Dnes je 2.4.2023 a svátek má Erika

Ocenění města


Zásady pro udělování čestného občanství, Ceny města Vrbna pod Pradědem

a udělování Poděkování rady města Vrbna pod Pradědem

Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem schválilo na svém 16. zasedání konaném dne 8.12.2021 tyto zásady pro udělování čestného občanství, Ceny města Vrbna pod Pradědem a udělování Poděkování rady města Vrbna pod Pradědem (dále jen „zásady“).

Článek 1

Úvodní ustanovení

1. Podle ustanovení § 36 odst. 1 a 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o obcích") může město Vrbno pod Pradědem (dále jen "město") udělit fyzickým osobám čestné občanství města nebo cenu města (dále také jen "ocenění města").

2. Udělovat či odnímat ocenění města přísluší podle § 84 odst. 2 písm. s) zákona o obcích pouze Zastupitelstvu města Vrbna pod Pradědem (dále jen "zastupitelstvo města").

3. O udělení Poděkování rady města bude rozhodovat Rada města Vrbna pod Pradědem.

4. Cílem udělování ocenění města a Poděkování rady je podpora, propagace aktivních jednotlivců, osobností města a seznamování s nimi širokou veřejnost.

5. Ocenění města a Poděkování rady může být udělena i kolektivu nebo týmu.

6. Tyto zásady určují postup pro předkládání návrhů, organizační zajištění a vyhodnocení nominací.

Článek 2
Čestné občanství města

1. Čestné občanství města je nejvyšším oceněním města.

2. Čestné občanství města podle § 36 odst. 1 zákona o obcích může město Vrbno pod Pradědem přiznat osobnosti, která se významnou měrou prosadila buď ve společenské, politické, vědecké, technické, hospodářské kategorii anebo dosáhla významných úspěchů na poli uměleckém, sportovním, publicistickém či literárním v České republice či v zahraničí.

3. Čestné občanství města se uděluje doživotně a zapisuje se do kroniky města.

4. Osvědčení o udělení čestného občanství města se předává zpravidla při slavnostní příležitosti spolu s vhodným darem města.

5. Čestné občanství města může být odňato pouze v případě, že další konání či postoje oceněného jsou v příkrém rozporu s obecně uznávanými zásadami morálky a služnosti.

6. Město může čestné občanství města udělovat osobám žijícím či posmrtně "in memoriam".

Článek 3
Cena města

1. Město může dále udělit podle § 36 odst. 2 zákona o obcích svému občanovi cenu města za:

a) významnou a dlouhodobou práci v oblasti umělecké, vědecké, sportovní, výchovné či v jiné oblasti společenského života mající vztah k městu Vrbnu pod Pradědem nebo za práci propagující město v rámci regionu, kraje či České republiky,

b) významné dílo, mimořádný úspěch nebo čin v oblasti umělecké, sportovní, výchovné či jiné oblasti společenského života mající vztah k městu Vrbnu pod Pradědem nebo toto město propagující,

c) významný humánní čin.

2. Cenu města Vrbno pod Pradědem uděluje město 1x za volební období zastupitelstva.

3. Cena města může být udělena i mimořádně za zvlášť záslužný čin (hrdinství, záchrana života apod.)

4. Cena se může udělit jednotlivci i po jeho smrti in memoriam. V takovém případě se cena předá rodinným příslušníkům oceněného.

Článek 4
Poděkování rady města

1. Rada města Vrbna pod Pradědem může udělit poděkování za:

a) aktivní činnost jednotlivců a kolektivů města Vrbna pod Pradědem v uplynulém roce,

b) činnost, kterou její nositel(é) přispěl(i) k hospodářskému nebo kulturnímu rozvoji města Vrbna pod Pradědem nebo jeho propagaci.

Článek 5
Návrh a rozhodnutí o udělení ceny města, forma předání

1. Proces předcházející projednání návrhu na udělení ocenění města zastupitelstvem města zabezpečují orgány města.

2. Návrh na ocenění může podat každá fyzická a právnická osoba. Návrh musí být zaslán na příslušném ikona souboruformuláři do konce února roku, ve kterém bude vyhlašování probíhat. Návrh je nutno zaslat na adresu: Městský úřad Vrbno pod Pradědem, Nádražní 389, 793 26 Vrbno pod Pradědem.

3. Návrh se předkládá starostovi a musí být odůvodněn.

4. Starosta návrh postoupí buď věcně příslušné komisi, do jejíž působnosti činnost kandidáta přísluší, nebo k tomu účelu zřízené komisi (dále jen "komise"). Současně je o návrhu vyrozuměn odbor vnitřních věcí Městského úřadu Vrbno pod Pradědem (dále jen "příslušný odbor").

5. Komise následně:

a) zabezpečí shromáždění všech potřebných podkladů ke kandidátovi na ocenění města,

b) zpracuje ve spolupráci s příslušným odborem písemný podkladový materiál do Rady města Vrbno pod Pradědem (dále jen "rady města"),

c) předloží jako součást materiálu pro radu města rovněž výpis z usnesení, obsahující doporučující či zamítavé stanovisko komise k udělení ocenění města.

6. Rada města následně:

a) projedná materiál komise,

b) v případě kladného stanoviska předloží návrh k rozhodnutí zastupitelstvu města,

c) pověří příslušný odbor, aby projednal návrh s kandidátem na ocenění města a opatřil jeho stanovisko k návrhu.

7. Zastupitelstvo města návrh na udělení ocenění města projedná v souladu s jednacím řádem.

8. Usnesení o udělení ceny města příslušný odbor zveřejní na úřední desce městského úřadu, v místním tisku (Zpravodaj, Radniční listy) a na webových stránkách města. Evidenci ocenění města vede příslušný odbor prostřednictvím seznamu.

9. Cenu města Vrbno pod Pradědem slavnostně předá oceněným starosta města Vrbna pod Pradědem při příležitosti zasedání Zastupitelstva města nebo jiné slavnostní příležitosti. Poděkování předá starosta na zasedání rady města.

10. Ocenění bude provedeno formou předání pamětní medaile a listiny osvědčující udělení Ceny města a případně též udělením finančního nebo věcného daru do výše 5 000,- Kč dle rozhodnutí zastupitelstva. V případě Poděkování rady města bude předání Děkovný list starosty města Vrbna pod Pradědem a případně také předáním finančního nebo věcného daru do výše 2 000,- Kč.

Článek 6
Odnětí ceny města

1. Při rozhodování o odnětí ocenění města se postupuje přiměřeně podle čl. 5.

2. Zastupitelstvo města Vrbna pod Pradědem odejme na návrh rady města medaili a listinu o udělení ceny města, jestliže se vyznamenaná osoba či kolektiv stala nehodnou tohoto ocenění nebo pokud vyšly najevo takové skutečnosti, na základě kterých by, pokud by byly známy před oceněním, k udělení Ceny města nedošlo.

Článek 7
Závěrečná ustanovení

1. Pravidla byla schválena Zastupitelstvem města Vrbno pod Pradědem na 16. zasedání dne 8.12.2021 pod číslem usnesení 0510/ZM/16/2021.

2. Tato pravidla nabývají platnosti a účinnosti dnem schválení Zastupitelstvem města Vrbna pod Pradědem dnem 8.12.2021 a nahrazují ode dne účinnosti:

- usnesení č. 77/5/2015 ze dne 24.6.2015, kterým byly schváleny Zásady pro udělování čestného občanství, Ceny města Vrbna pod Pradědem a udělování Poděkování rady města Vrbna pod Pradědem.


ikona souboruZásady ve formátu PDF.

Vytvořeno 4.8.2016 9:16:16 | přečteno 1233x | Patrik Locku
load