Dnes je 2.4.2023 a svátek má Erika

Jak postupovat při podání stížnosti a petic

Ve věci přijímání a vyřizování petic a stížností se postupuje podle Pravidel Městského úřadu Vrbno pod Pradědem, jež jsou účinná od 1. listopadu 2017. Tato pravidla byla schválena Radou města Vrbna pod Pradědem usnesením č. 1607/60/2017 ze dne 18. října 2017.

Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností

Část I.
Úvod
Čl. 1
Úvodní ustanovení

1. Petice je takové podání, kterým se občané (fyzické osoby) obracejí na orgány Města Vrbna Pod Pradědem (dále jen orgány města), tj. zastupitelstvo města, radu města, starostu města a městský úřad, ve věci veřejného nebo jiného společného zájmu, jehož řešení spadá do působnosti výše uvedených orgánů. Při vyřizování petic se postupuje podle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním. Právnické osoby mohou právo petiční vykonávat, je-li to v souladu s cíli jejich činnosti.

2. Petice nesmí vyzývat k porušování ústavy a zákonů, popírání nebo omezování osobních, politických nebo jiných práv občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení nebo k rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti z těchto důvodů anebo k násilí nebo hrubé neslušnosti. Peticí se nesmí zasahovat do nezávislosti soudu.

3. Orgány města jsou povinny petici přijmout. Z práva podat petici však neplyne subjektivní právo na to, aby petici bylo obsahově vyhověno (rozhodnutí Ústavního soudu č. 21/94 ze dne 23. 6. 1994).

4. Petice musí být písemná a musí pod ní být uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo ji podává. Podává-li petici petiční výbor, uvedou se jména, příjmení a bydliště všech členů výboru a jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy petičního výboru v této věci zastupovat. Je nutné podat originál petice, příp. její ověřenou kopii.

5. Občan, který petici podpoří, uvede na podpisový arch své jméno, příjmení, bydliště a vlastnoruční podpis. Pokud podpisové archy neobsahují text petice, musí být označeny tak, aby bylo zřejmé, jaká petice má být podpisy podpořena, dále na nich musí být uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo petici sestavil nebo jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy petičního výboru v této věci zastupovat.

6. Stížnost je písemné nebo ústní podání, jímž se fyzické a právnické osoby nebo skupiny osob obracejí na orgány města ve věci ochrany svých zájmů, kterými upozorňují na nedostatky či závady, jejichž řešení náleží do působnosti výše uvedených orgánů nebo kterým poukazují na nevhodné chování úředních osob nebo nesprávný postup správního orgánu.

Za stížnost se pro účely těchto pravidel považují:
a) stížnost proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu, ve smyslu ustanovení § 175 platného zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, neposkytuje-li tento zákon jiný prostředek ochrany;
b) ostatní stížnosti, podněty, oznámení, žádosti či jiné písemnosti sloužící k ochraně zájmů pisatele nebo upozorňující na nedostatky či závady, jejichž řešení náleží do působnosti orgánů města.

7. Za stížnost se ve smyslu těchto pravidel nepovažuje:

a) řádný nebo mimořádný opravný prostředek proti rozhodnutí správního orgánu,
b) podání, na jejichž vyřizování se vztahují zvláštní procesní předpisy a jež jsou právními úkony v občanském, trestním, pracovněprávním či jiném řízení,
c) podání mající charakter prostého nesouhlasu, dotazu, žádosti či prosby,
d) podání nebo ohlášení učiněné prostřednictvím formuláře na webovém portálu Města Vrbna pod Pradědem „Poruchy a závady“.
e) stížnost orgánů veřejné správy nebo soudů obsahující upozornění na nesprávnou činnost nebo nečinnost jiných orgánů veřejné správy, pokud se taková stížnost nevztahuje ke stížnosti již městským úřadem evidované.

8. Stěžovatel má právo požádat, aby jeho jméno nebylo v souvislosti s podanou stížností uváděno.

9. Petice i stížnosti lze zaslat městskému úřadu prostřednictvím datové schránky Města Vrbno pod Pradědem, pokud tomu nebrání povaha dokumentu, dále pokud není dokument doručován na místě a pokud má původce petice, případně stížnosti, zpřístupněnu svou datovou schránku.

10. Dokument doručený prostřednictvím datové schránky nemusí obsahovat zaručený elektronický podpis u fyzické či právnické osoby, podmínku zaručeného elektronického podpisu musí splňovat datové zprávy zaslané orgány veřejné moci a správy.

Část II. Petice
Čl. 2
Určení podacích a evidenčních míst

1. Podacím místem pro podání petice je podatelna městského úřadu a datová schránka Města Vrbno pod Pradědem.

2. Evidenčním místem podaných petic je odbor vnitřních věcí.

3. Evidence přijatých petic vedená evidenčním místem obsahuje následující údaje:
 • číslo jednací,
 • pořadové číslo petice,
 • datum podání (převzetí, doručení),
 • jméno, příjmení a adresu podatele, případně zástupce petičního výboru,
 • předmět petice,
 • datum odeslání potvrzení o přijetí petice,
 • komu byla tato petice předána k vyřízení,
 • datum vyřízení petice.

4. Evidenční místo petic eviduje:
 • originál přijaté petice,
 • kopii potvrzení o přijetí petice,
 • kopie všech dokumentů poskytnutých zpracovatelem mající vztah k petici,
 • kopii odpovědi na přijatou petici,
 • vyjádření zpracovatele ke způsobu vyřízení a vypravení odpovědi na přijatou petici, pokud tyto skutečnosti nejsou evidentní z předložené kopie odpovědi.

Čl. 3
Příjem a vyřizování petic

1. Příjemcem petice adresované:

a) zastupitelstvu města nebo starostovi města je starosta,
b) radě města je starosta,
c) tajemníkovi městského úřadu nebo městskému úřadu je tajemník.

2. Není-li na petici označen konkrétní orgán města, kterému je petice určena, je příjemcem petice starosta.

3. Příjemce petice předá neprodleně, nejpozději následující pracovní den po doručení, originál petice k zaevidování evidenčnímu místu petic.

4. Evidenční místo petici zaeviduje a kopii petice postoupí k vyřízení příjemci, případně tomu odboru městského úřadu, do jehož působnosti předmět petice patří, nebo který byl určen příjemcem petice.

5. Evidenční místo petic kopii obdržené petice neprodleně předá na vědomí starostovi, případně místostarostovi, a tajemníkovi, a to e-mailem. V případě, že petice byla adresována zastupitelstvu města nebo radě města, odbor městského úřadu příslušný k vyřízení petice neprodleně informuje radu města o obsahu obdržené petice a o způsobu a době vyřízení. Informace o obsahu a způsobu vyřízení petice adresované zastupitelstvu bude zařazena do programu nejbližšího zasedání zastupitelstva města.

6. Pokud odbor, kterému byla petice postoupena k vyřízení, usoudí, že petice nepatří do působnosti orgánů města, petici do 5 dnů postoupí věcně příslušnému orgánu a uvědomí o tom toho, kdo petici podal, a zároveň evidenční místo petic.

7. Odbor, kterému byla postoupena petice k vyřízení, je povinen obsah petice posoudit a do 30 dnů odpovědět písemně nebo prostřednictvím datové schránky tomu, kdo ji podal nebo osobě, která zastupuje petiční výbor. V odpovědi uvede stanovisko k obsahu petice a způsob jejího vyřízení. Odpověď podepíše buď příslušný příjemce petice, nebo vedoucí toho odboru, který petici vyřizoval. Všichni referenti, zúčastnění na vyřizování petice, jsou povinni si poskytnout vzájemnou součinnost.

8. Odbor, kterému byla postoupena petice k vyřízení, neprodleně informuje evidenční místo petic o době a způsobu vyřízení petice, a to předáním kopie vyřizujícího dokumentu.

Část III.
Stížnosti
Čl. 4
Určení podacích a evidenčních míst

1. Podacím místem pro podání písemné stížnosti je podatelna městského úřadu, podacím místem pro podání stížnosti elektronickou poštou je elektronická podatelna městského úřadu a podacím místem pro podání stížnosti prostřednictvím datové schránky je datová schránka Města Vrbna pod Pradědem.

2. Podacími místy pro podání ústní stížnosti jsou odbory městského úřadu. Pokud stížnost nelze vyřídit ihned na místě, o podání ústní stížnosti se sepíše záznam. Záznam se sepíše rovněž v případě, že vyřízení věci nenáleží do působnosti městského úřadu a stěžovatel na sepsání záznamu trvá. Při vyhotovení záznamu se použije vzor uvedený v příloze těchto pravidel. Záznam podepíše osoba, která podání učinila, zaměstnanec, který záznam pořídil a ostatní účastníci jednání. Ústní podání anonymní stížnosti není možné, stěžovatel má právo požádat, aby jeho jméno nebylo v souvislosti s šetřením stížnosti uváděno. Takový požadavek je nutno zřetelně vyznačit do záznamu.

3. Telefonické podání stížnosti není možné.

4. Evidenčním místem podaných stížností je odbor vnitřních věcí.

Čl. 5
Příjem a vyřizování stížností

1. Při vyřizování stížností je nutno důsledně chránit práva a oprávněné zájmy stěžovatele. Podání stížností nesmí být stěžovateli na újmu. Odpovědnost za trestný čin nebo správní delikt není tímto ustanovením dotčena.

2. Příjemcem stížnosti adresované:

a) zastupitelstvu města a starostovi města je starosta
b) radě města je starosta nebo místostarosta města, do jehož oblasti působnosti stížnost spadá,
c) městskému úřadu je tajemník městského úřadu,
d) směřuje-li stížnost proti určité osobě, je příjemcem stížnosti nadřízená této osoby,
e) směřuje-li stížnost proti vedoucímu odboru, je příjemcem stížnosti tajemník městského úřadu.
f) není-li na stížnosti označen konkrétní orgán města, kterému je stížnost určena, předává se pověřenému pracovníkovi, který ji postoupí orgánu příslušnému k vyřízení.

3. Přijetí stížnosti je nutno stěžovateli písemně potvrdit. Potvrzení o přijetí stížnosti zasílá evidenční místo stížnosti do 10 dnů ode dne doručení a to prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, případně prostřednictvím datové schránky.

Potvrzení o přijetí stížnosti se nezasílá:

a) u stížností podaných ústně nebo doručených osobně,
b) pokud je stížnost v plném rozsahu vyřízena do 10 dní od jejího přijetí,
c) pokud byla stížnost zaslána na adresu elektronické podatelny (e-podatelna zasílá automatické sdělení o přijetí podání; v případě absence zaručeného elektronického podpisu je podatel vyzván, aby tento nedostatek ve lhůtě do 5 dnů odstranil, pokud tak neučiní, nebude stížnost zaevidována),
d) pokud byla stížnost městskému úřadu postoupena k vyřízení jiným správním orgánem.

4. Evidenční místo stížnost zaeviduje a kopii stížnosti postoupí k vyřízení tomu odboru městského úřadu, do jehož působnosti předmět stížnosti patří, nebo který byl určen příjemcem stížnosti. Stížnost proti nevhodnému chování úředních osob předá k vyřízení příslušnému vedoucímu odboru, stížnosti na jednání vedoucích odborů předá tajemníkovi městského úřadu. Stížnost nesmí být přidělena k vyřízení tomu zaměstnanci, proti němuž směřuje, avšak mu musí být nadřízeným umožněno vyjádřit se ke skutečnostem ve stížnosti uvedeným. Všichni referenti, zúčastnění na vyřizování stížnosti jsou povinni si poskytnout vzájemnou součinnost.

5. Evidence stížností vedená evidenčním místem obsahuje následující údaje:
 • číslo jednací,
 • pořadové číslo
 • datum podání (převzetí, doručení),
 • jméno, příjmení a adresu stěžovatele,
 • předmět stížnosti,
 • datum odeslání potvrzení o přijetí stížnosti,
 • údaj o převzetí stížnosti vyřizujícím,
 • datum vyřízení stížnosti,
 • vyhodnocení stížnosti (důvodná, částečně důvodná, nedůvodná).
6. Evidenční místo stížností eviduje:
 • originál přijaté stížnosti,
 • kopie potvrzení o přijetí stížnosti,
 • kopie všech dokumentů mající vztah k šetřené stížnosti,
 • kopie odeslané odpovědi,
 • vyjádření zpracovatele ke způsobu vyřízení a vypravení odpovědi na stížnost, pokud tyto skutečnosti nejsou evidentní z předložené kopie odpovědi.
7. Příslušné odbory jsou povinny věc prošetřit a do 60 dnů stěžovateli zaslat sdělení o vyřízení stížnosti. Kopii sdělení jsou příslušné odbory povinny předat evidenčnímu místu stížností na vědomí. Ve sdělení se uvede, co bylo šetřením zjištěno, popř. jaká opatření k nápravě v rámci své působnosti odbor uložil, dále zda byla stížnost, resp. její jednotlivé části, vyhodnocena jako důvodná, částečně důvodná, nedůvodná.

8. V případě, že stížnost nelze pro náročnost věci vyřídit ve stanovené lhůtě, jsou odbory povinny tuto skutečnost s uvedením důvodu a stanovením nové lhůty pro vyřízení stížnosti písemně oznámit stěžovateli před uplynutím stanovené lhůty. Kopii oznámení zašlou rovněž na vědomí evidenčnímu místu stížností. Pokud novou lhůtu pro vyřízení stížností nelze přesně určit, stanoví se lhůta 60 dnů. Před jejím uplynutím zašle příslušný odbor stěžovateli sdělení aktuálních informací o stavu vyřizování stížnosti a případně stanoví novou lhůtu pro vyřízení stížnosti. Kopii tohoto sdělení zašle rovněž na vědomí evidenčnímu místu stížností.

9. Pokud vyřízení stížnosti, případně její části, nenáleží do působnosti městského úřadu, městský úřad tuto stížnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 dnů, postoupí věcně příslušnému orgánu, pokud tak bylo učiněno z neznalosti stěžovatele. O tomto postupu městský úřad stěžovatele uvědomí. Na výslovnou žádost stěžovatele je městský úřad povinen vrátit stěžovateli zaslané materiály, toto se netýká písemností obsahující samotnou stížnost. V odůvodněných případech může být stížnost vrácena evidenčním místem přímo stěžovateli.

10. Opakovaná stížnost ve věci, která již byla prošetřována, pokud neobsahuje nové skutečnosti zakládající důvod pro nové šetření nebo přijetí nových opatření, nebude řešena, pokud stěžovatel nedoplní podání o nové skutečnosti. O tomto postupu městský úřad stěžovatele uvědomí.

11. Pokud bude při prošetřování stížnosti zjištěno, že záležitostí se zabývají orgány činné v trestním řízení, nebo že ve věci probíhá občanskoprávní, pracovněprávní či obchodněprávní, příp. jiné řízení, bude šetření stížnosti zastaveno a stěžovateli bude tato skutečnost odborem příslušným k vyřízení stížnosti písemně sdělena.

12. Anonymní stížnosti se šetří, pouze pokud jsou adresné a konkrétní. Na šetření se vztahují postupy uvedené v těchto pravidlech s tím, že vzhledem k anonymitě stěžovatele příslušné odbory výsledek šetření pouze založí do spisu a kopii zašlou na vědomí evidenčnímu místu.

Čl. 6
Zvláštní ustanovení ke stížnostem podle správního řádu

Stížnosti proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu, se řeší podle ustanovení § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
1. Jestliže stížnost neobsahuje všechny formální náležitosti podání ve smyslu stanovení § 37 správního řádu, pomůže městský úřad stěžovateli nedostatky odstranit nebo ho vyzve k jejich odstranění a poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu. Současně stěžovatele poučí, že pokud nejasnosti neodstraní, stížností se dále nebude zabývat.

2. Lhůtu pro vyřízení stížnosti podle čl. 5 bodu 7 těchto pravidel je možno překročit pouze tehdy, nelze-li v jejím průběhu zajistit podklady potřebné pro vyřízení stížnosti.

3. Má-li stěžovatel za to, že stížnost, kterou podal u městského úřadu jako správního orgánu, který vede řízení, nebyla řádně vyřízena, může požádat nadřízený správní orgán o přešetření způsobu vyřízení stížnosti. Městský úřad je povinen takovou žádost, pokud byla městskému úřadu adresována, nadřízenému orgánu postoupit a stěžovatele o tomto postupu informovat.

Část IV.
Přechodná a závěrečná ustanovení
Čl. 7
Lhůty

1. Veškeré lhůty vztahující se k přijímání a vyřizování petic a stížností počínají běžet dnem následujícím po dni jejich doručení.

2. Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního volna nebo na den pracovního klidu, končí lhůta nejbližší následující pracovní den.

Čl. 8
Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

1. Městský úřad Vrbno pod Pradědem prostřednictvím odboru vnitřních věcí informuje Radu města Vrbna pod Pradědem jedenkrát ročně o počtu a způsobu vyřízení přijatých petic a stížností.

2. Tato pravidla stanovila Rada města Vrbna pod Pradědem usnesením č. 1607/60/2017 ze dne 18. 10. 2017 v souladu s ustanovením § 102 odstavce 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a nabývají účinnosti dnem 1. 11. 2017.

3. Ruší se Pravidla pro přijímání a vyřizování peticí a stížností ze dne 19. 1. 2006, přijaté usnesením č. 1355/62/2006, jejichž platnost končí dnem 31.10.2017.Vytvořeno 4.12.2017 11:06:50 - aktualizováno 4.12.2017 13:14:05 | přečteno 884x | Patrik Locku
load