Dnes je 22.3.2023 a svátek má Leona

Ochrana ovzduší

komíny

S jarem přichází období, kdy lidé spalují na zahradách a zahrádkách kdejaké odpady. Tím ještě zhoršují stav emisí pocházejících z kotlů a znečišťují vzduch, který dýcháme. Chceme upozornit na platnou Obecně závaznou vyhlášku (OZV) Města Vrbna pod Pradědem č. 1/2009, která jasně stanoví, co spalovat lze a co naopak nelze. Mimo veřejná prostranství lze v otevřených ohništích, zahradních krbech nebo v otevřených grilovacích zařízeních spalovat pouze dřevo, dřevěné uhlí, suché rostlinné materiály a plynná paliva určená výrobcem, přičemž uvedená paliva nebo materiály nesmějí být kontaminovány chemickými látkami.

Kromě pálení odpadů na zahradách jsou tady stále také ještě lokální topeniště a dost často spalování nevhodných paliv v zastaralých kotlích. Do ovzduší jsou vedle prachu uvolňovány také další nebezpečné karcinogenní látky, které bývají na jemné prachové částice navázány. Důsledek zná asi každý z nás. Zejména v době inverzí se ve většině našich obcí doslova nedá dýchat. Nový zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, který nabyl účinnosti dne 01.09.2012, přinesl některé podstatné změny, zvláště pak změny pro majitele rodinných domů, bytových domů a rekreačních objektů. Nový zákon o ochraně ovzduší zrušil dřívější kategorie zdrojů znečišťujících ovzduší, tzn. už nejsou malé, střední, velké a zvláště velké zdroje. Nyní se setkáváme pouze s vyjmenovanými zdroji a činnostmi uvedenými v příloze č. 2 k zákonu a se zdroji a činnostmi v této příloze neuvedenými. Obecně lze tvrdit, že mezi zdroji neuvedené – nevyjmenované v příloze č. 2 k zákonu – patří „dřívější malé zdroje“ a část některých „dřívějších středních zdrojů“. A mezi zdroje vyjmenované v příloze pak patří zbytek – „dřívější velké a zvláště velké zdroje a část některých dřívějších středních zdrojů“.

Pro zdroje znečišťování neuvedené v příloze č. 2 k zákonu platí:

- k územnímu a stavebnímu řízení a k řízení o vydání kolaudačního souhlasu podle zvláštních předpisů (např. stavební zákon, zákon o vodách apod.) je třeba doložit závazné stanovisko z hlediska ochrany ovzduší, které v rámci své působnosti podle § 11 odst. 3 zákona vydává příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností na základě žádosti žadatele. Toto ustanovení se týká i zdrojů znečišťování ovzduší umístěných v rodinných domech, stavbách pro individuální rekreaci apod.. V případě obcí Karlova Studánka, Ludvíkov, Vrbno pod Pradědem, Karlovice a Široká Niva je obecním úřadem obce s rozšířenou působností Městský úřad Bruntál, odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství.

- u spalovacích stacionárních zdrojů se zařazení zdrojů provádí podle jejich jmenovitého příkonu (ne výkonu)

- provozovatel stacionárního zdroje na tuhá paliva od 10 do 300 kW včetně jmenovitého tepelného příkonu je povinen provádět jednou za dva kalendářní roky prostřednictvím osoby, která byla proškolena výrobcem spalovacího zdroje a má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě, kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, a předkládat na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností doklad o provedení této kontroly vystavené odborně způsobilou osobou potvrzující, že stacionární zdroj je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a zákonem o ochraně ovzduší (§ 17 odst. 1 písm. h) zákona). Toto ustanovení se týká i zdrojů znečišťování ovzduší umístěných v rodinných domech, stavbách pro individuální rekreaci apod.. První kontrolu je provozovatel povinen zajistit do 31. prosince 2016.

- provozovat spalovací stacionární zdroj na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, v souladu s minimálními požadavky uvedenými v příloze č. 11 k zákonu o ochraně ovzduší, nejpozději do 1. září 2022 (§ 17 odst. 1 písm. g) a § 41 odst. 16), V příloze č. 11 jsou stanoveny mezní hodnoty emisí oxidu uhelnatého, TOC (celkového organického uhlíku) a tuhých znečišťujících látek. Toto ustanovení se týká i zdrojů znečišťování ovzduší umístěných v rodinných domech, stavbách pro individuální rekreaci apod..

- přestupky a správní delikty podle zákona o ochraně ovzduší projednává obecní úřad obce s rozšířenou působností - Městský úřad Bruntál, odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství.

- spalovat ve stacionárním zdroji pouze paliva, která splňují požadavky na kvalitu paliv stanovené prováděcím právním předpisem a jsou určená výrobcem stacionárního zdroje nebo paliva uvedená v povolení provozu.

- ve spalovacím stacionárním zdroji o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším je zakázáno spalovat hnědé uhlí energetické, lignit, uhelné kaly a proplástky (§ 17 odst. 5 zákona) – tento zákaz platí ihned.

Nesplnění těchto povinností bude přestupkem, za který bude možné uložit sankci až do výše 50.000,00 Kč.

S ohledem na blížící se jaro a zvýšené aktivity provádění úklidových prací na zahradách a v zahrádkářských osadách je nutné připomenout některá ustanovení Obecně závazné vyhlášky č. 1/2009 o nakládání s komunálním odpadem, odpadem stavebním a demoličním ve městě Vrbno pod Pradědem a jeho místních částech Bílý Potok, Mnichov, Vidly a Železná. Jedná se o Část první – Základní ustanovení, čl. II – Základní pojmy, kde v odst. 5 je popsaný odpad vhodný ke kompostování nebo po úpravě použit pro výrobu kompostu, Část druhá – Systém nakládání s komunálním odpadem, čl. VI. – Kompostování, kde v bodech 1 až 5 je popsáno co se rozumí pod pojmem kompostování, jaké má občan povinnosti, když není schopen odpad ke kompostování sám kompostovat, jak ukládat odpad ke kompostování s jeho následným odvozem a kde je možnost odevzdávat odpad vhodný ke kompostování. Dále je v čl. VII – Nakládání se zbytkovým komunálním … bodě 7uvedeno kde, v jakých zařízeních a co je možné spalovat.

Ostravská nezisková organizace Čisté nebe zahájila na konci loňského roku webový projekt Čistý komín (www.cisty-komin.cz). Projekt umožňuje obyvatelům Moravskoslezského kraje přidávat fotografie silně kouřících komínů na mapu a přimět tak majitele lokálních topenišť ke zlepšení způsobů vytápění. Snímky komínů lze zobrazit na adrese www.cisty-komin/pridej-komin.html. Současná pravomoc obecních úřadů obcí s rozšířenou působností při kontrole lokálních topenišť jsou velmi omezené. Cílem aplikace je upozornit domácnosti, které znečišťují kouřem své okolí, že jejich způsob vytápění sousedy obtěžuje. Web zároveň nabízí znečišťovatelům možnosti, jak ožehavou situaci změnit.

Užitečné odkazy:
- www.cisty-komin.cz
- www.lokalni-topeniste.cz web Moravskoslezského kraje, kotlíková dotace
- zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší
- obecně závazná vyhláška č. 1/2009

To, co spálím, opět dýchám já, celá rodina i sousedé.

Co ušetříte spalováním nekvalitních paliv nebo dokonce odpadků? Zdraví – svoje ani svých blízkých a sousedů – určitě ne. Přemýšlejte o přechodu na ekologičtější a lidskému zdraví šetrnější způsob vytápění.

Zpracoval Ing. Vojtěch Virág

Vytvořeno 26.3.2014 10:41:15 | přečteno 2351x | Jitka Musilová
load