Dnes je 27.9.2023 a svátek má Jonáš

Czech POINT

Czech POINT, autor: czechpoint

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, jehož cílem je zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. Jedná se o asistované místo výkonu veřejné správy, kde může každý občan zažádat o výpis z veřejných i neveřejných rejstříků, podat podání, zažádat o datovou schránku, či provést autorizovanou konverzi na žádost.

Ověřené výstupy z portálu Czech POINT vydává odbor vnitřních věcí, kanceláře č. dveří: 104 a 105.

Pracoviště Czech POINT

Michaela Chytilová


Služby, které kontaktní místo Czech POINT poskytuje:

Výpis z Katastru nemovitostí

O výpis z katastru nemovitostí může zažádat kdokoliv

 • na základě listu vlastnictví - je zapotřebí znát katastrální území a číslo listu vlastnictví
 • podle seznamu nemovitostí -  je zapotřebí znát katastrální území a dále buď parcelní číslo požadované nemovitosti, jedná-li se o pozemek, nebo stavební parcelu případně číslo popisné, jedná-li se o stavbu,
 • podle seznamu jednotek - je zapotřebí znát katastrální území, číslo popisné domu a přesné číslo bytu v domě.

Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou 50 Kč. Každá další i započatá strana výpisu je zpoplatněna částkou 50 Kč.

 

Výpis z Obchodního rejstříku

O výpis z Obchodního rejstříku České republiky může požádat kdokoliv na základě znalosti IČ obchodní organizace. Pracovník kontaktního místa Czech POINT může vydat úplný výpis - obsahuje všechny informace, které byly zapsány v obchodním rejstříku po dobu existence firmy nebo výpis platných informací - obsahuje souhrn informací o firmě k aktuálnímu datu.

Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou 100 Kč. Každá další i započatá strana výpisu je zpoplatněna částkou 50 Kč.

 

Výpis ze Živnostenského rejstříku

O výpis z Živnostenského rejstříku České republiky může požádat kdokoliv na základě znalosti IČ.

Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou 100 Kč. Každá další i započatá strana výpisu je zpoplatněna částkou 50 Kč.

 

Výpis z Rejstříku trestů

Výpis z rejstříků trestů fyzické osoby lze vydat na základě žádosti té osoby, které se výpis týká. Výpis se může vydat na základě úředně ověřené plné moci i zmocněnci této osoby nebo v rámci poskytování právní pomoci této osobě advokátovi. Výpis týkající se právnické osoby se vydá kterékoliv osobě na její písemnou žádost, která se vyplní elektronicky.

Povinnými údaji pro vydání výpisu z rejstříku trestů: jméno, příjmení, rodné příjmení, rodné číslo a údaje týkající se narození žadatele (stát, okres, obec). K ověření identity žadatele jsou využity údaje ze Základních registrů a z Evidence obyvatel (včetně údaje o rodném příjmení).

Pro vyhotovení výpisu je nutné předložení dokladu totožnosti (platný občanský průkaz nebo cestovní pas u osoby narozené v ČR)

Za výpis z Rejstříku trestů občan zaplatí správní poplatek ve výši 100 Kč.

Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)

Na základě novely živnostenského zákona lze veškerá podání obecním živnostenským úřadům předat prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy Czech POINT.

Jedná se o podání:

 • ohlášení živnosti
 • ohlášení údajů /nebo jejich změn/ vedených v živnostenském rejstříku
 • žádost o udělení koncese a žádost o změnu rozhodnutí o udělení koncese.

Žadatel při podání předkládá vyplněný jednotný registrační formulář, který získá na Hospodářské komoře nebo na Ministerstvu průmyslu a obchodu. Listinnou formu podání pracovník Czech POINTu převezme a odešle na zvolený Živnostenský úřad. Správní poplatek vybíraný pracovištěm Czech POINT (v případě samosprávních úřadu) činí 50,- Kč za přijetí podání (na ostatních kontaktních místech Czech POINT dle ceníku), další poplatek vybírá dle druhu podání - tento poplatek je určen pro Živnostenský úřad, na který je po té místem Czech POINTem zasílán. Změna v RŽP je aktivní do 5 pracovních dní.

 

Výpis z bodového hodnocení řidiče

Umožňuje občanům na kontaktním místě veřejné správy zjistit stav trestných bodů. Má pouze informativní charakter pro občany, nenahrazuje výpis z karty řidiče pro styk s úřady.
O výpis může zažádat pouze osoba, které se výpis týká, nebo jí určený zmocněnec na základě úředně ověřené plné moci. Žadatel se musí prokázat platným dokladem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas) a musí mít přiděleno rodné číslo.

Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou 100 Kč. Každá další i započatá strana výpisu je zpoplatněna částkou 50 Kč. 

 

Výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Služba je především určena firmám a dodavatelům, kteří mají zájem se ucházet o veřejné zakázky. Výpisem ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů tak může dodavatel v zadávacím řízení nahradit doklady prokazující splnění základních a profesních kvalifikačních kritérií. Zadavatel je povinen výpis ze seznamu uznat, není-li starší více než 3 měsíce.

O výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může požádat kdokoliv na základě znalosti IČ.

Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou 100 Kč. Každá další i započatá strana výpisu je zpoplatněna částkou 50 Kč.

 

Registr účastníků provozu modulu autovraků ISOH (Informační systém odpadového hospodářství)

Přístup do systému smí získat pouze podnikatelský subjekt, který k provozování autovraků získal povolení od příslušného krajského úřadu.

Pracovník kontaktního místa Czech POINT může provést:

 • registraci a vydání přístupových údajů,
 • změny v přiřazení provozoven k uživatelským účtům,
 • vygenerování jednorázového hesla k existujícím účtům.

Vydání přístupových údajů modulu autovraků ISOH je na základě:

 • identifikace provozovatele - nutné znát identifikační číslo,
 • identifikaci žadatele - nutné předložit doklad totožnosti,
 • plnou moc k převzetí oprávnění k přístupu do modulu autovraků ISOH - plnou moc vystavuje na žadatele statutární orgán provozovatele v případě, že nežádá o oprávnění k přístupu do modulu autovraků ISOH osobně.

Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou 100 Kč. Každá další i započatá strana výpisu je zpoplatněna částkou 50 Kč.

 

Výpis z Insolvenčního rejstříku

Jedná se o veřejně přístupný rejstřík, který je spravován Ministerstvem spravedlnosti ČR a není zde nutné ověřovat totožnost žadatele. Jedná se o veřejně přístupný rejstřík a jeho základní úlohou je zajistit maximální míru publicity o insolvenčních řízeních a umožnit sledování jejich průběhu. Prostřednictvím insolvenčního rejstříku jsou zveřejňovány veškeré důležité informace týkajících se insolvenčních správců, dokumenty z insolvenčních spisů i zákonem stanovené informace týkající se dlužníků. V rejstříku je možné vyhledávat na základě dvou ukazatelů - identifikačního čísla organizace (hledání příslušné organizace) a podle osobních údajů (konkrétní osoba). 

Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou 100 Kč. Každá další i započatá strana výpisu je zpoplatněna částkou 50 Kč.

 

Výpis z Veřejných rejstříků

O výpis z Veřejných rejstříků (viz zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob) může požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě znalosti identifikačního čísla osoby (IČO) zapsané v jednom z veřejných rejstříků.

Veřejnými rejstříky právnických a fyzických osob se rozumí:

 • spolkový rejstřík
 • nadační rejstřík
 • rejstřík ústavů
 • rejstřík společenství vlastníků jednotek
 • obchodní rejstřík
 • rejstřík obecně prospěšných společností

Pracovník kontaktního místa Czech POINT může vydat:

 • Úplný výpis -  jsou v něm obsaženy všechny informace, které byly zapsány v obchodním rejstříku po dobu existence firmy.
 • Výpis platných - obsahuje souhrn informací o firmě k aktuálnímu datu.

 

Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou 100 Kč. Každá další i započatá strana výpisu je zpoplatněna částkou 50 Kč.

 

Autorizovaná konverze dokumentů

Používá se tam, kde je nutné převést dokument z elektronické podoby do listinné nebo obráceně, přičemž je důležité zachovat právní sílu dokumentu. Autorizovaná konverze se tedy použije obecně tam, kde se dnes používá ověřená kopie.

 • Autorizovaná konverze dokumentu z listinné do elektronické podoby je zpoplatněna částkou 30 Kč za stránku i započatou,
 • Autorizovaná konverze dokumentu z elektronické podoby do listinné je zpoplatněna částkou 30 Kč za stránku i započatou. 

Podrobnosti k autorizované konverzi jsou blíže popsány na oficiálních stránkách Czech POINT.

 

Datové schránky (ISDS - informační systém datových schránek)

Datové schránky mění způsob doručování (přijímání a podávání) úředních dokumentů. Pomocí datové schránky můžete zasílat dokumenty v elektronické podobě orgánům veřejné moci a také je takto od nich přijímat. Způsob komunikace přes datové schránky nenahrazuje klasický způsob doručování v listinné podobě, protože zákon o datových schránkách zrovnoprávňuje papírovou a elektronickou verzi zasílaného dokumentu. Orgánům veřejné moci a určitým skupinám právnických a podnikajících fyzických osob jsou datové schránky zřízeny automaticky ze zákona, všem ostatním i fyzickým osobám, pouze na základě jejich žádosti. 

Cílem datových schránek je efektivnější - tedy rychlejší, levnější a spolehlivější veřejná správa, což pozitivně pocítí každý občan.

Datovou schránku můžete zřídit na Czech POINTU.

Při jakémkoliv podání v souvislosti s ISDS musí žadatel předložit platný doklad totožnosti. Zastupuje-li žadatel jinou osobu, musí být touto osobou zplnomocněn na základě plné moci, která je sepsána za tímto účelem a je notářsky ověřená. V případě, že je zřizována datová schránku pro právnickou osobu na žádost je nutné navíc k žádosti doložit jmenovací dekret, usnesení valné hromady, či jakýkoliv jiný dokument, který určuje danou osobu jako jednatele či statutární orgán za danou právnickou osobu. I tento dokument musí být úředně ověřen.

Agendy ISDS (informační systém datových schránek)

 • Žádost o zřízení DS
 • Žádost o znepřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost
 • Žádost o opětovné zpřístupnění datové schránky
 • Žádost o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových
 • Vyřízení reklamace obdržení přístupových údajů a vydání nových
 • Žádost, aby datová schránka plnila funkci OVM
 • Přidání pověřené osoby k přístupu do DS
 • Oznámení o změně adresy, příjmení osob s přístupem do datové schránky
 • Zneplatnění přístupových údajů pověřené osoby (Zrušení osoby)
 • Povolení PO/PFO/FO dodávání dokumentů od PO/PFO/FO
 • Zrušení PO/PFO/FO dodávání dokumentů od PO/PFO/FO

Veškeré informace k informačnímu systému datových schránek naleznete na www.datoveschranky.info

 

Úschovna systému Czech POINT

Úschovna dokumentů je podpůrný systém pro autorizovanou konverzi dokumentů. Využívá se pro dočasné uložení dokumentů v rámci konverze.

Při konverzi dokumentu z listinné do elektronické podoby na kontaktním místě Czech POINT, lze zkonvertovaný dokument pro další použití uložit do úschovny. Zkonvertovaný dokument bude v úschovně uložen po dobu 3 dnů.

Při konverzi dokumentu z elektronické formy do listinné, může být elektronický dokument uložen do úschovny prostřednictvím tohoto portálu, nebo odesláním z datové schránky. Následně může být na kontaktním místě Czech POINT konvertován do listinné podoby. Dokument určený pro konverzi může být uložen v úschovně až 30 dnů.

Dokument uložený pro potřeby konverze musí být ve formátu PDF verze 1.3 a vyšší. Dále musí být dokument v případě provedení konverze na žádost označen elektronickým podpisem.

Nevyzvednuté či nezkonvertované dokumenty po uplynutí stanovené doby budou automaticky smazány.

https://www.czechpoint.cz/uschovna/


Czech POINT@home

Rozhraní CzechPOINT@home je určeno pro občany, kteří nechtějí pro výpis z rejstříku chodit na kontaktní místo Czech POINT a mají zřízenu vlastní datovou schránku fyzické osoby.

Datová schránka žadatele slouží pro odeslání žádosti a pro doručení vystaveného výpisu z rejstříku nebo jiné odpovědi.

Žadatel připravuje žádost o výpis či další podání pomocí webových formulářů CzechPOINT@home. Formulář provede žadatele vyplněním formulářových polí a zajistí odeslání žádosti z datové schránky žadatele. Žadatel pouze bezpečným způsobem zadává přístupové údaje do datové schránky.


Czech POINT@office

Slouží pro použití vnitřních agend na úřadech.

 

Základní registry

Od 1.7.2012 jsou spuštěny základní registry na základě zákona č.111/2009 Sb., o základních registrech v pozdějším znění. Základní registry jsou registr obyvatel (ROB), osob (ROS), práv a povinností (RPP) a registr územní identifikace adres a nemovitostí (RUIAN).

Podle § 14 výše zmíněného zákona bude kontaktní místo veřejné správy provádět hned několik agend. Jedná se o výpisové a změnové formuláře. Žadatelem může být fyzická osoba, nebo podnikající fyzická osoba. Dále zmocněnec, který musí předložit úředně ověřenou plnou moc, nebo zákonný zástupce (rodič, opatrovník), který předkládá doklady, jež ho opravňují být zákonným zástupcem (rodný list, rozhodnutí od soudu, atd.).

Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou 100 Kč. Každá další i započatá strana výpisu je zpoplatněna částkou 50 Kč. 

 

Veškeré podrobné informace k Czech POINT.

Vytvořeno 30.6.2015 10:14:06 - aktualizováno 30.6.2015 10:15:17 | přečteno 5765x | Patrik Locku
load