Dnes je 28.3.2023 a svátek má Soňa

Finanční odbor

Zabezpečuje úkoly týkající se hospodaření města, jeho financemi a rozpočtem. Plní úkoly uložené Radou města v ekonomické oblasti v souladu s právními normami a předpisy. Zpracovává rozbory hospodaření a průběžně sleduje plnění ročního rozpočtu města. Vede agendu místních poplatků, eviduje pohledávky a zajišťuje jejich vymahání. Připravuje podklady pro vydávání příslušných obecně závazných vyhlášek. Vydává  povolení loterií, tombol a věcných loterií dle zákona 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, v platném znění. Vydává rybářské lístky.

Rozpočet

 • připravuje návrh rozpočtu a rozpočtový výhled, sestavuje a projednává rozpočet města, řídí hospodaření podle rozpočtu, zajišťuje rozbory hospodaření
 • vyhotovuje výkazy a statistické výkazy
 • sestavuje závěrečný účet města
 • zpracovává rozpočtová opatření a změny rozpočtu, vede jejich evidenci

Účetnictví a výkaznictví

 • zajišťuje a provádí agendu účetnictví města, účtování příjmů, výdajů a hospodářské činnosti města
 • zajišťuje a vykonává předběžnou řídící kontrolu v oblasti vedení účetnictví města podle zákona o finanční kontrole
 • provádí fakturaci navenek vůči třetím osobám, zajišťuje platby na základě faktur a platebních příkazů
 • zpracovává  účetní závěrky, rozvahu, finanční a účetní výkazy
 • sestavuje výkazy Pomocného analytického přehledu (PAP). Zajišťuje zasílání výkazů do CSUIS
 • zpracovává daňové přiznání k DPH a dani silniční
 • prověřuje správnost inventarizací majetku města a kontroluje výsledky inventarizací organizací zřízených městem
 • vede a zpracovává mzdovou agendu
 • zajišťuje vedení ekonomické a rozpočtové agendy DSO Sdružení obcí Vrbenska v plném rozsahu

Dotace

 • kontroluje a provádí závěrečné vyúčtování přijatých dotačních titulů a finančních prostředků z veřejných rozpočtů
 • provádí každoroční finanční vyrovnání se státním rozpočtem
 • přijímá a kontroluje žádosti o dotace z rozpočtu města a kontroluje závěrečné vyúčtování poskytnutých dotací

Metodická činnost

 • metodicky řídí a stanovuje oběh účetních dokladů, vnitřní směrnice související s účetnictvím a kontrolou všech organizací zřízených městem
 • provádí veřejnosprávní kontrolu příjemců dotací z rozpočtu města

Příspěvkové organizace

 • kontroluje výkazy příspěvkových organizací, zřízených městem a předkládá návrhy na vypořádání hospodářských výsledků
 • provádí veřejnosprávní kontrolu vlastních příspěvkových organizací

Výkon samosprávy a přenesené působnosti

 • připravuje podklady pro vydávání příslušných obecně závazných vyhlášek
 • vede centrální evidenci smluv
 • vydává povolení loterií, tombol a věcných loterií dle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, v platném znění
 • zajišťuje agendu pokutových bloků (nákup, evidence, výdej, zúčtování)
 • vede přehled poskytnutých veřejných finančních podpor
 • vykonává a zajišťuje funkci správce daně (poplatku) ve věcech místních poplatků stanovených městem včetně kontroly a jejich vymáhání
 • vydává rybářské lístky

DalšíKontakty odboru:
Vytvořeno 20.1.2008 21:48:42 - aktualizováno 17.7.2020 9:42:19 | přečteno 6628x | Patrik Locku
load