Dnes je 22.3.2023 a svátek má Leona

Jak a kdy uhradit místní poplatky

psi

Splatnost místního poplatku ze psů je 30. června 2021 a místního poplatku za komunální odpad 30. září 2021. Poplatky se hradí jednorázově v plné výši. Úhradu lze provést převodem na účet města 1720771/0100 s uvedením variabilního symbolu, nebo v pokladně Městského úřadu Vrbno p. P. s využitím platební karty, nebo hotovostně. 

Místní poplatek za komunální odpad

Sazba poplatku za komunální odpad pro rok 2021 je schválena novou Obecně závaznou vyhláškou č. 3/2020.

Poplatek pro letošní rok činí 630 Kč a platí ho fyzická osoba přihlášená ve městě a také fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášena žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu. Poplatek mají povinnost zaplatit také všechny fyzické osoby s trvalým pobytem na ohlašovně Městského úřadu ve Vrbně pod Pradědem. 

Splatnost je jednorázová, a to nejpozději do 30. září 2021. Pokud do tohoto data není poplatek uhrazen, jedná se pak o dluh poplatníka vůči městu.

Místní poplatek ze psů

Poplatky ze psů zůstávají nezměněny, vycházejí z OZV č. 5/2019. Poplatku podléhají psi starší třech měsíců. 

Kolik lidé za psa zaplatí:

a) za prvního psa 200 Kč

b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 500 Kč

c) za psa, jehož držitel je osoba starší 65 let 200 Kč

d) za druhého psa a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let 300 Kč

Poplatek je splatný nejpozději do 30. června 2021

Připomínáme všem novým držitelům psů i těm, kteří si ještě psa nestihli na úřadu přihlásit, že dle OZV č. 5/2019 je Vaše povinnost ohlásit správci poplatku vznik poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne, kdy se pes stal starším 3 měsíců, nebo ode dne, kdy jste nabyli psa staršího tří měsíců. Ve stejné lhůtě jste povinni ohlásit také zánik své poplatkové povinnosti (např. úhyn, utracení, ztrátu, darování, prodej). Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.

Pokud občan neuhradí poplatky včas a ve správné výši, a nejsou-li plněny poplatníkem ani dohodnuté pravidelné splátky nedoplatků, přistupuje následně správce poplatku k vymáhání dlužné částky exekucí. 

Poplatky je možno uhradit v pokladně Městského úřadu nebo převodem na účet města 1720771/0100  - KB. Variabilní symbol pro platbu je neměnný, pokud ho neznáte, kontaktujte nás: martina.matuskova@vrbnopp.cz nebo na tel. čísle 554 795 118.

Martina Matušková, správce místních poplatků, finanční odbor


Vytvořeno 6.1.2021 9:30:32 | přečteno 688x | Mgr. Alena Kiedroňová
load