Dnes je 10.8.2022 a svátek má Vavřinec

Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Zavedení adresy, na kterou mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu

Podle § 10 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, lze na základě písemné žádosti občana v evidenci obyvatel vést též údaj o adrese, na kterou mu mají být doručovány písemnosti podle zvláštních právních předpisů.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Občan ČR, o jehož doručovací adresu se jedná, nebo jeho zmocněnec (po předložení plné moci s úředně ověřeným podpisem občana, o jehož doručovací adresu se jedná).

Podmínky a postup řešení:

Písemná žádost s údajem o adrese, na kterou mají být doručovány písemnosti, zaslaná na příslušnou ohlašovnu.

Doručovací adresou se rozumí:

 • jakákoli adresa v ČR, která vykazuje znaky adresy (adresou se rozumí kombinace názvu okresu, obce, části obce, katastrálního území, čísla popisného nebo evidenčního, názvu ulice a čísla orientačního a dále zvláštních údajů pro doručování prostřednictvím poštovních služeb, která jednoznačně určuje adresní místo),
 • adresa v zahraničí.
Doručovací adresou není e-mailová adresa, fax, číslo mobilu pro zaslání SMS a adresa ve formě POSTE RESTANTE. 

Na adresu pro doručování písemností jsou povinny doručovat správní orgány a jiné orgány veřejné moci (např. ministerstva, krajské úřady, obecní úřady, soudy, policie, stavební úřady, katastrální úřady atd.) K údaji o doručovací adrese nemají přístup a tedy nemohou na takovou adresu doručovat jiné subjekty jako (např. peněžní ústavy, dodavatelé energií a jiných služeb, telefonní operátoři atd.). 


Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním písemné žádosti na příslušné ohlašovně. Adresu pro doručování písemností ohlásí občan té ohlašovně podle jeho místa trvalého pobytu nebo v místě svého posledního trvalého pobytu na území ČR.

Žádost v listinné podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis občana; to neplatí v případě, kdy občan žádost podepíše před zaměstnancem ohlašovny.

V žádosti je nezbytné uvést den, od kterého občan žádá, aby mu byly doručovány písemnosti na udanou adresu pro doručování. Pokud žádost toto datum neobsahuje, vede se adresa pro doručování v evidenci obyvatel od data podání žádosti na ohlašovnu trvalého pobytu.


Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Pokud se Váš trvalý pobyt nachází na území města Vrbna pod Pradědem nebo v jeho místních částech, pak lze tuto situaci řešit na Městském úřadě ve Vrbně pod Pradědem.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Doklad k ověření totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas). 

Formuláře:

 • Doporučený vzor žádosti "Hlášení adresy pro doručování" je k dispozici mj. na příslušném úřadu.

  Žádost může obsahovat datum, od kterého občan žádá, aby na adresu, na kterou mu mají být doručovány písemnosti, byly písemnosti doručovány; není-li toto datum v žádosti občanem uvedeno, jedná se o datum podání žádosti.
  ikona souboruHlášení adresy pro doručování (velikost: 10.07 MB, typ: .rtf)

Správní a jiné poplatky:

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny. 

Lhůty pro vyřízení:

Ohlašovna zapíše údaj o adrese pro doručování písemností bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o vzniku nebo změně skutečnosti související se zapsaným údajem dozví. 

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Na základě této změny se nežádá o vydání nového občanského průkazu.

Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • Tuto situaci lze řešit elektronicky. Pokud má žádost formu datové zprávy, občan ji po vyplnění podepíše uznávaným elektronickým podpisem a může dodat prostřednictvím elektronické podatelny.
 • Pokud má žádost formu datové zprávy, občan ji po vyplnění podepíše uznávaným elektronickým podpisem nebo dodá prostřednictvím datové schránky.

Datum poslední aktualizace: 23.3.2017

load