Dnes je 28.3.2023 a svátek má Soňa

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky proběhly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Právní předpisy

  • Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  • Vyhláška Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů

Odkazy

 

Další informace ke stažení

Další informace na elektronické úřední desce

Informace k podání žádosti o vydání voličského průkazu

Žádost o voličský průkaz lze podat u občanů s trvalým pobytem ve Vrbně pod Pradědem a jeho místních částech takto:

  • osobně na MěÚ ve Vrbně pod Pradědem, Nádražní 389, oddělení evidence obyvatel, nejpozději do 6. října 2021 do 16:00 hodin, žadatel je povinen prokázat pověřenému zaměstnanci svou totožnost občanským průkazem nebo cestovním pasem ČR
  • v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče (ověření podpisu je osvobozeno od správního poplatku) doručit na MěÚ ve Vrbně pod Pradědem nejpozději do 1. října 2021 do 16:00 hodin
  • v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky doručit na MěÚ ve Vrbně pod Pradědem (datová schránka ve tvaru: znnbahx) nejpozději do 1. října 2021 do 16:00 hodin

Městský úřad může voličský průkaz vydat nejdříve 15tý den přede dnem (tj. 23.09.2021), a to osobně do rukou voliče nebo osoby, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem, případně může být voličský průkaz zaslán voliči poštou.

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

Žádosti ke stažení

Termíny

  • 31.12.2020 - začátek podávání žádostí
  • 01.10.2021 - konec lhůta pro podání písemné žádosti
  • 06.10.2021 - v 16:00 hodin - konec lhůty pro osobní podání žádosti

Hlasování do přenosné volební schránky

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. 

V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování. Mimo území České republiky nelze do přenosné volební schránky hlasovat. V případě zájmu o přenosnou volební schránku prosím kontaktujte Městský úřad Vrbno pod Pradědem paní Martinu Sakalovou na tel. čísle 554 795 129 nebo paní Mgr. Moniku Janků na tel. č. 554 795 132.

Kontakty na pracovníky Městského úřadu

Níže uvedení pracovníci zodpovídají za organizačně technické zabezpečení voleb do Zastupitelstev krajů pro Vrbno pod Pradědem a okolní obce Karlova Studánka, Ludvíkov, Karlovice a Široká Niva.

Pracovník pověřeného obecního úřadu s osvědčením

Martina SAKALOVÁ, odborný zaměstnanec odd. voleb, přízemí budovy č. dveří 106, tel.: 554 795 129,  605 268 770, e-mail: martina.sakalova@vrbnopp.cz

Osvědčení Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě o vykonané zkoušce potřebných znalostí na úseku voleb č. 7/2016, ze dne 21.4.2016

Mgr. Monika JANKŮ, odborný zaměstnanec odd. voleb, přízemí budovy č. dveří 107, tel.: 554 795 132, e-mail: monika.janku@vrbnopp.cz

Osvědčení Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě o vykonané zkoušce potřebných znalostí na úseku voleb č. 29/2003, ze dne 22.5.2003 


Vytvořeno 11.1.2021 16:44:21 - aktualizováno 15.9.2021 7:57:52 | přečteno 797x | Patrik Locku
load