Ochrana osobních údajů - Informace poskytované správcem (GDPR)

1. Účel Dokumentu

Účelem tohoto dokumentu je poskytnout subjektu údajů (dále poskytovateli osobních údajů) případně jeho zákonnému zástupci, povinné informace týkající se zpracování osobních údajů, které musí správce: Město Vrbno pod Pradědem, případně jeho pověřený zástupce nebo zpracovatel osobních údajů, poskytnout v momentě, kdy osobní údaje jsou získávány.

Dokument "Ochrana osobních údajů - Informace poskytované správcem", může být poskytnut na vyžádání nebo zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese https://www.vrbnopp.cz/cs/obcan/povinne-zverejnovane-informace.html

2. Totožnost a kontaktní údaje správce.

1. Název: Město Vrbno pod Pradědem
2. Kontaktní poštovní adresa: Městský úřad Vrbno pod Pradědem, Nádražní 389, 793 26 Vrbno pod Pradědem
3. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: Městský úřad Vrbno pod Pradědem, Nádražní 389, 793 26 Vrbno pod Pradědem
4. Telefonní čísla: 554 795 111
5. Elektronická adresa podatelny: podatelna@vrbnopp.cz
6. Identifikátor datové schránky: znnbahx
7. IČ: 00296457
8. DIČ: CZ00296457

3. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů.

Správce zřizuje pro účely souladu s legislativou na ochranu osobních údajů pověřence pro ochranu osobních údajů.

Kontaktní údaje pověřence na ochranu osobních údajů: Ing. Milan Jandora, email: milan.jandora@outlook.cz,  tel: +420 602 553 813

4. Zásady zpracovávání osobních údajů na úřadě.

Osobní údaje zpracováváme podle následujících zásad:
 • "zákonnost, korektnost a transparentnost" Osobní údaje zpracováváme pouze zákonným způsobem, korektně a transparentně.
 • "účelové omezení" Osobní údaje zpracováváme jen za účelem, pro který jsme je od Vás získali. Za slučitelné zpracovávání získaných osobních údajů se považuje zpracování nezbytné a přiměřené k plnění povinnosti správce stanovené právním předpisem ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci v pravomoci správce.
 • "minimalizace údajů" Požadujeme a zpracováváme osobní údaje přiměřeně, relevantně a omezeně na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány.
 • "přesnost" Zpracováváme údaje přesně a v případě potřeby aktualizované. Máme nastavena taková opatření, aby bylo možné údaje upřesnit a opravit.
 • "omezení doby uložení" Údaje ukládáme tak, aby byla umožněna identifikace poskytovatele údajů po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány vyjma zákonné účely archivace.
 • "integrita a důvěrnost" Osobní údaje zpracováváme tak, že jsou zavedena vhodná technická a organizační opatření, která chrání údaje před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením, poškozením.
 • "proporcionalita" Jsme si vědomi toho, že právo na ochranu osobních údajů není absolutním právem a musí být vždy v rovnováze s dalšími právy. Z tohoto důvodu máme nastavena taková opatření, aby nedošlo při ochraně osobních údajů k poškození jiných fyzických a právnických osob a v případě nejasného výkladu práva odůvodňujeme naše vyjádření "testem proporcionality".
 • "odpovědnost" Za konkrétní zpracovávání osobních údajů máme vždy stanovenou jasnou zodpovědnost a mlčenlivost dotčených zaměstnanců a případných pověřených zpracovatelů.

5. Zákonnost zpracovávání osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme pouze zákonným způsobem. Pokud nenajdeme zákonný způsob zpracovávání osobních údajů, tak osobní údaje nezpracováváme. 

Mezi tyto zákonné způsoby patří:
a) Souhlas. Poskytovatel osobních údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů. Tento způsob využíváme jen v případech, pokud nelze použít následující zákonné způsoby.
b) Plnění či uzavření smlouvy. Zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je poskytovatel údajů nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto poskytovatele.
c) Právní povinnost. Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje. Patří sem především povinnost zpracovávání osobních údajů vyplývající ze zaměstnaneckého poměru a ze souladu činností správce s legislativou.
d) Životně důležitý zájem. Zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů poskytovatele osobních údajů nebo jiné fyzické osoby z důvodu např. autonehody, požáru, přírodní katastrofy, ohrožení života aj.
e) Veřejný zájem nebo výkon veřejné moci. Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci. Soudní příkazy aj.
f) Oprávněný zájem. Zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce. Tento zákonný způsob nevyužíváme pro výkon veřejné moci. Používáme jej pouze pro bezpečnost, kvalitu a efektivitu naší práce. V takových případech máme dle platné legislativy zpracováno posouzení vlivu na ochranu osobních údajů nebo interní předpis.

6. Oprávněné zájmy správce.

 • Kamerové systémy pro zvýšení bezpečnosti.
 • Povinné testování zaměstnanců.
 • GPS ve sdílených autech.
 • Řízení přístupů pomocí biometrických vstupů.
 • Efektivita, kvalita a řízení práce zaměstnanců správce.
 • Řízení bezpečnosti informačních aktiv správce.
 • Komunikace v rámci dodavatelsko odběratelských vztahů mimo smluvní vztahy.
 • Propagace a prezentace správce.

7. Práva poskytovatele osobních údajů.

 • Jako poskytovatel osobních údajů máte níže uvedená práva a rádi bychom Vám pomohli při uplatňování Vašich práv. V případě pochybnosti, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány v souladu s legislativou, kontaktujte našeho pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktní informace jsou v obě 3 tohoto dokumentu.
 • Informujeme Vás zároveň, že ochrana osobních údajů není absolutním právem a je vždy vy souladu i s ostatními právy vycházející z právní povinnosti a výkonu veřejné moci správce. Máme právo a povinnost ke všem žádostem se vyjádřit, a to v souladu s ostatními právy a zásadou proporcionality.
 • V případě uplatnění níže uvedených Vašich práv využíváme v souladu s legislativou formalizovaný proces žádosti a maximálního ověření vaší totožnosti případně plné moci včetně zabezpečené komunikace. Bližší informace naleznete na: https://www.vrbnopp.cz/cs/obcan/povinne-zverejnovane-informace.html
a) Právo na přístup k osobním informacím. Máte právo na informace, jaké kategorie osobních údajů a na základě jakého zákonného důvodu zpracováváme.
b) Právo na opravu osobních údajů. Máte právo vždy upřesnit vaše osobní údaje, které zpracováváme.
c) Právo na Výmaz osobních údajů. Máte právo na výmaz Vašich osobních údajů, které zpracováváme, pokud toto zpracovávání není předmětem jiné naší zákonné povinnosti.
d) Právo na omezení zpracování osobních údajů. Máte právo omezit zpracovávání Vašich osobních údajů tak, že jsou osobní údaje vyloučeny ze zpracovávání do doby, než budou vyjasněny důvody Vašeho omezení. Omezení zpracovávání není absolutní a neplatí pro obhajoby právních nároků a další zákonné povinnosti správce, např. při vymáhání dluhů, škod nebo plnění ze smluv.
e) Právo vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů. Toto právo lze uplatnit, pouze jsou-li Vaše osobní údaje zpracovávány na základě našeho oprávněného zájmu nebo ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci. Naší povinností je informovat Vás na základě jakých zákonných důvodů případně jakého výkonu veřejné moci ke zpracovávání dochází.
f) Právo na přenositelnost údajů. V případě, že osobní údaje zpracováváme na základě souhlasu, smlouvy nebo automatizovaně, máte právo získat tyto údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo předat tyto údaje jinému správci. Toto právo se neuplatní v případě, že se jedná o zpracovávání nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pod právní povinností, kterou je správce pověřen nebo povinován.
g) Právo odvolat Souhlas se zpracováním osobních údajů. V případě, že je zpracovávání osobních údajů založeno na Vašem souhlasu, máte právo kdykoliv tento souhlas odvolat.
h) Právo podat stížnost u dozorového úřadu. V případě, že budete mít pochybnosti o zpracovávání osobních údajů, kontaktujte pro vysvětlení nejdříve pověřence uvedeného v bodě 3 tohoto dokumentu. Pokud bude vysvětlení pro vás nedostačující máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, https://www.uoou.cz

8. Registr zpracovávání osobních údajů

Veškeré činnosti - agendy, při kterých zpracováváme osobní údaje, naleznete na https://www.vrbnopp.cz/cs/standard-isvs/20-informace-o-zpracovani-osobnich-udaju.html nebo na vyžádání.

9. Žádosti a dokumenty ke stažení


Vytvořeno 25.5.2018 9:33:57 - aktualizováno 26.3.2021 9:27:21 | přečteno 583x | Patrik Locku
 

MĚSTSKÝ ÚŘAD

Nádražní 389
793 26  Vrbno pod Pradědem

IČ: 00296457
DIČ: CZ00296457

tel.: 554 795 111
fax: 554 751 610
podatelna@vrbnopp.cz
datová schránka: znnbahx

Napište nám

Další kontakty

Vyhlášky, nařízení a poplatky

ÚŘEDNÍ HODINY

pondělí, středa
7:00 – 11:30, 12:30 – 17:00

úterý, čtvrtek, pátek
(dle telefonické domluvy)
7:00 - 11:30, 12:30 - 14:30 

Další úřední hodiny

QR Vrbno pod Pradědem
TOPlist
load