Dnes je 28.3.2023 a svátek má Soňa

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Do níže uvedených i jiných právních předpisů a sbírek zákonů, je možné nahlédnout na Městském úřadu ve Vrbně pod Pradědem, v kanceláři č. 210 a to v úřední hodiny.

Do obecně závazných vyhlášek a nařízení města, směrnic a zásad je možné nahlédnout na Městském úřadu ve Vrbně pod Pradědem, v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty č. 206 a to v úřední hodiny.

 • Ústava České republiky
 • Listina základních práv a svobod
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním,
 • zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, 
 • zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, 
 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 
 • zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, 
 • zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, 
 • zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • Nařízení č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů,
 • Nařízení č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě,
 • zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 172/1991 Sb., o převodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem,
 • zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 289/1995 Sb., o lesích (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 213/2006 Sb.
 • zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Další odkazy
Obecně závazné vyhlášky a nařízení města
Vytvořeno 15.7.2008 7:54:09 | přečteno 3742x | Patrik Locku
load