Dnes je 29.6.2022 a svátek má Petr a Pavel

Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Obecné užívání - Připojování sousedních nemovitostí k místní komunikaci

Tato situace se týká obecného užívání veřejně přístupných, v tomto případě místních komunikací, které slouží obecnému užívání. Z různých důvodů může vyvstat potřeba na tyto místní komunikace napojit sjezd ze sousední nemovitosti. V drtivé většině případů se jedná o sjezdy z pozemku na kterém byl vybudován rodinný dům, nebo na něm vznikla jiná nemovitost, jejíž obslužnost je nutné zajistit z místní komunikace. V takových případech sjezd buduje na své náklady žadatel, je jeho majetkem a zajišťuje jeho údržbu podle stanovených podmínek. Přímé připojení sousední nemovitosti není účelovou komunikací.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Právnická, fyzická podnikající osoba, nebo fyzická osoba, tedy osoba  na základě jejíž žádosti a v jejímž zájmu má dojít k vybudování sjezdu.

Podmínky a postup řešení:

Podmínky a postup jsou stanoveny v § 10 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“)  a v § 12 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích (dále jen „prováděcí vyhláška“).

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním žádosti ve smyslu ustanovení § 10 odst. 1) zákona o pozemních komunikacích - obecné užívání – Připojování pozemních komunikací.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Městský úřad Vrbno pod Pradědem, odbor výstavby a životního prostředí jako místně a věcně příslušný silniční správní úřad.

 • v případě nepřítomnosti

Formuláře:

 • Žádost o povolení připojení pozemních komunikací nemá stanovený typ formuláře. Nicméně zdejší silniční správní úřad má vyhotoveny formuláře žádosti k obecnému užívání.
  V souladu s ustanovením § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“) musí být podaní srozumitelné a musí z něj být patrné:

  - Kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje.
  - Fyzická osoba uvede jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování.
  - Fyzická podnikající osoba uvede jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo osoby (IČO) a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě jinou pro doručování.
  - Právnická osoba uvede svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo (IČO) osob nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování.
  - Podání musí obsahovat označení správního orgánu, kterému je určeno
  - Podpis osoby, která podání činí
  Náležitosti žádosti podle § 12 prováděcí vyhlášky:
  a) přesné určení místa připojení sousední nemovitosti na místní komunikaci, včetně označení parcelních čísel pozemků a katastrální území
  b) předpokládanou dobu trvání prací
  c) důvod zřizování připojení
  d) grafická příloha s vyznačeným sjezdem, jeho šířkou, odbočovací oblouky a tzv. „rozhledové trojúhelníky“ včetně technické zprávy.
  e) jméno popřípadě jména a příjmení pracovníka odpovědného za zřizování připojení.
  g) souhlas vlastníka místní komunikace s připojením.

Lhůty pro vyřízení:

Správní orgán vydá rozhodnutí bez zbytečného odkladu. Pokud nelze rozhodnutí vydat bezodkladně, vydá správní orgán rozhodnutí nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení, k nimž se připočítává až dalších 30 dnů jestliže je zapotřebí ústní jednání,  místní šetření, doručovat veřejnou vyhláškou, nebo jde-li o zvlášť složitý případ atd.

Nedodržení lhůt se nemůže domáhat ten kdo je způsobil.

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • vlastník pozemní komunikace, na kterou má být připojení provedeno (Město Vrbno pod Pradědem)
  Policie České republiky.

Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • Osobně na podatelně Městského úřadu Vrbno pod Pradědem
  Datovou schránkou: znnbahx
  E-mail: podatelna@vrbnopp.cz
  Podání je možné učinit písemně, nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno způsobem uvedeným ve větě první, je možno je učinit pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití podpisu.

Datum poslední aktualizace: 4.12.2018

load