Dnes je 8.6.2023 a svátek má Medard

Životní situace

Kácení dřevin pro účely stavebního záměru

Jedná se o vydání závazného stanoviska, kdy vlastník či nájemce nebo jiný oprávněný uživatel pozemku hodlá vykácet dřeviny rostoucí mimo les v souvislosti s realizací stavebního záměru povolovaného v územním řízení, v územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, ve společném územním a stavebním řízení nebo společném územním a stavebním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí.

Kácení dřevin rostoucích mimo les podle § 8 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a § 4 vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení pro účely stavebního záměru povolovaného v územním řízení, v územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, ve společném územním a stavebním řízení nebo společném územním a stavebním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí.

Kácení dřevin rostoucích mimo les

Dřevina rostoucí mimo les je strom nebo keř rostoucí jednotlivě nebo ve skupinách ve volné krajině i v sídelních útvarech na pozemcích mimo lesní půdní fond. Dřeviny jsou chráněny před poškozováním a ničením. Péče o dřeviny, zejména jejich ošetřování a udržování je povinností vlastníků pozemku, na kterém rostou. Kácení je povolováno rozhodnutím ve správním řízení.

Objednání popelnice (kontejneru)

Občan si může objednat vývoz popelnice či kontejneru na komunální odpad a lze si objednat velikost nádoby, které bude postačovat jeho potřebám.

Oznámení o kácení dřevin podle § 8 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.

Jedná se o oznámení kácení 15 dnů před zamýšleným kácením z důvodů pěstebních, to je za účelem obnovy porostů nebo při provádění výchovné probírky porostů, při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků, k odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy prováděném při provozování těchto soustav, k odstraňování dřevin za účelem zajištění provozuschopnosti železniční dráhy nebo zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy na této dráze a z důvodů zdravotních. Kácení z těchto důvodů musí být oznámeno písemně nejméně 15 dnů předem orgánu ochrany přírody, který je může pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud odporuje požadavkům na ochranu dřevin; v případě odstraňování dřevin za účelem zajištění provozuschopnosti železniční dráhy nebo zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy na této dráze tak může učinit jen na základě závazného stanoviska drážního správního úřadu.

Oznámení o kácení dřevin podle § 8 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb.

Jedná se tzv. havarijní kácení v případě, kdy je stavem dřeviny zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví osob nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Jde tedy zejména o situace, kdy došlo k okamžité změně stavu dřeviny (typicky například k odlomení větví, poškození kmene apod.) či místa, kde se dřevina nachází (např. k sesuvům půdy), a neřešení této situace by bezprostředně ohrozilo zájmy chráněné zákonem – život, zdraví a také majetek, v případě, že by hrozící škoda na majetku dosahovala značného rozsahu. Takovéto kácení je nutno orgánu ochrany přírody oznámit do 15 dnů po jeho provedení.

Rybářský lístek

Rybářský lístek je doklad nezbytný pro vydání povolenky k lovu umožňující lov ryb a vodních organismů v rybářských revírech. Rybářský lístek se vydává občanům České republiky podle místa trvalého pobytu nebo cizincům na dobu 10 let, 3 let nebo 1 roku ode dne jeho vydání.
load