Dnes je 28.5.2023 a svátek má Vilém

Odbory MěÚ


Majetkoprávní odbor

Majetkoprávní odbor vyřizuje rozsáhlou agendu spojenou s dispozičními právy k majetku Města. Jedná se o převody vlastnictví k nemovitostem, prodeje bytů, bytových domů, pozemků, pronájmy bytů, nebytových prostor a pozemků a další dispozice vlastnictví města. Dále má na starost projekty a investice města. Majetkoprávní odbor připravuje převážnou část podkladů pro jednání rady města a zastupitelstva města v oblasti rozhodování o majetkoprávních záležitostech.

7.9.2009 16:38:29 - aktualizováno 19.1.2023 8:12:38 | přečteno 10880x | Patrik Locku | Celý článek
 

Finanční odbor

Zabezpečuje úkoly týkající se hospodaření města, jeho financemi a rozpočtem. Plní úkoly uložené Radou města v ekonomické oblasti v souladu s právními normami a předpisy. Zpracovává rozbory hospodaření a průběžně sleduje plnění ročního rozpočtu města. Vede agendu místních poplatků, eviduje pohledávky a zajišťuje jejich vymahání. Připravuje podklady pro vydávání příslušných obecně závazných vyhlášek. Vydává  povolení loterií, tombol a věcných loterií dle zákona 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, v platném znění. Vydává rybářské lístky.

20.1.2008 21:48:42 - aktualizováno 17.7.2020 9:42:19 | přečteno 6711x | Patrik Locku | Celý článek
 

Odbor vnitřních věcí

Zajišťuje úkoly na úseku podatelny, úřední desky, matriky, ověřování podpisů a kopií listin, zajišťuje kontaktní místo Czech POINT, vydává ověřené výstupy z evidence katastru nemovitostí, obchodního rejstříku, veřejné části živnostenského rejstříku a Rejstříku trestů, zprostředkovává podávání žádostí o vydání osvědčení o státním občanství, ztráty a nálezy, agenda ohlašovny, rušení údaje o trvalém pobytu, projednává přestupky proti občanskému soužití, majetku a veřejnému pořádku podle zvláštních právních předpisů na úseku své působnosti, zabezpečuje výkon správy vyplývající z ústavního práva volebního, občanského a shromažďovacího, vedení stálého seznamu voličů. Zabývá se agendou školství ve městě, informační, cestovním ruchem a propagací města. Zajišťuje úkoly vyplývající ze sociální oblasti. Zabezpečuje úkoly tajemníka vztahující se k technickému provozu objektu MěÚ.

20.1.2008 21:53:11 - aktualizováno 23.4.2020 10:42:30 | přečteno 8389x | Patrik Locku | Celý článek
 

Odbor výstavby a životního prostředí

Usměrňuje, řídí a kontroluje výstavbu na území města. Zabývá se oblastí tvorby a ochrany životního prostředí. V rámci přenesené působnosti vykonává státní správu v rozsahu stavebního zákona, zákona o pozemních komunikacích a zákonů z oblastí ŽP. Vykonává činnost pověřeného stavebního úřadu.

20.1.2008 22:00:18 - aktualizováno 3.6.2022 12:34:39 | přečteno 12541x | Patrik Locku | Celý článek
 

Oddělení informatiky - IT

Zajišťuje údržbu a rozvoj webových stránek města. Vede účet města na sociální síti. Implementuje a rozvíjí technologie na bázi intranetu. Spravuje rozpočtové prostředky určené na provoz výpočetní techniky a komunikační technologie města. Podporuje většinu procesů městského úřadu na bázi výpočetní techniky a zajišťuje běh aplikací a služeb, provoz GIS, IS GINIS a IS VITA. Operativně spolupracuje s dodavateli programového vybavení. Podílí se na implementaci a provozu komplexního informačního systému. Zajišťuje správu účtu e-mailové pošty a přístupu na všechna pracoviště dle požadavku odborů. Spravuje účet orgánu veřejné moci se systémem základních registrů. Pořizuje, udržuje a řeší opravy výpočetní techniky, včetně tiskáren a zajišťuje spotřební materiály pro tiskárny a kopírovací centra. Udržuje rozvoj městského kamerového a dohlížecího systému. Spravuje a rozvíjí provoz slaboproudých technologií městského úřadu (docházkový systém, telekomunikace).

18.1.2016 16:38:21 | přečteno 1245x | Patrik Locku | Celý článek
 

Požární ochrana

Odbor požární ochrana se zabývá protipožárním a jiným zajištěním vedoucí k bezpečnému chodu města a jeho okolí. Hlavní částí tohoto odboru je jednotka sboru dobrovolných hasičů města Vrbna pod Pradědem řízená odborem požární ochrany Městského úřadu, ve které působí 22 členů sboru dobrovolných hasičů, se kterými jsou sepsány dohody o pracovní činnosti a jednoho člena, který je zaměstnán městem na plný úvazek. Dále se stará o požární prevenci, výchovu dětí v požární ochraně a ochraně obyvatelstva, zveřejňování své činnosti aj.

4.4.2008 12:30:59 - aktualizováno 9.4.2008 7:39:11 | přečteno 4825x | Bc. Ondřej Chalupa | Celý článek
 
Vytvořeno 11.12.2007 13:09:26 | přečteno 27192x | Patrik Locku
load