Dnes je 30.5.2023 a svátek má Ferdinand

Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Identifikační číslo návodu: 1509

Zvláštní užívání místních komunikací – výjimečné užití místní komunikace a silnice samojízdnými pracovními stroji a přípojnými vozidly traktorů, které nemají schválenou technickou způsobilost podle zvláštního právního předpisu.

K užívání místních komunikací jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro které jsou určeny (dále jen "zvláštní užívání"), je třeba povolení příslušného silničního správního úřadu vydaného s předchozím souhlasem vlastníka dotčené pozemní komunikace, a může-li zvláštní užívání ovlivnit bezpečnost nebo plynulost silničního provozu, také s předchozím souhlasem Policie České republiky. K návrhu na zvláštní užívání může vlastník komunikace uplatnit námitky, o kterých rozhodne silniční správní úřad.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace předkládá silničnímu správnímu úřadu ten, v jehož zájmu nebo kvůli jehož činnosti má být zvláštní užívání komunikace povoleno; jsou-li takovým důvodem stavební práce, předkládá žádost zhotovitel, pokud příslušný silniční správní úřad nestanoví jinak.

Podmínky a postup řešení:

Podmínky a postup jsou stanoveny v § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“)  a v § 40 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích (dále jen „prováděcí vyhláška“).

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním žádosti ve smyslu ustanovení § 25 odst. 6 písm. g)  zákona o pozemních komunikacích - užití  místní komunikace a silničního pomocného pozemku pro výjimečné užití místní komunikace a silnice samojízdnými pracovními stroji a přípojnými vozidly traktorů, které nemají schválenou technickou způsobilost podle zvláštního právního předpisu.

Na kterém úřadu můžete tuto situaci řešit:

S  příslušným silničním správním úřadem pro katastrální území: Vrbno pod Pradědem, Mnichov pod Pradědem a Železná pod Pradědem

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Městský úřad Vrbno pod Pradědem, odbor výstavby a životního prostředí jako místně a věcně
  příslušný silniční správní úřad.

 • v případě nepřítomnosti

Formuláře:

 • Žádost o povolení zvláštního užívání nemá stanovený typ formuláře. Nicméně zdejší silniční správní úřad má vyhotoveny formuláře žádostí ke zvláštnímu užívání.
  V souladu s ustanovením § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“) musí být podaní srozumitelné a musí z něj být patrné:
  - Kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje.
  - Fyzická osoba uvede jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování.
  - Fyzická podnikající osoba uvede jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo osoby (IČO) a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě jinou pro doručování.
  - Právnická osoba uvede svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo (IČO) osob nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování.
  - Podání musí obsahovat označení správního orgánu, kterému je určeno
  - Podpis osoby, která podání činí
  Náležitosti žádosti podle § 40 prováděcí vyhlášky:
  a) účel, rozsah a termín zvláštního užívání,
  b) jméno a příjmení toho, kdo má za průběh zvláštního užívání odpovídat, jeho adresu a datum narození, telefon (u právnických osob název, sídlo a identifikační číslo),
  c) návrh trasy pohybu vozidla,
  d) základní technické údaje vozidla
  1. druh vozidla,
  2. tovární značka, typ (je-li identifikovatelný),
  3. výrobní číslo (je-li na vozidle uvedeno),
  4. rozměry (délka, šířka a výška),
  5. provozní hmotnost, případně nejvyšší technicky přípustná hmotnost,
  6. počet náprav a zatížení jednotlivých náprav,
  7. světelná zařízení vozidla (druh, počet a umístění),
  8. nejvyšší konstrukční rychlost,
  e) nákres obrysu vozidla, ve kterém jsou vyznačeny rozměry vozidla a umístění světelných zařízení, nebo fotografie vozidla zepředu, z boků a zezadu.
  f) uvedení případného doprovodného vozidla

Správní a jiné poplatky:

Povolení ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace je zpoplatněno podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Lhůty pro vyřízení:

Správní orgán vydá rozhodnutí  do 30 dnů od zahájení řízení, k nimž se připočítává až dalších 30 dnů jestliže je zapotřebí ústní jednání,  místní šetření, doručovat veřejnou vyhláškou, nebo jde-li o zvlášť složitý případ atd.

Nedodržení lhůt se nemůže domáhat ten kdo je způsobil.

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Vlastník místní komunikace
  Úřad obce s rozšířenou působností Městského úřadu Bruntál
  Policie České republiky

Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • Osobně na podatelně Městského úřadu Vrbno pod Pradědem
  Datovou schránkou: znnbahx
  E-mail: podatelna@vrbnopp.cz
  Podání je možné učinit písemně, nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno způsobem uvedeným ve větě první, je možno je učinit pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití podpisu.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Související předpisy:

 • Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád
 • Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Opravné prostředky:

Odvolání proti tomuto rozhodnutí je přípustné a má odkladný účinek

Sankce v případě nedodržení předepsaných povinností:

U fyzických osob podle  ustanovení § 42a odst. 7)  a u právnických a podnikajících fyzických osob podle ustanovení § 42b odst. 6) zákon č. 131997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Další informace:

 • Upozornění

  Porušuje-li právnická nebo fyzická osoba podmínky stanovené v rozhodnutí o vydání povolení, silniční správní úřad rozhodne o odnětí povolení. Právnické nebo fyzické osobě, které bylo odňato povolení ke zvláštnímu užívání, lze udělit povolení ke zvláštnímu užívání na základě znovu podané žádosti nejdříve po uplynutí tří let ode dne, kdy rozhodnutí o odnětí povolení ke zvláštnímu užívání nabylo právní moci.

Za správnost návodu odpovídá - obecně: silniční správní úřad na místních komunikacích a životní prostředí

Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Milan Halo

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 3.12.2018

Datum poslední aktualizace: 4.12.2018

load