Dnes je 31.3.2023 a svátek má Kvido

Volby do zastupitelstev obcí 2022 a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR

Volby do zastupitelstev obcí a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR se konaly v pátek 23. září 2022 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 24. září 2022 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Výsledky voleb

Výsledky Senát Parlamentu ČR

Informace pro občany

Seznam voličů

Stálý seznam voličů vede město Vrbno pod Pradědem pro voliče, kteří jsou ve Vrbně pod Pradědem a jeho místních částech přihlášeni k trvalému pobytu. Každý volič si může v úředních hodinách ověřit u pracovnice ohlašovny (v kanc. č. 105, přízemí), zda je zapsán ve stálém seznamu voličů i jeho dodatku.

Hlasovat na voličský průkaz ve volbách do zastupitelstev obcí nelze!!!

Informace pro občany - Státní občané České republiky

Právo volit do zastupitelstev obcí má státní občan České republiky, alespoň ve druhý den voleb (tj. 24.09.2022) dosáhl věku nejméně 18 let a je v den voleb v tomto městě přihlášen k trvalému pobytu.

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad a ve dnech voleb příslušnou okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Požádat o tuto formu volby mohou občané na telefonech: 554 795 129, 605 235 912 (pí Sakalová), 554 795 132 (Mgr. Janků) nebo 554 795 101, 739 467 131 (Ing. Adámek).

Informace pro občany- Cizinci

Právo volit do zastupitelstev obcí má i státní občan jiného státu, jehož občanům právo volit do zastupitelstev obcí přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána, a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv, a to za podmínky, že alespoň ve druhý den voleb (tj. 24.9.2022) dosáhl věku nejméně 18 let a je v den voleb v obci přihlášen k trvalému popř. přechodnému pobytu.

Jedná se pouze o občany členských států Evropské unie (Belgické království, Bulharská republika, Dánské království, Estonská republika, Finská republika, Francouzská republika, Chorvatská republika, Irsko, Italská republika, Kyperská republika, Litevská republika, Lotyšská republika, Lucemburské velkovévodství, Maďarská republika, Nizozemské království, Polská republika, Portugalská republika, Rakouská republika, Republika Malta, Republika Slovinsko, Rumunsko, Řecká republika, Slovenská republika, Spolková republika Německo, Španělské království a Švédské království), kteří splňují podmínky pro přiznání volebního práva.

Tito občané, pokud chtějí uplatnit své volební právo, musí požádat o zápis do dodatku stálého seznamu voličů. Pokud občan státu EU požádal o zápis do dodatku ke stálému seznamu voličů již v předchozích volbách do zastupitelstev obcí, je již v dodatku uveden a žádat nemusí.

Žádost o zápis do dodatku může volič – občan jiného státu – podat na Městském úřadě, Nádražní 389, Vrbno pod Pradědem, odbor vnitřních věcí, přízemí budovy, kanc. č. 105, a to již v současné době, nejpozději však do 21. září 2022 do 16.00 hodin.

Žádost může být podána písemně nebo osobně. Z žádosti musí být zřejmé, že se žadatel domáhá zápisu do dodatku, žadatel musí minimálně uvést svoje jméno, příjmení, datum narození, pro bližší identifikaci i místo trvalého pobytu popř. přechodného pobytu (adresa) v ČR.

Pokud volič – občan jiného státu EU – o zápis do dodatku nepožádá, hlasovat ve volbách do zastupitelstva města Vrbna pod Pradědem nemůže!

Překážkami výkonu volebního práva jsou:

 • zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody,
 • omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva,
 • zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu,
 • výkon služby vojáka z povolání v zahraničí nebo výkon služby vojáka v záloze v zahraničí.

Dokumenty

Právní předpisy

Kdy a kde se podávají kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev obcí

Kandidátní listiny mohou být podány nejpozději19. 07. 2022 do 16.00 hod. registračnímu úřadu:

Městskému úřadu Vrbno pod Pradědem, Nádražní 389, kancelář č. 106, 107 – obce: Vrbno pod Pradědem, Karlova Studánka, Karlovice, Široká Niva, Ludvíkov

Informace a vzory pro volební strany

Odkazy

Další informace na elektronické úřední desce

Informace k podání žádosti o vydání voličského průkazu

Volič, který se nebude zdržovat v době voleb do Senátu PČR, ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu voličů je zapsán, může ode dne vyhlášení voleb (tj. již od 13. dubna 2022) požádat obecní úřad v místě svého trvalého pobytu o vydání voličského průkazu. Voličský průkaz se vydává pouze voličům zapsaným ve stálém seznamu voličů ve volebním obvodu senátu, kde jsou volby vyhlášeny.

Kontakty na pracovníky Městského úřadu

Níže uvedení pracovníci zodpovídají za organizačně technické zabezpečení voleb do Zastupitelstev obcí pro Vrbno pod Pradědem a okolní obce Karlova Studánka, Ludvíkov, Karlovice a Široká Niva.

Pracovník pověřeného obecního úřadu s osvědčením

Martina SAKALOVÁ, odborný zaměstnanec odd. voleb, přízemí budovy č. dveří 106, tel.: 554 795 129,  605 235 912, e-mail: martina.sakalova@vrbnopp.cz

Osvědčení Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě o vykonané zkoušce potřebných znalostí na úseku voleb č. 7/2016, ze dne 21.4.2016

Mgr. Monika JANKŮ, odborný zaměstnanec odd. voleb, přízemí budovy č. dveří 107, tel.: 554 795 132, e-mail: monika.janku@vrbnopp.cz

Osvědčení Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě o vykonané zkoušce potřebných znalostí na úseku voleb č. 29/2003, ze dne 22.5.2003 


S  E  N  Á  T

Vymezení volebního obvodu č. 64 pro volby do Senátu Parlamentu České republiky

Informace k podání žádosti o vydání voličského průkazu

 • Možnost hlasovat ve volbách do Senátu Parlamentu ČR na voličský průkaz

Žádost o voličský průkaz lze podat

 • osobně na MěÚ ve Vrbně pod Pradědem, Nádražní 389, oddělení evidence obyvatel, nejpozději do 21. září 2022 do 16:00 hodin, žadatel je povinen prokázat pověřenému zaměstnanci svou totožnost občanským průkazem nebo cestovním pasem ČR

 • v listinné podobě - opatřené úředně ověřeným podpisem voliče (ověření podpisu je osvobozeno od správního poplatku) doručit na MěÚ ve Vrbně pod Pradědem nejpozději do 16. září 2022 do 16:00 hodin

 • v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky - doručit na MěÚ ve Vrbně pod Pradědem nejpozději do 16. září 2022 do 16:00 hodin

Termíny

 • 13.4.2022 - začátek podávání žádostí
 • 16.9.2022 - konec lhůta pro podání písemné žádosti
 • 21.9.2022 - v 16:00 hodin konec lhůty pro osobní podání žádosti

Úřední hodiny

Kliknutím v mapě naleznete volební okrsky a volební místnosti

Mapa volební okrsky, obrázek se otevře v novém okně

Výsledky voleb


Vytvořeno 25.4.2022 13:37:32 - aktualizováno 24.9.2022 21:19:04 | přečteno 5011x | Patrik Locku
load