Dnes je 22.3.2023 a svátek má Leona

Plánuje se další uzavírka silnice

oprava silnice

Ještě v letošním roce by mělo dojít k rekonstrukci státní silnice č. II/451 v úseku od začátku Vrbna k okružní křižovatce (ul. Nádražní). To povede k další úplné uzavírce, která se odhaduje na 70 dní. S rekonstrukcí by se mělo začít v srpnu 2019. Oprava silnice II/451 byla rozdělena do dvou etap. Etapa I. nyní probíhá a na ni by měla navázat etapa II. Předběžnou informaci podal správce komunikace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Středisko Bruntál. Po dobu uzavírky budou moci úsekem řízené firmou zhotovitele projíždět pouze linkové autobusy a vozidla integrovaného záchranného systému. Místní komunikace budou využívány k objízdným trasám.

Před zahájením stavby musí být ještě vybrán k realizaci zhotovitel, který se může přihlásit do 29.7.2019. Z tohoto důvodu nebylo možné přesně stanovit termín pro zahájení stavby a byl pouze informativně uveden měsíc srpen.

Zástupci investora - bruntálského střediska Správy silnic Moravskoslezského kraje - jsou v kontaktu s vedením města. Na druhý červencový týden je domluvena pracovní schůzka, na níž se ozřejmí přístup k firmám, benzínovým čerpacím stanicím i jednotlivým objektům na ulici Nádražní, ale také k vedení objížďky po místních komunikacích. Rekonstrukce bude žádat co nejlepší koordinaci investora, dodavatelské firmy i zástupců radnice, protože průběh prací zasáhne do života města a mimo jiné zřejmě také posune začátek oprav některých místních komunikací. K uzavírce i vedení objízdných tras se musí vyjádřit také Městský úřad v Bruntále, odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství. V průběhu rekonstrukce Nádražní se budou muset vyspravit kanály ve vozovce, které se vlivem podloží a zátěže propadají, v tomto případě jde o záležitost města, respektive správce vodovodů a kanalizací.

Vedoucí bruntálského střediska SS MSK Ing. Jaroslav Kala potvrdil, že II. etapa rekonstrukce silnice II/451 začne teprve po skončení I. etapy, po ukončení uzavírky silnice na Karlovice a obnovení silničního provozu. Investor se musí vypořádat také s přístupem k čerpacím stanicím, firmám a dalším subjektům. O přípravě akce budeme veřejnost průběžně informovat.

Zejména motoristy nepochybně bude zajímat volba technologie jak pro I., tak i II. etapu rekonstrukce vozovky, kde se nově aplikují do pojiv asfaltových vrstev nanosilikáty. Po skončení prací a obnovení plného provozu bude moci investor sledovat hned na dvou úsecích cesty, zda užití této technologie je právě pro podhorskou oblast s vysokou mírou zátěže a v obtížných klimatických podmínkách optimální, tedy vhodnější než dříve využívané technologie.

Název stavby

Oprava silnice II/451 Vrbno p. P. – Karlovice, II. etapa

Délka stavby 

1397 m

Úsek stavby

Začátek osy lokálního staničení je v konci dělícího ostrůvku na rameni kruhového objezdu. Konec osy lokálního staničení je v místě odbočky k ČOV (čistírna odpadních vod).

Podrobnosti k provedení

Šířkové uspořádání bude zachováno. Úprava odboček a sjezdů bude provedena v nezbytné míře, jejich poloha bude zachována. Oprava vozovky bude provedena s ohledem na výsledky diagnostiky vozovky zpracované v říjnu 2017. Při stavebních pracích bude zohledněn souběh obecních komunikací, podélných parkovacích stání, chodníků, sjezdů a odboček na MK. Úpravy těchto navazujících míst (dorovnávky, výměna žlabů, úprava vpustí a zajištění lepšího odvodnění) budou řešeny v součinnosti s Městem Vrbnem p.P.

Podrobnosti ke stavbě

V rámci stavby bude proveden nový povrch komunikace, nové nezpevněné krajnice a úprava všech napojení dalších komunikací a sjezdů. Příslušenství silnic, jako jsou svislé dopravní značky a směrové sloupky, zůstanou bez úpravy.

Technické provedení 

Dojde ke stržení krajnic v tl. 20 cm a k odstranění asfaltové vrstvy v tloušťce 180 mm na úroveň podkladní vrstvy ze stěrkodrti.

V případě dosažení vrstvy obsahující dehet během frézování je nutné tento nebezpečný odpad zlikvidovat dle platné legislativy.

V místech výrazných konstrukčních poruch bude provedena oprava okrajů vozovky v šířce 0,75 – 1,00 m

Dále dojde k vyrovnání nerovností pomocí vrstvy ŠD, bude proveden infiltrační postřik a následuje pokládka třívrstvého živičného krytu (podkladní vrstva v tloušťce 70 mm z asfaltové směsi typu asfaltový beton ACP 22+, spojovací postřik, ložní vrstva krytu v tloušťce 60 mm ACL 16+ , spojovací postřik, obrusná vrstva v tloušťce 50 mm beton ACO 11).

Pokládka ACO bude rozdělena na dva úseky, přibližně na poloviny, které dělí lokální staničení cca KM 0,700. Na první úsek (od kruhového objezdu do KM 0,700) bude položena vrstva ACO 11+ s příměsí 6% nanosilikátu v pojivu, na druhý úsek (od KM 0,700 do konce úseku) bude položena vrstva ACO 11 S modif. s příměsí 6% nanosilikátu.

Důvodem rozdílných technologií výroby směsí je stanovení testovacích úseků pro zavedení nových technologií výroby živičných směsí.  Niveleta se nezvyšuje.

Plánovaný uzavřený úsek

vrbno uzav II etapa, obrázek se otevře v novém okně

Související články: 
STOP! Od pondělí začíná uzavírka silnice
Druhá etapa opravy silnice začne po skončení první
Uzavírka skončí v pátek před večerem

Patrik Locku, Mgr. Alena Kiedroňová, redakce webových stránek
Ilustrační foto: Ladislav Olejníček
Vytvořeno 28.6.2019 14:06:53 | přečteno 2690x | Patrik Locku
load