Dnes je 5.12.2022 a svátek má Jitka

Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Zvláštní užívání místních komunikací – zřizování vyhrazeného parkování.

K užívání místních komunikací jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro které jsou určeny (dále jen "zvláštní užívání"), je třeba povolení příslušného silničního správního úřadu vydaného s předchozím souhlasem vlastníka dotčené pozemní komunikace, a může-li zvláštní užívání ovlivnit bezpečnost nebo plynulost silničního provozu, se souhlasem Policie České republiky. K návrhu na zvláštní užívání může vlastník uplatnit námitky, o kterých rozhodne silniční správní úřad.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace předkládá silničnímu správnímu úřadu ten, v jehož zájmu nebo kvůli jehož činnosti má být zvláštní užívání komunikace povoleno; jsou-li takovým důvodem stavební práce, předkládá žádost zhotovitel, pokud příslušný silniční správní úřad nestanoví jinak.

Podmínky a postup řešení:

Podmínky a postup jsou stanoveny v § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“)  a v § 40 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích (dále jen „prováděcí vyhláška“).

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním žádosti ve smyslu ustanovení § 25 odst. 6 písm. c)  bod 4. zákona o pozemních komunikacích ke zvláštnímu užívání  místní komunikace a silničního pomocného pozemku pro zřizování vyhrazeného parkování.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Městský úřad Vrbno pod Pradědem, odbor výstavby a životního prostředí jako místně a věcně
  příslušný silniční správní úřad.

 • v případě nepřítomnosti

Formuláře:

 • Žádost o povolení zvláštního užívání nemá stanovený typ formuláře. Nicméně zdejší silniční správní úřad má vyhotoveny formuláře žádostí ke zvláštnímu užívání.
  V souladu s ustanovením § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“) musí být podaní srozumitelné a musí z něj být patrné:
  - Kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje.
  - Fyzická osoba uvede jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování.
  - Fyzická podnikající osoba uvede jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo osoby (IČO) a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě jinou pro doručování.
  - Právnická osoba uvede svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo (IČO) osob nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování.
  - Podání musí obsahovat označení správního orgánu, kterému je určeno
  - Podpis osoby, která podání činí
  Náležitosti žádosti podle § 40 prováděcí vyhlášky:
  a) přesné určení místa, účelu a doby zvláštního užívání a způsobu jeho realizace (jaký druh stavebních prací, jaký způsob prodeje a v jakém zařízení, jaký rozsah akce apod.,
  b) jméno a příjmení toho, kdo má za průběh zvláštního užívání zodpovídat, jeho datum narození, telefon a adresu (u právnických osob jejich název, sídlo a IČO,
  c) odhadovaný vliv zvláštního užívání (popřípadě ruchu tímto užíváním vyvolaného) na bezpečnost a plynulost provozu na dotčeném úseku komunikace a návrh na řešení vzniklé situace,
  d) povolení k provozování předmětu činnosti v rámci zvláštního užívání, pokud je takové povolení zapotřebí podle zvláštních předpisů,
  e) stanovisko dotčených správních úřadů, pokud je to zapotřebí podle zvláštních předpisů.

Správní a jiné poplatky:

Povolení ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace je zpoplatněno podle 36 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, pokud se nejedená o osobu těžce zdravotně postiženou, nebo osobu těžce pohybově postiženou.

Lhůty pro vyřízení:

Správní orgán vydá rozhodnutí  do 30 dnů od zahájení řízení, k nimž se připočítává až dalších 30 dnů jestliže je zapotřebí ústní jednání,  místní šetření, doručovat veřejnou vyhláškou, nebo jde-li o zvlášť složitý případ atd.

Nedodržení lhůt se nemůže domáhat ten kdo je způsobil.

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Vlastník místní komunikace
  Úřad obce s rozšířenou působností Městského úřadu Bruntál OŽP, SH a Z
  Policie České republiky

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

V zájmu  urychlení vyřízení žádosti je vhodné spolu s žádostí předložit i souhlas Rady Města Vrbno pod Pradědem se zřízením vyhrazeného parkování, stanovení dopravního značení z MěÚ Bruntál, odboru životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství, odsouhlasené policií České republiky  DI Bruntál, případně potvrzení pro osobu těžce zdravotně postiženou, nebo těžce pohybově postiženou.


Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • Osobně na podatelně Městského úřadu Vrbno pod Pradědem
  Datovou schránkou: znnbahx
  E-mail: podatelna@vrbnopp.cz
  Podání je možné učinit písemně, nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno způsobem uvedeným ve větě první, je možno je učinit pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití podpisu.

Datum poslední aktualizace: 4.12.2018

load