Návrh nového územního plánu města

Nový územní plán města

Územní plán stanoví základní koncepci rozvoje území města, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání (urbanistickou koncepci), uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury; vymezuje zastavěné území, zastavitelné plochy, plochy vymezené ke změně stávající zástavby, k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území (plochy přestavby) a plochy změn v krajině a stanoví podmínky pro využití těchto ploch, dále vymezuje plochy pro veřejně prospěšné stavby a pro veřejně prospěšná opatření. Územní plán v souvislostech a podrobnostech území města zpřesňuje a rozvíjí cíle a úkoly územního plánování v souladu se zásadami územního rozvoje kraje a s politikou územního rozvoje.

Město Vrbno pod Pradědem má zpracovaný územní plán (Architektonicko - urbanistický Ateliér Poulová - Žerava, listopad 1997), schválený Městským zastupitelstvem města Vrbno pod Pradědem dne 26.3.1998 a následně schválené Změny č. 1 a 2.

Vzhledem k tomu, že platný územní plán již v řadě aspektů neodpovídá potřebám a požadavkům rozvoje města, není v souladu s platnými právními předpisy (stavební zákon a vyhláška o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci v platném znění) a se Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje, rozhodlo zastupitelstvo města o zpracování nového územního plánu.

Průzkumy a rozbory pro zpracování Územního plánu Vrbno pod Pradědem byly zpracovány Urbanistickým střediskem Ostrava, s.r.o. v listopadu 2009 a byly podkladem pro zpracování návrhu zadání územního plánu. Návrh zadání byl projednán dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu dle vznesených připomínek a stanovisek. Zadání Územního plánu Vrbno pod Pradědem schválilo Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem dne 22.9.2011 a na základě schváleného zadání byl v srpnu 2013 zpracován návrh řešení Územního plánu Vrbno pod Pradědem.

ikona souboruVEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - doručení návrhu Územního plánu Vrbno pod Pradědem a vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Vrbno pod Pradědem na udržitelný rozvoj území.

Návrh řešení Územního plánu Vrbno pod Pradědem.


Písemné připomínky je možno dle Veřejné vyhlášky doručit na:

Městský úřad Vrbno pod Pradědem
odbor výstavby a životního prostředí


25.8.2015 14:34:29 - aktualizováno 25.8.2015 14:34:44 | přečteno 2455x | Patrik Locku
 
load