Dnes je 24.3.2023 a svátek má Gabriel

Jak hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu

Volby

Ve dnech 24.-25. května 2019 se konají volby do Evropského parlamentu. V našem městě je celkem sedm volebních okrsků, kde budou moci volit občané s trvalým pobytem ve Vrbně pod Pradědem a místních částí, občané s trvalým pobytem mimo Vrbno pod Pradědem na voličský průkaz. Více informací k volbám naleznete na webu města. 

Jak správně hlasovat ve volbách?

Volby do Evropského parlamentu se konají v pátek 24. května 2019 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 25. května 2019 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Hlasovací lístky budou občanům doručeny nejpozději 21. května 2019 do domovních schránek. Žádáme proto všechny občany, aby měli řádně označeny domovní schránky. Volič na hlasovacím lístku může zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 2 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. 

Volení do přenosné volební schránky 

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou, hlasovacími lístky a výpisem ze seznamu pro volby do Evropského parlamentu. Při hlasování postupují členové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování. Zájemci o volení do přenosné schránky mohou kontaktovat pracovníky městského úřadu na telefonních číslech: Martina Sakalová: 554 795 129, Mgr. Dana Tománková: 554 795 128.

Vyřízení voličského průkazu

Volič, který nemůže nebo nehodlá volit ve svém volebním okrsku, může požádat o voličský průkaz. S voličským průkazem může volič hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území ČR. Voličský průkaz vydává obecní úřad příslušný podle místa pobytu voliče (tj. ten, u kterého je volič zapsán v seznamu).

Žádost o voličský průkaz lze podat u občanů s trvalým pobytem ve Vrbně pod Pradědem a jeho místních částech takto:

  • osobně do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů nebo zvláštního seznamu voličů (tj. do 22. května 2019 do 16:00 hodin), a to u paní Mgr. Dany Tománkové, kancelář č. dveří 105, přízemí budovy. Při podání žádosti je žadatel povinen prokázat pověřenému zaměstnanci svou totožnost občanským průkazem nebo cestovním pasem ČR.
  • písemným podáním v listinné podobě - opatřené úředně ověřeným podpisem voliče (ověření podpisu je osvobozeno od správního poplatku) doručeném na MěÚ ve Vrbně pod Pradědem nejpozději do 7 dnů před konáním voleb (tj. do 17. května 2019) na adresu Městský úřad, odbor vnitřních věcí, Nádražní 389, 793 26 Vrbno pod Pradědem.
  • podáním učiněným v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky, doručené nejpozději do 7 dnů před konáním voleb, tj. do 17. května 2019 (nestačí pouhý email).

Městský úřad může voličský průkaz vydat nejdříve 15. den přede dnem (tj. 9. května 2019), a to osobně do rukou voliče nebo osoby, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem (jedná se pouze o plnou moc k převzetí voličského průkazu) anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu, a to i do zahraničí.

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

Martina Sakalová, odbor vnitřních věcí

Volby do Evropského parlamentu

 

 

 


Vytvořeno 14.5.2019 10:21:14 | přečteno 715x | Mgr. Alena Kiedroňová
load