Registr oznámení veřejných funkcionářů

Zákon o střetu zájmů Registr oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce a oznámení o příjmech, darech a závazcích podávaných veřejnými funkcionáři podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů.

Podávání oznámení

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů ukládá veřejným funkcionářům mj. povinnost podávat oznámení o:

 • činnostech - § 9 (jiné vykonávané činnosti),
 • majetku - § 10 (majetku nabytém v průběhu výkonu funkce),
 • příjmech, darech a závazcích - § 11.

Veřejnými funkcionáři jsou:

 • členové zastupitelstva města, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni,
 • členové rady města, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni,
 • vedoucí zaměstnanci USC podílející se na výkonu správních činností zařazení do městského úřadu.

Povinnost podat oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích vzniká veřejným funkcionářům poprvé za rok 2007, přičemž lhůta k podání oznámení je do 30. června 2008. Veřejní funkcionáři, kteří v průběhu roku ukončili výkon funkce, podávají oznámení do 30 dnů od ukončení výkonu funkce.

Oznámení se podávají na formuláři vydaném vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 578/2006 Sb: ikona souboruČestné prohlášení.

Registr oznámení

Registr oznámení obsahuje veškerá oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích podaná veřejnými funkcionáři. Registr vede evidenční orgán, kterým je tajemník městského úřadu.

Registr je veden v písemné a elektronické podobě.

Nahlížení do registru

Každý má právo nahlížet do registru, a to na základě písemné žádosti. Lze nahlížet do registru v písemné nebo elektronické podobě.

Žádost se podává:

  • osobně v úředních hodinách Městského úřadu Vrbno pod Pradědem, Nádražní 389, 793 26 Vrbno pod Pradědem v kanceláři tajemníka MěÚ (kanc. č. 204).
  • prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo
  • elektronicky do elektronické podatelny (podatelna@vrbnopp.cz).

Kontakt: tajemník Městského úřadu Vrbno pod Pradědem. V nepřítomnosti zastupuje: vedoucí odboru vnitřních věcí.

 • Nahlížení do registru v písemné podobě
  Nahlížení do registru v písemné podobě je možné v úředních hodinách v budově MěÚ Vrbno pod Pradědem, Nádražní 389, 793 26 Vrbno pod Pradědem v kanceláři tajemníka MěÚ.
 • Nahlížení do registru v elektronické podobě - přidělení uživatelského jména a přístupového hesla
  Pro nahlížení do registru v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě bude žadateli přiděleno uživatelksé jméno a přístupové heslo.
  V případě osobního podání žádosti budou přístupové údaje žadateli předány na počkání v kanceláři tajemníka MěÚ. V případě podání žádosti prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo elektronické podatelny budou přístupové údaje žadateli doručeny prostřednictvím provozovatele poštovních služeb s doručenkou do vlastních rukou.
  Na základě přiděleného uživatelského jména a přístupového hesla lze nahlížet do registru v elektronické podobě po dobu 48 hodin od prvního přístupu do registru.
  V případě žádosti o nahlížení do registru v elektronické podobě se žádost ověřuje. V případě osobního převzetí přístupových údajů žadatelem v kanceláři tajemníka MěÚ předloží žadatel občanský průkaz k ověření žádosti.
  Oznámení jsou v registru uveřejněna ve formátu PDF. U oznámení podaných v elektronické podobě je podpis na jednotlivých stránkách oznámení nahrazen zaručeným elektronickým podpisem.

Přestupky

Přestupku se dopustí ten, kdo:

 • používá nebo dále zpracovává údaje vedené v registru k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře,
 • poruší povinnost mlčenlivosti o skutečnostech, o nichž se dozvěděl z údajů evidovaných v registru, nebo o osobách, které evidenčnímu orgánu sdělily skutečnosti nasvědčující nepravdivosti nebo neúplnosti údajů uvedených v oznámeních evidovaných v registru,
 • neoprávněně sdělí třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě.

Za přestupek lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč.

13.6.2008 17:19:17 - aktualizováno 4.7.2008 13:37:20 | přečteno 12668x | Patrik Locku
 
load