Pěší komunikace na hřbitově ve Vrbně pod Pradědem

Projekt zbudování a opravy pěších chodníků na místním hřbitově byl financován z rozpočtu města. 

Město Vrbno pod Pradědem zahájilo v únoru 2012 zpracování návrhů pro rozhodování rady města na úpravu pěších chodníků na místním hřbitově. Rada města svým usnesením č. 506/26/2011 ze dne 01.03.2012 schválila znění poptávky na podání cenové nabídky na vypracování projektové dokumentace stavby: „Pěší komunikace – hřbitov Vrbno p/Prad.“, jejíž přílohou byla zadávací dokumentace. Cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace předložili 3 uchazeči. Z předložených cenových nabídek byla vybrána nabídka Ing. Jana Hvoreckého, Železná 110, Vrbno pod Pradědem za cenu 35.862,00 Kč včetně DPH. Po zpracování projektové dokumentace v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací, byla dle Směrnice č. 2/2007 pro evidenci veřejných zakázek a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Vrbno pod Pradědem a příspěvkovými organizacemi, jichž je zřizovatelem, připravena výzva k podání cenové nabídky na provedení stavebních prací. Cenovou nabídku předložili 4 uchazeči, z nichž byla vybrána nabídky fy. Naděžda Klíčová, Mnichov 311, Vrbno pod Pradědem za cenu 852 538,40 Kč bez DPH.

Vlastní přípravné práce započaly již na podzim roku 2011, kdy na několika přípravných jednáních se řešil rozsah prací, použité materiály na pochůznou vrstvu apod.. Taktéž bylo shlédnuto několik hřbitovů pro zvolení konečné povrchové úpravy pochůzných vrstev. Přípravných jednání se kromě zástupců příslušných odborů MěÚ Vrbno pod Pradědem zúčastnil i zástupce správce hřbitova TECHNICKÝCH SLUŽEB VRBNO .s.r.o. Z výsledků těchto jednání byla následně připravena zadávací dokumentace pro zpracování projektu jako podkladu pro výběr zhotovitele.

Účelem této stavby bylo zajištění bezpečného pohybu po pěších komunikacích i pro imobilní osoby v doprovodu na hřbitově a zvláště zpřístupnit stávající urnový háj. S ohledem na svažitost terénu a stávající charakter komunikací pro pěší, které byly tvořeny kombinací zpevněných a nezpevněných komunikací, bylo navrženo chodníky vedené po spádnici a vrstevnici materiálově od sebe rozlišit. Rozlišení spočívalo v tom, že chodníky vedené po spádnici budou provedeny ze žulové kostky uložené do dvojřádku z drobné kostky v betonovém loži (pevná opěra). Tato skladba byla navržena s ohledem na odvod dešťových vod a jejich zasakování do navržených vsakovacích bloků. Chodníky vedené po vrstevnici byly navrženy z mlatového povrchu vymezeného taktéž dvojřádkem z drobné kostky v betonovém loži. Mlatový povrch byl zvolen s ohledem na jeho pevnost, trvanlivost a jednoduchou údržbu. Takovýto povrch byl hojně zastoupen na jiných hřbitovech, které byly shlédnuty v rámci přípravných jednání.

V roce 2013 probíhá I. etapa oprav chodníků. Rozsah I. etapy je zřejmý z přiloženého výkresu č. Cx. Druhá etapa byla začleněna finančně do návrhu rozpočtu 2014 ale proběhla následně v roce 2015.

ikona souboruZadávací dokumentace bezbariérová komunikace hřbitov ve Vrbně pod Pradědem

Nákresy

ikona souboruA B Hřbitov (1)ikona souboruC03 SITUACEikona souboruC04 PODELNE PROFILYikona souboruC05 rez M50 SCHODYikona souboruC06 rez M50 CHODNÍKYikona souboruCx I etapa

Náklady projektu

  • projektová dokumentace 35.862 Kč s DPH
  • výstavba I. etapa 852 538,40 bez DPH
  • výstavba II. etapa 
9.9.2013 16:57:22 | přečteno 2432x | Jitka Musilová
 
load