené v § 103 odst. 1 písm. e) bodě 1,
h) stavby opěrných zdí do výšky 1 m, které hraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi nebo s veřejným prostranstvím,
i) terénní úpravy neuvedené v § 103 odst. 1 písm. b),
j) udržovací práce na stavbě neuvedené v § 103 odst. 1 písm. c),
k) stavební úpravy pro změny v užívání části stavby, kterými se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se její vzhled a nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí.
odst. 2) Ohlášení postačí u změn dokončených staveb uvedených v odstavci 1, pokud jejich provedením nebudou překročeny uvedené parametry.
odst. 3) Ohlášení nevyžadují stavby a terénní úpravy, u kterých to stavební úřad podle § 78 odst. 6 stanovil.
odst. 4) Ohlášení je vyloučeno u záměrů, pro které je vyžadováno závazné stanovisko k posouzení vlivů na životní prostředí.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Žadatel (stavebník), tedy fyzická osoba, fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba, která může vystupovat samostatně nebo může být zastoupena na základě plné moci. Není-li žadatel vlastníkem pozemku nebo stavby, dokládá souhlas vlastníka pozemku nebo stavby.

Podmínky a postup řešení:

Ohlášení musí obsahovat náležitosti a přílohy dle § 105 stavebního zákona a projektovou dokumentaci, jejíž rozsah je předepsán vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním písemného ohlášení na předepsaném formuláři podaném jedním z níže uvedených způsobů:

 • písemně (zasláním poštou, osobně na podatelně Městského úřadu Vrbno pod Pradědem)
 • elektronicky s ověřeným elektronickým podpisem na e-mail podatelna@vrbnopp.cz nebo datovou schránkou: ID znnbahx

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Městský úřad Vrbno pod Pradědem, odbor výstavby a životního prostředí
  Pondělí, středa: 7:00 – 11:30, 12:30 – 17:00 hod.
  Úterý, čtvrtek, pátek (dle telefonické domluvy): 7:00 – 11:30, 12:30 – 14:30 hod.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 • Ohlášení stavby podané na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 8 k vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů
 • přílohy uvedené v části B formuláře (příloha č. 8 k této vyhlášce), včetně projektové dokumentace

Projektová dokumentace se předkládá ve dvojím vyhotovení, a není-li obecní úřad v místě stavby stavebním úřadem, vyjma staveb v působnosti vojenských a jiných stavebních úřadů, předkládá se trojmo. Pokud stavebník není vlastníkem stavby, připojuje se jedno další vyhotovení.

Formuláře:

 • Stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona – předepsaný formulář, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 8 k této vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů. K ohlášení se připojí přílohy uvedené v části B přílohy č. 8 k této vyhlášce.
  Stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. f) až k) stavebního zákona – formulář není předepsán, je však možno využít formulář zpracovaný odborem výstavby a životního prostředí MěÚ Vrbno pod Pradědem.
  Oba formuláře jsou k dispozici na internetových stránkách města nebo na odboru výstavby a životního prostředí MěÚ Vrbno Pod Pradědem.

Správní a jiné poplatky:

Správní poplatek ve výši 500 až 1 000 Kč se vybírá podle položky 18 sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Poplatek lze uhradit na pokladně Městského úřadu Vrbno pod Pradědem (hotově nebo platební kartou), pouze v uvedených pokladních hodinách, nebo bezhotovostním převodem z účtu na účet města Vrbno pod Pradědem č. 1720771/0100 (Komerční banka).

Lhůty pro vyřízení:

Je-li ohlášení úplné a je-li ohlášený stavební záměr v souladu s obecnými požadavky na výstavbu, se závaznými stanovisky, popřípadě rozhodnutími dotčených orgánů, s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, jde-li o stavbu či terénní úpravu podle § 104 odst. 1 písm. a) až i) stavebního zákona, nebo s územně plánovací dokumentací, jde-li o stavební úpravu podle § 104 odst. 1 písm. k) stavebního zákona, stavební úřad vydá souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru do 30 dnů ode dne podání ohlášení.

Souhlas nabývá právních účinků dnem doručení stavebníkovi.

Souhlas platí 2 roky ode dne jeho vydání. Dobu platnosti nelze prodloužit. Souhlas s provedením nepozbývá platnosti, bylo-li s prováděním ohlášeného stavebního záměru započato ve lhůtě platnosti.

Souhlas s provedením pozbývá platnosti též dne, kdy stavební úřad obdržel sdělení stavebníka, že upustil od provádění stavebního záměru, na který byl souhlas vydán; to neplatí, bylo-li s prováděním stavebního záměru již započato.

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • vlastník stavby, na níž má být provedena stavba, není-li stavebníkem
 • vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno
 • vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena
 • vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno
 • ten, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • E-mail: podatelna@vrbnopp.cz
  Datová schránka: znnbahx
  Elektronickou formou lze podávat pouze žádosti podepsané zaručeným elektronickým podpisem.

  Elektronická podatelna

Datum poslední aktualizace: 27.9.2018

load