Vypalování a spalování

Požár lesu - Karlova studánka
Nastává období, kdy ve slunných teplých dnech začínáme uklízet své prostranství, zahrádky a jiné místa po uplynulé zimě. Mezi pracovní činnosti, které souvisí s uklízením, patří i vypalování trávy, klestí aj. Je to sice nejrychlejší způsob likvidace, ale můžeme si položit otázku: je to i nejbezpečnější a nejekologičtější způsob? V první řadě si musíme uvědomit, že provádět vypalování porostů je zakázáno podle zákona 133/1985 Sb. o požární ochraně § 17 odst. 3 písm. f).

Rozdíl mezi vypalováním a spalováním:

  • vypalování porostů je způsob zbavení ze suchého rostlinstva pomocí zapálení ohně na určitém prostoru, tzn. plošnévypalování např. trávy nebo strniště,
  • spalováním se rozumí např. zapálení shrabané trávy na hromadě.

Při vypalování a spalování staré trávy můžeme neopatrným jednáním ohrozit život a zdraví osob, zvířat nebo majetek. Pro období těchto klimatických podmínek by se měly dodržovat pravidla, která zabrání vzniku požárů. Neměli bychom v žádném případě spalovat trávu při větru, kdy by hrozilo další rozšíření ohně, pokud se nachází v blízkosti snadno vznětlivý materiálů (suché trávy, sena, slámy,…), rozdělávat nebo udržovat otevřený oheň na lesních pozemcích a do vzdálenosti 50 metrů od okraje lesního pozemku.

Co stanovuje zákon 133/1985 Sb. o požární ochraně?

Pro právnické, fyzické osoby a podnikající fyzické osoby platí zákaz vypalování porostů.

Omezením však podléhají i další typicky jarní aktivity, jako např. spalování listí, klestu či shrabané trávy. Zákon tyto činnosti sice výslovně nezakazuje, ale pálení většího množství hořlavých látek na volném prostranství jsme povinni, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru a toto předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje (v našem případě HZS MSK ÚO Bruntál), který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat. Kontakt na HZS MSK ÚO Bruntál je na webových stránkách www.izs-br.cz nebo ohlášení pálení klestu na tel. čísle 950 740 102.

Za přestupek na tomto úseku lze uložit fyzické osobě pokutu do výše 25 000,- Kč, právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě provozující činnost bez zvýšeného požárního nebezpečí pokutu do výše 250 000,- Kč a právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě provozující činnost se zvýšeným požárním nebezpečím pokutu do výše 500 000,- Kč.

Díky pálení klestí či odpadu v rámci jarních prací nebo plošnému vypalování starých suchých porostů dochází každoročně ke vzniku požárů, které způsobí četné újmy na zdraví a mnohamilionové škody na majetku.

9.4.2008 7:42:09 | přečteno 2435x | Bc. Ondřej Chalupa
 
load