Dnes je 10.8.2022 a svátek má Vavřinec

Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Ověřování podpisu (legalizace) nebo kopie listiny (vidimace)

Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace) a ověřování pravosti podpisu (legalizace).
Vidimací a legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na listině ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad za obsah vidimovaných listin neodpovídá.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Vidimace a legalizace se provádí na žádost fyzické osoby (§ 6 odst. 3 a § 10 odst. 3 zákona o ověřování).

Podmínky a postup řešení:

Ověření kopie listiny (vidimace)

Při žádosti o ověření listiny předloží žadatel originál listiny i pořízenou kopii, případně opis listiny, jejíž ověření se požaduje.

Při žádosti o ověření shody nemusí žadatel předložit doklad totožnosti.

 Vidimace se neprovede (§ 9 zákona o ověřování):

 • je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, listinou, jejíž jedinečnost nelze vidimovanou listinou nahradit, zejména občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenská knížka, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížka, šek, směnka nebo jiný cenný papír, los, sázenka, protest směny, geometrický plán, rys nebo technická kresba,
 • je-li předložena listina, z níž je vidimovaná listina pořízena psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a neovládá-li ověřující osoba jazy, v němž je listina psána a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého, to neplatí, byla-li kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a to na náklady žadatele,
 • je-li listina opatřena plastickým textem nebo otiskem plastického razítka,
 • jsou-li v listině změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost,
 • jestliže se vidimovaná listina doslovně neshoduje s předloženou listinou, z níž byla pořízena,
 • není-li z předložené listiny, z níž je vidimovaná listina pořízena, patrné, zda se jedná o: prvopis, již ověřenou vidimovanou listinu, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů, opis anebo kopii pořízeno ze spisu, nebo stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu.
Ověření podpisu (legalizace)

Žadatel o legalizace předloží k prokázání své totožnosti platný (§18 zákona o ověřování):
 • občanský průkaz nebo cestovní doklad, jde-li o státního občana České republiky,
 • průkaz o povolení k pobytu nebo cestovní doklad anebo průkaz totožnosti občana členského státu EU, jde-li o cizince,
 • průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení mezinárodní ochrany,
 • průkaz povolení k pobytu azylanta, jde-li o osobu, které byl udělen azyl, nebo průkaz oprávnění k pobytu osoby požívající doplňkové ochrany, 
 • průkaz cizince požívajícího dočasné ochrany, jde-li o osobu, které byla udělena dočasná ochrana.
Legalizace se neprovede (§ 10 odst. 4a § 13 zákona o ověřování):
 • je-li legalizován podpis na listině, která je psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého,
 • jde-li o legalizace podpisu ověřující osoby, která legalizaci sama provádí,
 • jde-li podpis vyhotoven jinými písmeny než písmeny latinské abecedy,
 • jde-li o legalizace podpisu na listině, která neobsahuje žádný text.
O provedení vidimace a legalizace se provede záznam v ověřovací knize.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Vidimace a legalizace se provádí na žádost fyzické osoby.

Při žádosti o ověření listiny předloží žadatel originál listiny i pořízenou kopii, případně opis listiny, jejíž ověření se požaduje.

Při žádosti o ověření shody nemusí žadatel předložit doklad totožnosti.

Žadatel v případě ověření podpisu předloží k prokázání své totožnosti platný (§18 zákona o ověřování):

 • občanský průkaz nebo cestovní doklad, jde-li o státního občana České republiky,
 • průkaz o povolení k pobytu nebo cestovní doklad anebo průkaz totožnosti občana členského státu EU, jde-li o cizince,
 • průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení mezinárodní ochrany,
 • průkaz povolení k pobytu azylanta, jde-li o osobu, které byl udělen azyl, nebo průkaz oprávnění k pobytu osoby požívající doplňkové ochrany, 
 • průkaz cizince požívajícího dočasné ochrany, jde-li o osobu, které byla udělena dočasná ochrana.Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Městský úřad Vrbno pod Pradědem, matrika
 • Městský úřad Vrbno pod Pradědem, ohlašovna

Formuláře:

 • Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

Správní a jiné poplatky:

Správní poplatek za vidimaci každé stránky vidimované listiny činí 30 Kč.  Správní poplatek za legalizace každého podpisu na listině činí 30 Kč. Správní poplatky stanovuje položka 4 s 5 sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Lhůty pro vyřízení:

Je-li správní orgán požádán o ověření (vidimaci a legalizaci) a jsou-li splněny předpoklady k provedení požadovaného úkonu, správní orgán tento úkon bez dalšího provede. 

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Nemůže-li žadatel číst nebo psát, provede se legalizace za účasti dvou svědků (§10 odst. 5 zákona o ověřování). Účast dvou svědků se k legalizaci nevyžaduje, má-li ten, kdo nemůže číst nebo psát, schopnost seznámit se s obsahem listiny s pomocí přístrojů nebo speciálních pomůcek nebo prostřednictvím jiné osoby, kterou si zvolí, a je schopen vlastnoručně listinu podepsat (§10 odst. 6 zákona o ověřování).

Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • Tuto situaci nelze řešit elektronicky.

Datum poslední aktualizace: 27.4.2017

load