Dnes je 25.9.2023 a svátek má Zlata

POKYNY pro uživatele bytů v majetku města Vrbna pod Pradědem

revize

týkající se povinností provádět revize, kontroly, opravy a údržbu plynového a elektrického zařízení a spotřebičů v bytě 

Nájemci, uživatelé bytů, k zajištění bezpečnosti, ochrany života a zdraví občanů a jejich majetku jsou povinni dodržovat níže uvedené podmínky:

1. v oblasti plynového zařízení umístěného v bytě

(sporáky, vařiče, ohřívače vody, kombinované kotle apod.)

Zabezpečovat v předepsaných lhůtách provádění povinných revizí a kontrol plynového zařízení v bytě a předložit je na vyžádání kontrolním orgánům. Dle ČSN 386405 lhůta pro provádění revizí činí:

- revize pravidelně 1x za 3 roky, provádí revizní technik

- revize po běžných úkonech oprav, provádí servisní firma

- čištění a údržba 1x ročně (lépe je před a po skončení topné sezóny) - provádí servisní technik

- kontrola spalinových cest (kouřovodu) od spotřebiče v bytě ke komínu 2x ročně – provádí kominík

·  Každý plynový spotřebič připojit jen se souhlasem plynárenské společnosti dle návodu výrobce a odborným pracovníkem oprávněné firmy, před zahájením provozu doložit příslušné revize a zkoušky.

·  Neprovádět zásahy do plynových spotřebičů, např. úprava trysek hořáků, úprava regulačního zařízení apod.

·  Řídit se návodem pro používání a údržbu plynových spotřebičů, provádět čištění, kontrolu a seřízení hořáků.

·  Okna a dveře místností, v nichž je instalován plynový spotřebič bez odtoku spalin nebo spotřebič otevřený, nesmí opatřit těsněním, musí zajistit přístup vzduchu ke spalování a větrání (tzv. spárová průvzdušnost).

·  Dbát na dokonalou těsnost plynovodů, armatur a spotřebičů, v případě podezření úniku plynu zajistit v uzavřené místnosti vyvětrání ohroženého prostoru, uzavřít příslušné uzávěry u plynoměrů, hlavního uzávěru a ohlásit službě plynáren. Je zakázáno používat v ohrožených prostorách otevřeného ohně, zápalek, zapalovačů, elektrických zvonků, kouřit apod.

·  Věnovat zvýšenou pozornost plynovým spotřebičům bez odtoku spalin jako jsou plynové sporáky, vařiče, plynové trouby apod. při jejich provozu, zapalování a zhasínání hořáků.

·  Kontrolovat stav hadic, kterými jsou připojeny přenosné spotřebiče, při každé manipulaci zajistit hadici spotřebiče proti sesmeknutí nebo uvolnění. Průtokový ohřívač příp. zásobník musí být řádně zapojen do komína.

2v oblasti elektrického zařízení umístěného v bytě

Zabezpečovat v předepsaných lhůtách provádění povinných revizí a kontrol elektrického zařízení a předložit je na vyžádání kontrolním orgánům. Dle ČSN 331500 lhůta pro provádění revizí činí:

- revize pravidelně 1x za 5 let, provádí revizní technik

- revize po zásahu do el. instalací vyvolaných stavebními úpravami, provádí revizní technik

·  Elektrické zařízení obsluhovat a udržovat v rozsahu stanoveném výrobcem daného zařízení dle návodu na obsluhu. Nepoužívat podomácku vyrobené pohyblivé a prodlužované přívody.

·  Nepřipojovat a odpojovat sám (pokud k tomu nemá příslušnou kvalifikaci) pevně připojené spotřebiče.

·  Nezasahovat do el. zařízení a neměnit zapojení, neinstalovat další potřebné zásuvky, příp. sám odstraňovat zjištěné závady v instalaci. Tyto práce je povinen svěřit odborníkovi.

·  Nepřetěžovat jednotlivé obvody připojením velkého množství spotřebičů nebo připojováním spotřebičů nepřiměřeně velkého výkonu.

·  Vyřadit z provozu takové spotřebiče, u kterých je zřejmé poškození kabelů, koncovky, při vzniku jiskření příp. zápachu po spalující se izolaci.

·  Dbát na zvýšené nebezpečí úrazu elektrickým proudem v koupelně, dbát na to, aby nedošlo k namočení spotřebičů a vývodů elektroinstalace. Nesmí užívat elektrické spotřebiče ve vaně nebo sprše, ani je z uvedených míst obsluhovat.

·  Zabezpečit spotřebiče a elektroinstalaci před lidmi se sníženou schopností rozeznat nebezpečí (dětmi, mentálně postiženými apod.), např. zaslepením zásuvek, uzamčením vypínačů apod. Chránit domácí zvířata před možným úrazem elektřinou (překousnutím pohyblivého přívodu).

Závěrečné ustanovení

·  Pokud návod výrobce tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů není k dispozici, je uživatel povinen postupovat podle dokumentace technicky a funkčně srovnatelných druhů a typů spotřebičů.

·  Při montáži a provozu spotřebičů je nutno dodržovat bezpečnou vzdálenost spotřebiče od povrchů stavební konstrukce, podlahové krytiny a zařizovacích předmětů z hořlavých hmot.

·  Nedodržování těchto pokynů bude bráno jako hrubé porušení nájemní smlouvy, což může být důvodem k výpovědi z nájmu z bytu.

·  Pokyny jsou nedílnou součástí nájemní smlouvy.

·  Tyto pokyny byly schváleny Radou města dne 21.2.2013, č. usnesení 891/48/2013.

Vytvořeno 28.2.2013 8:39:47 | přečteno 1975x | misukupova
load