Dnes je 30.5.2023 a svátek má Ferdinand

Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Místní poplatek za odpady

Místní poplatek za obecní odpadového hospodářství ( dále jen ,,poplatek,,).

a) fyzická osoba přihlášená v obci,
• která je přihlášená v obci / městě,
• která je podle zákona upravující pobyt cizinců na území České republiky na území obce / města přihlášena,
b) vlastník nemovité věci ( fyzická i právnická osoba ) zahrnující, byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve kterých není přihlášena žádná fyzická osoba a která je umístěna na území města, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě pro rodinnou rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.
Při platbě používejte vždy a jen variabilní symbol, který byl přidělen správcem poplatku.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Poplatník nebo jeho zákonný zástupce (ze zákona či plné moci ).

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Poplatek za kalendářní rok 2023 poplatník platí Městu Vrbno pod Pradědem v částce a v termínu splatnosti určenému Obecně závaznou vyhláškou města Vrbna pod Pradědem, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (dále jen „vyhláška“) platnou a účinnou od 1.1.2023, kterou vždy vydává Zastupitelstvo města Vrbna pod Pradědem pro každý rok zvlášť. S podrobnostmi a podmínkami k místnímu poplatku se můžete seznámit ve vyhlášce.

Poplatková povinnost vzniká k prvnímu dni v měsíci, v němž se fyzická osoba přihlásila v obci, případně se stala vlastníkem stavby, rodinného domu nebo bytu (a žádná fyzická osoba zde není přihlášená k pobytu). Poplatková povinnost zaniká k poslednímu dni v měsíci předcházejícího měsíci, ve kterém nastala změna přihlášení fyzické osoby či vlastnictví stavby, rodinného domu nebo bytu (a žádná fyzická osoba zde nemá přihlášen pobyt). Dojde-li ke změně poplatkové povinnosti v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení poplatkové povinnosti rozhodný stav na konci tohoto měsíce. Povinnost ohlásit údaj se nevztahuje na údaj o změně pobytu, datu úmrtí či narození poplatníka, přihlášeného ve městě. V případě skutečností zakládajících nárok na osvobození dle ,,vyhlášky,, čl. 7 odst. 1 a 2, je poplatník povinen tuto skutečnost ohlásit a doložit doklady toto potvrzující. Skutečnosti zakládající nárok na osvobození od poplatku je povinen poplatník ohlásit dle ,, vyhlášky,, do 31.1. následujícího kalendářního roku. V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit tento údaj, nárok na osvobození zaniká.

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, a to především jedná-li se o vlastníka nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci.

Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15-ti dnů ode, kdy nastala správci poplatku, především v důsledku změny vlastnictví nemovité věci stavby pro rodinnou rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

a) průkaz totožnosti,

b) plná moc v případě zastupování poplatníka v jednání se správcem poplatku,

c) doklad prokazující nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku, pokud tyto doklady nebyly již doloženy.

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Sazba místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství je pro daný rok vždy stanovená obecně závaznou vyhláškou.

Sazba poplatku pro rok 2023 je :

- pro osobu s trvalým pobytem na území města : 750 Kč /rok,
- pro vlastníka nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba : 
750 Kč/rok.

Forma úhrady:

  • on-line platební kartou nebo použitím QR kódu k platbě z mobilního telefonu přes on-line službu Portál Občana
    více o službě se dočtete zde (možnost přihlášení např. přes bankovní identitu občana)
  • Na pokladně MěÚ Vrbno pod Pradědem (hotově nebo platební kartou), pouze v uvedených pokladních hodinách.
  • Bezhotovostním převodem z účtu na účet města Vrbno pod Pradědem č. 1720771/0100, který je veden u Komerční banky. Při platbě musí být uveden variabilní symbol, což je číslo, které bylo již v minulosti přiřazeno každému poplatníkovi z registru poplatníků tohoto poplatku.
  • Prostřednictvím SIPO (pokud i Vy máte zájem hradit poplatek v běžném roce tímto způsobem, stačí mít zřízené SIPO  u České pošty, s.p. a vyplnit formulář dle bodu 11 odst. 2), který je nutno odevzdat správci poplatku. A to nejpozději do konce února eventuelně do konce měsíce července, běžného kalendářního roku. 

Lhůty pro vyřízení:

Poplatek je splatný každoročně nejpozději do 30. září příslušného kalendářního roku.

Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti (např. narození dítěte, přistěhování), je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce daného roku.

Není-li lhůta pro některý úkon v daňovém řízení stanovena obecně závazným právním předpisem, určí přiměřenou lhůtu rozhodnutím správce poplatku. Lhůtu kratší osmi dnů lze stanovit jen zcela výjimečně pro úkony jednoduché a zvlášť naléhavé.

V případě žádosti o vrácení přeplatku místního poplatku za komunální odpad je správce poplatku povinen vyřídit tuto žádost do 30 dnů ode dne jejího podání. 

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

  • Provedení řádné úhrady poplatku v termínu
  • V případě nesrovnalostí bude poplatník vyzván k jejich odstranění.

Datum poslední aktualizace: 2.1.2023

load