Dnes je 10.8.2022 a svátek má Vavřinec

Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Ukončení trvalého pobytu na území ČR

Občan, který se rozhodl ukončit trvalý pobyt na území České republiky, sdělí tuto skutečnost písemně ohlašovně dle místa trvalého pobytu. Situace nastává zpravidla, kdy se občan trvale zdržuje v zahraničí.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

  • občan České republiky starší 15 let
  • pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem
  • zákonný zástupce, popřípadě pěstoun za občana mladšího 15 let
  • zákonný zástupce za občana, jehož svéprávnost byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý ukončit trvalý pobyt na území ČR

Podmínky a postup řešení:

Situace zpravidla nastává v případech, kdy se občan trvale zdržuje v zahraničí.


Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

  • osobně na ohlašovně podle místa trvalého pobytu
  • na českém zastupitelském úřadě, je nutné předložit občanský průkaz nebo cestovní pas, u občana mladšího 15 let rodný list
  • v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem občana
Ukončením trvalého pobytu na území České republiky skončí platnost občanského průkazu.

Ukončení trvalého pobytu na území České republiky nemá vliv na státní občanství ČR ani držení cestovního pasu ČR. Občan může požádat o vydání nového občanského průkazu, v němž nebude uvedena adresa trvalého pobytu na území ČR.

Ukončení trvalého pobytu však může mít vliv na různé smlouvy uzavřené v České republice, např. stavební spoření, penzijní připojištění atd. Doporučujeme proto u příslušných institucí prověřit případný dopad ukončení trvalého pobytu na území České republiky na tyto smlouvy.  

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

  • Městský úřad Vrbno pod Pradědem, evidence obyvatel, ohlašovna

Správní a jiné poplatky:

Ohlášení ukončení trvalého pobytu na území České republiky podléhá správnímu poplatku ve výši 100 Kč, prostřednictvím českého zastupitelského úřadu ve výši 300 Kč.

Lhůty pro vyřízení:

Trvalý pobyt na území České republiky bude ukončen k datu doručení žádosti o ukončení trvalého pobytu na území České republiky (včetně dokladu o úhradě správního poplatku) na Městský úřad Vrbno pod Pradědem, Odbor vnitřních věcí, evidence obyvatel popřípadě pozdější den, který je uveden v tomto sdělení jako den ukončení trvalého pobytu na území ČR. Pokud takto učiní osobně na ohlašovně, bude trvalý pobyt  ukončen dnem podání, popřípadě pozdějším, který občan do žádosti uvede.  

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Občan je povinen po ukončení trvalého pobytu na území České republiky do 15 pracovních dnů odevzdat svůj občanský průkaz obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který jej vydal nebo Městskému úřadu podle místa trvalého pobytu. 

Můžete využít tuto elektronickou službu:

  • Tuto situaci lze řešit elektronicky. Pokud má žádost formu datové zprávy, občan ji po vyplnění podepíše uznávaným elektronickým podpisem a může dodat prostřednictvím elektronické podatelny.
  • Pokud má žádost formu datové zprávy, občan ji po vyplnění podepíše uznávaným elektronickým podpisem nebo dodá prostřednictvím datové schránky.

Datum poslední aktualizace: 23.3.2017

load