Dnes je 8.6.2023 a svátek má Medard

Volba prezidenta republiky

První kolo se konalo v pátek 13. ledna 2023 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 14. ledna 2023 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Druhé kolo volby prezidenta se na území České republiky uskuteční v pátek 27. ledna 2023 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 28. ledna 2023 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.


Právní předpisy

Voličem je

občan ČR, který nejpozději 14. ledna 2023 dovrší věku 18 let; ve druhém kole pak i občan ČR, který nejpozději 28. ledna 2023 dovrší věku 18 let, a nemá omezenou svobodu z důvodu ochrany zdraví lidu a omezenou svéprávnost k výkonu práva volit.

Seznam voličů

Stálý seznam voličů vede město Vrbno pod Pradědem pro voliče, kteří jsou ve Vrbně pod Pradědem a jeho místních částech přihlášeni k trvalému pobytu. Každý volič si může v úředních hodinách ověřit u pracovnice ohlašovny (v kanc. č. 105, přízemí), zda je zapsán ve stálém seznamu voličů.

Žádost o vydání voličského průkazu

 • Žádost
 • Plná moc

Žádost o voličský průkaz lze podat

u občanů s trvalým pobytem ve Vrbně pod Pradědem a jeho místních částech takto:

 • osobně do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů nebo zvláštního seznamu voličů (tj. do 11.ledna 2023 do 16:00 hodin - v případě II. kola konání volby do 25. ledna 2023 do 16.00 hodin), a to u paní Martiny Sakalové, kancelář č. dveří 106, přízemí budovy. Při podání žádosti je žadatel povinen prokázat pověřenému zaměstnanci svou totožnost občanským průkazem nebo cestovním pasem ČR.

 • písemným podáním v listinné podobě - opatřené úředně ověřeným podpisem voliče (ověření podpisu je osvobozeno od správního poplatku) doručeném na MěÚ ve Vrbně pod Pradědem nejpozději do 7 dnů před konáním voleb (tj. do 06. ledna 2023 - v případě II. kola konání volby do 20. ledna 2023) na adresu Městský úřad, odbor vnitřních věcí, Nádražní 389, 793 26 Vrbno pod Pradědem.

 • podáním učiněným v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky, doručené nejpozději do 7 dnů před konáním voleb (tj. do 06. ledna 2023 - v případě II. kola konání volby do 20. ledna 2023).

Městský úřad může voličský průkaz vydat nejdříve 15tý den přede dnem (tj. 29. prosince 2022), a to osobně do rukou voliče nebo osoby, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem (jedná se pouze o plnou moc k převzetí voličského průkazu) anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu, a to i do zahraničí.

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

Informace pro volbu prezidenta České republiky 2023 - hlasování ve zdravotnickém a obdobném zařízení

Pokud volič pobývá v době volby prezidenta v nemocnici, porodnici, sanatoriu, ústavu sociální péče nebo v obdobném ústavu a zařízení (dále jen "zdravotnické zařízení"), které se nachází v jiné obci nebo jiném volebním okrsku, než do kterého podle místa svého trvalého pobytu volič náleží, může v tomto zařízení hlasovat, a to:

 1. na základě zápisu do zvláštního seznamu voličů (v případě dlouhodobějšího pobytu)
  Voliče by měla o možnosti zápisu informovat správa příslušného zdravotnického zařízení.
  Údaje o voličích, kteří potvrdí zájem hlasovat na základě svého zápisu do zvláštního seznamu voličů, předá správa příslušného zdravotnického zařízení obecnímu úřadu nejpozději 9. ledna 2023 do 14.00 hod. (pro případné druhé kolo volby nejpozději 23. ledna 2023 do 14.00 hodin).
  V době hlasování se dostaví do příslušného zdravotnického zařízení členové okrskové volební komise s přenosnou volební schránkou. Poté, co volič prokáže totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním dokladem, komise mu umožní hlasovat. Hlasovací lístky a úřední obálku obdrží volič od členů okrskové volební komise.

 2. na základě voličského průkazu

 3. Správa příslušného zdravotnického zařízení požádá příslušný obecní úřad nebo ve dny voleb příslušnou okrskovou volební komisi, aby zajistila hlasování ve zdravotnickém zařízení.
  Voličský průkaz odevzdá volič členům okrskové volební komise, kteří se dostaví do zdravotnického zařízení s přenosnou volební schránkou, Poté, co volič prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním dokladem, obdrží úřední obálku spolu s hlasovacími lístky a může hlasovat.

Volič má trvalý pobyt ve stejném volebním okrsku, ve kterém se nachází zdravotnické zařízení

V tomto případě volič nepotřebuje voličský průkaz ani nemusí být zapsán ve zvláštním seznamu voličů. Stačí, aby požádal obecní úřad nebo i ve dnech voleb "svou" okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. Okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

Zřízení  volebních stanovišť
Dle ust. § 8 odst. 1 zák. č. 411/2022 Sb., o zvláštních způsobech hlasování ve volbě prezidenta v roce 2023 zřídil krajský úřad v okrese Bruntál  stanoviště pro zvláštní způsob hlasovaní.

Termíny

 • 01.07.2022 - začátek podávání žádostí

 • 06.01.2023 v 16:00 hodin- konec lhůta pro podání písemné žádosti I. kolo

 • 11.1.2023  v 16:00 hodin - konec lhůty pro osobní podání žádosti I. kolo

 • 20.01.2023 v 16:00 hodin - konec lhůty pro podání písemné žádosti II. kolo

 • 25.01.2023 v 16.00 hodin - konec lhůty pro osobní podání žádosti II. kolo

Dokumenty ke stažení

Další informace na elektronické úřední desce

Kontakty na pracovníky Městského úřadu

Níže uvedení pracovníci zodpovídají za organizačně technické zabezpečení voleb pro volbu prezidenta České republiky.

Pracovník pověřeného obecního úřadu s osvědčením

Martina SAKALOVÁ, odborný zaměstnanec odd. voleb, přízemí budovy č. dveří 106, tel.: 554 795 129,  731 650 491, e-mail: martina.sakalova@vrbnopp.cz
Osvědčení Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě o vykonané zkoušce potřebných znalostí na úseku voleb č. 7/2016, ze dne 21.4.2016

Mgr. Monika JANKŮ, odborný zaměstnanec odd. voleb, přízemí budovy č. dveří 107, tel.: 554 795 132, e-mail: monika.janku@vrbnopp.cz
Osvědčení Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě o vykonané zkoušce potřebných znalostí na úseku voleb č. 29/2003, ze dne 22.5.2003 

Dotazy

Lze volit mimo volební místnost?

Ano. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad a ve dnech voleb příslušnou okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Požádat o tuto formu volby mohou občané na telefonech: 554 795 129, 731 650 491 (pí Sakalová), 554 795 132 (Mgr. Janků) nebo 554 795 101, 739 467 131 (Ing. Adámek).

Interaktivní mapa

Kliknutím v mapě naleznete volební okrsky a volební místnosti

Mapa volební okrsky, obrázek se otevře v novém okně
Mapa se zobrazí po kliknutí na obrázek. Legendu v mapě zobrazíte v pravé části okna při kliknutí na šipky "<<"


Vytvořeno 9.11.2022 16:18:15 - aktualizováno 19.12.2022 8:27:09 | přečteno 1351x | Patrik Locku
load