Dnes je 27.11.2022 a svátek má Xenie

Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Omezeni obecného užíváni místní komunikace uzavírkami a objížďkami.

Tato situace se týká obecného užívání veřejně přístupných, v tomto případě místních komunikací, které slouží obecnému užívání. Z různých důvodů může vyvstat potřeba toto veřejné užívání v určitém úseku omezit, nebo zcela zakázat a v souvislosti s tím stanovit patřičnou objízdnou trasu. V takových případech nikdo nemá nárok na náhradu případných ztrát, jež mu vzniknou v důsledku uzavírky nebo objížďky. Žadatel o uzavírku, nebo objížďku je povinen zabezpečit přístup k sousedním nemovitostem, uzavírka a objížďka musí být označena předepsaným způsobem přičemž označení zabezpečuje žadatel o uzavírku a objížďku na svůj náklad a odpovídá za jeho stav po celou dobu trvání uzavírky

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Právnická, fyzická podnikající, nebo fyzická osoba, tedy osoba  na základě jejíž žádosti a v jejímž zájmu má dojít k uzavírce.

Podmínky a postup řešení:

Podmínky a postup jsou stanoveny v § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“)  a v § 39 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích (dále jen „prováděcí vyhláška“).

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním žádosti ve smyslu ustanovení § 24 odst. 1) zákona o pozemních komunikacích - omezení obecného užívání uzavírkami a objížďkami.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Městský úřad Vrbno pod Pradědem, odbor výstavby a životního prostředí jako místně a věcně příslušný silniční správní úřad.

 • v případě nepřítomnosti

Formuláře:

 • Žádost o povolení uzavírky, nebo nařízení objížďky nemá stanovený typ formuláře. Nicméně zdejší silniční správní úřad má vyhotoveny formuláře žádosti k obecnému užívání.
  V souladu s ustanovením § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“) musí být podaní srozumitelné a musí z něj být patrné:

  - Kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje.
  - Fyzická osoba uvede jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování.
  - Fyzická podnikající osoba uvede jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo osoby (IČO) a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě jinou pro doručování.
  - Právnická osoba uvede svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo (IČO) osob nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování.
  - Podání musí obsahovat označení správního orgánu, kterému je určeno
  - Podpis osoby, která podání činí
  Náležitosti žádosti podle § 39 prováděcí vyhlášky:
  a) přesné určení uzavírky podle označení vzdálenosti v km a m od začátku dotčené komunikace (dále jen "staničení"), popřípadě místopisného průběhu,
  b) dobu trvání uzavírky s případnou možností jejího přerušení ve dnech pracovního volna a pracovního klidu,
  c) důvod uzavírky (je-li důvodem provádění stavebních prací také jejich rozsah, způsob provádění a označení toho, kdo má tyto práce provádět),
  d) návrh trasy objížďky včetně grafické přílohy,
  e) jméno popřípadě jména a příjmení pracovníka odpovědného za organizování a zabezpečení akce, která je důvodem podání žádosti, adresu a telefonní spojení na jeho pracoviště i bydliště,
  f) pokud je požadovaná doba trvání uzavírky a objížďky delší než tři dny a týká-li se stavebních prací, musí být uveden harmonogram prací obsahující množství a časový průběh jednotlivých druhů prací, navíc musí být na začátku uzavírky umístěna orientační tabule s uvedením dat zahájení a ukončení uzavírky, název a sídlo právnické osoby, popřípadě jméno a bydliště fyzické osoby, na jejichž žádost byla uzavírka povolena.
  g) souhlas dotčeného dopravního úřadu, pokud si uzavírka vyžádá dočasné přemístění zastávek linkové osobní dopravy.

Lhůty pro vyřízení:

Nejde-li o havárii musí být žádost doručena nejpozději 30 dní před dnem požadovaného uzavření komunikace.

Správní orgán vydá rozhodnutí bez zbytečného odkladu. Pokud nelze rozhodnutí vydat bezodkladně, vydá správní orgán rozhodnutí nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení, k nimž se připočítává až dalších 30 dnů jestliže je zapotřebí ústní jednání,  místní šetření, doručovat veřejnou vyhláškou, nebo jde-li o zvlášť složitý případ atd.

Nedodržení lhůt se nemůže domáhat ten kdo je způsobil.

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • vlastník pozemní komunikace, která má být uzavřena, a s vlastníkem pozemní komunikace, po níž má být vedena objížďka,
  obec, na jejímž zastavěném území má být povolena uzavírka nebo nařízena objížďka,
  provozovatel dráhy, jde-li o pozemní komunikaci, na níž je umístěna dráha,
  Policie České republiky, má-li objízdná trasa vést po silnici, místní komunikaci nebo veřejně přístupné účelové komunikaci
  Orgán obce s rozšířenou působností MěÚ Bruntál, OŽP, SH a Z

Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • Osobně na podatelně Městského úřadu Vrbno pod Pradědem
  Datovou schránkou: znnbahx
  E-mail: podatelna@vrbnopp.cz
  Podání je možné učinit písemně, nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno způsobem uvedeným ve větě první, je možno je učinit pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití podpisu.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Opravné prostředky:

Odvolání proti tomuto rozhodnutí je přípustné, ale nemá odkladný účinek.

Sankce v případě nedodržení předepsaných povinností:

U fyzických osob podle  ustanovení § 42a odst. 7)  a u právnických a podnikajících fyzických osob podle ustanovení § 42b odst. 6) zákon č. 131997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Datum poslední aktualizace: 4.12.2018

load