Dnes je 2.4.2023 a svátek má Erika

Splatnost místních poplatků pro rok 2022 za komunální odpady a psy

Platební karta, autor: Pixabay.com

Finanční odbor připravil přehled místních poplatků a změn od 1.1.2022 

Místní poplatek za odpad a změny od 1. 1. 2022

Zastupitelstvo města dne 8.12.2021 schválilo pro rok 2022 novou obecně závaznou vyhlášku č. 6/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství s platností od 1.1.2022.

Sazba poplatku je pro tento rok 2022 celkem 630,- Kč.

Poplatek platí fyzická osoba přihlášená ve městě. Poplatek platí také vlastník nemovité věci (fyzická i právnická osoba) zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu určenou k individuální rekreaci, ve kterých není přihlášena žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu. Poplatek mají rovněž povinnost zaplatit také všechny fyzické osoby přihlášené v obci na ohlašovně Městského úřadu ve Vrbně pod Pradědem.

Splatnost poplatku je jednorázová a to nejpozději do 30.9.2022

Toto datum splatnosti je pevně stanoveno v obecně závazné vyhlášce. Upozorňujeme občany, že v případě, že není tento místní poplatek na daný kalendářní rok po tomto datu uhrazen, jedná se již o dlužnou částku poplatníka vůči městu.

Nově se poplatníkem stávají také právnické osoby

Doposud hradily místní poplatek pouze fyzické osoby přihlášené v obci a fyzické osoby, které vlastní nemovitost určenou k bydlení (rodinný dům, byt, rekreační objekt), ve které není nikdo přihlášen k pobytu. 

Od 1. 1. 2022 se stanou poplatníky také právnické osoby, které vlastní nemovitou věc zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce. Poplatek se platí ve výši za jednu osobu bez ohledu na to, kolik osob v dané nemovitosti skutečně žije (a produkuje odpad), a to dokonce i v případě, že nemovitost není fakticky využívána vůbec, nebo je využívána k jinému účelu, než ke kterému je určena. 

V tomto případě se totiž jedná o poplatek za samotnou existenci systému odpadového hospodářství v obci, který vychází z principu, že ze systému má prospěch každá osoba přihlášená v obci nebo vlastnící na území obce nemovitou věc určenou k bydlení (ve které nikdo přihlášen není). Navazuje na skutečnost, že obec je povinna přebrat veškerý komunální odpad (tj. odpad z domácností) vznikající na území obce. Proto vznikem poplatkové povinnosti k tomuto místnímu poplatku není dotčena povinnost podnikatele zajistit likvidaci odpadu z podnikání (a s tím spojené platby) v případě, kdy je v nemovité věci určené k bydlení provozována podnikatelská činnost.

Dotčené právnické osoby, musí (kromě úhrady poplatku) v roce 2022 splnit navíc tzv. ohlašovací povinnost. Tuto povinnost si právnická osoba splní vyplněním formuláře a jeho osobním odevzdáním správci poplatku, ten bude k dispozici na finančním odboru u správce poplatku. Náležitosti ohlášení, lhůty pro jeho podání a další podrobnosti upravuje OZV.

Nová změna pro osoby, které platí poplatek z důvodu přihlášení v obci

Nově půjde uplatnit nárok na osvobození v případě, kdy je osoba současně poplatníkem místního poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště. 

Poplatníkem místního poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci se můžete stát pouze v případě, kdy máte bydliště v jiné obci, a to v bytě, rodinném domě nebo rekreačním objektu a produkujete v této jiné obci odpad. Poplatníkem se nemohou stát osoby, které bydlí v jiné obci v hotelu, na koleji, na ubytovně apod. 

Současně v této jiné obci musí být obecně závaznou vyhláškou zaveden místní poplatek „za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci“. Pokud by v této jiné obci byl zaveden „místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství“ nárok na osvobození nevzniká. Jedná se o dva různé druhy místních poplatků, věnujte proto názvu místního poplatku zvýšenou pozornost. 

Nárok na osvobození vzniklé v daném kalendářním roce je nutné nahlásit a doložit dle OZV městskému úřadu do 31. ledna 2023. Po uplynutí uvedené lhůty nárok na osvobození zaniká.

Poplatky ze psů pro rok 2022 zůstávají nezměněny

Dle platné obecně závazné vyhlášky č. 5/2019 o místním poplatku ze psů platné od 1.1.2020.

Tomuto poplatku podléhají psi starší třech měsíců.

Sazby a splatnost místního poplatku za psa v roce 2022

a) za prvního psa 200,- Kč

b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 500,- Kč

c) za psa, jehož držitel je osoba starší 65 let 200,- Kč

d) za druhého psa a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let 300 Kč

Splatnost poplatku: jednorázově nejpozději do 30. června 2022

Připomínáme všem novým držitelům psů a i těm, kteří ještě si psa nestihli doposud u města přihlásit, že dle výše uvedené OZV č. 5/2019 o místním poplatku ze psů, dle čl. 3, odst. 1)  je Vaše povinnost ohlásit správci poplatku vznik poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne, kdy se pes stal starším 3 měsíců, nebo ode dne, kdy jste nabyli psa staršího tří měsíců. Ve stejné lhůtě jste povinni ohlásit také zánik své poplatkové povinnosti ( např. úhyn, utracení, ztrátu, darování, prodej). Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.

Vyzýváme a upozorňujeme tímto rovněž všechny poplatníky, kteří nemají ještě uhrazeny starší nedoplatky za místní poplatky za komunální odpad a psa, aby tak neprodleně učinili.

Nejsou–li zaplaceny poplatníkem místní poplatky včas a ve správné výši, a nejsou-li plněny poplatníkem ani dohodnuté pravidelné splátky nedoplatků, přistupuje následně správce poplatku k vymáhání dlužné částky exekucí. 

Poplatky je možno uhradit

  • hotově v pokladně MěÚ ve Vrbně pod Pradědem a to jen ve dnech k tomu určeným
  • bankovním převodem na účet číslo: 1720771/0100  - KB

Složenky se nezasílají.

Variabilní symbol je neměnný a po celou dobu trvalého pobytu poplatníka u komunálního odpadu a u psa po celou dobu jeho přihlášení v naší evidenci poplatníků. V případě pokud ho nemáte někde uložen či nejste si jisti jeho správností je k doptání u správce místních poplatků:  martina.matuskova@vrbnopp.cz nebo na tel. čísle  554 795 118. 

Martina MATUŠKOVÁ, správce místních poplatků

Vytvořeno 12.1.2022 16:14:41 | přečteno 4582x | Patrik Locku
load