Dávková pomoc osobám zasaženým nevyplácením mzdy a následnou ztrátou zaměstnání

V důsledku utlumení výroby v Crystalex a. s., závod Vrbno pod Pradědem, došlo v měsíci lednu 2009 k mimořádné události, která spočívá v nevyplacení mezd zaměstnancům za měsíc prosinec 2008. Městský úřad Vrbno pod Pradědem, odbor sociální a zdravotní, bude v souladu s právními předpisy v oblasti dávek hmotné nouze (zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, všechny ve znění pozdějších předpisů), poskytovat zaměstnancům postiženým výše uvedenou událostí následující pomoc:

1. Sociální poradenství

 • každému bude poskytnuto základní sociální poradenství, spočívající zejména v seznámení s možnostmi řešení situace prostřednictvím dávek hmotné nouze, uplatnění zákonných nároků a zhodnocení sociálních a majetkových poměrů
 • záměrem je zejména prvotní orientace v nepříznivé životní situaci klienta a zjištění, do jaké míry je ohroženo zabezpečení základních životních potřeb osoby
 • zde bude vysvětleno jak podat žádost o některou z dávek hmotné nouze, jaké doklady musí být k žádosti doloženy

2. Poskytnutí okamžité mimořádné pomoci formou jednorázové sociální dávky

a) poskytnutí této dávky hmotné nouze je možné v případech:

 • situace je natolik závažná, že není zabezpečena výživa a ostatní základní osobní potřeby, hrozí vážná újma na zdraví a je tedy nutná urychlená pomoc
 • je nutné uhradit bezprostředně výdaje spojené s bydlením, jinak hrozí ztráta bydlení či přerušení dodávek energií (nájem, služby spojené s užíváním bytu, zálohy na energie)
 • zvláštní pozornost je věnována rodinám s nezaopatřenými dětmi

b) při individuálním hodnocení sociální situace jednotlivců a rodin se přihlíží:

 • k ostatním započitatelným příjmům, např. příjmům ze závislé činnosti jiné společně posuzované osoby, dávkám důchodového pojištění, nemocenským dávkám, dávkám státní sociální podpory, výživnému, příjmům z pronájmu aj.
 • k celkovým sociálním a majetkovým poměrům osoby a společně posuzovaných osob, např. možnost využití stavebního spoření, životního pojištění aj.
 • ke skutečným nákladům spojeným s bydlením (nájemné, služby spojené s užíváním bytu, zálohy na úhradu energií) a jejich pravidelné řádné úhradě
 • součástí posouzení sociální situace osoby může být i provedení sociálního šetření v její domácnosti

c) lhůty výplaty mimořádné dávky:

 • v případech, kdy bude shledán nárok na poskytnutí mimořádné okamžité pomoci, bude dávka vyplacena v průběhu 5 dnů de dne podání žádosti
 • v případech, kdy nebude mít jednotlivec nebo rodina v důsledku nevyplacení mzdy prokazatelně dostatek finančních prostředků k úhradě nákladů spojených s bydlením a hrozila by bezprostřední ztrátabydlení nebo přerušení dodávek
 • energie, bude nezbytná finanční pomoc poskytnuta do 2 dnů ode dne podání žádosti

3. Kromě odůvodněné okamžité mimořádné pomoci

v souvislosti se zhodnocením sociální situace osoby, budou předány formuláře žádostí o:

a) příspěvek na živobytí

b) doplatek na bydlení.

K těmto dávkám hmotné nouze:

 • budou poskytnuty informace k vyplnění žádostí a o dokladech, které k žádosti musí být doloženy
 • nárok na dávku, při splnění podmínek stanovených zákonem, vzniká od prvního dne měsíce, ve kterém byla žádost podána
 • tyto dávky nelze vyplácet zpětně
 • lhůta vyřízení těchto žádostí je 30 dnů ode dne jejich podání

4. Na co není uvedená pomoc určena:

 • k vyrovnání celkové výše nevyplacené mzdy
 • na pokrytí nákladů spojených s úhradou exekucí, půjček, pojistného, leasingových splátek, splátek hypoték a jiných nákladů, které bezprostředně nesouvisejí se zajištěním základních potřeb osoby a s úhradou nezbytných nákladů bydlení

5. Osoby, které nejsou bezprostředně ohroženy

Jedná se o osoby, které sice byly postiženy nevyplacením mzdy a následnou ztrátou zaměstnání, ale jejich celkové příjmy (nebo příjem některé ze společně posuzovaných osob), sociální a majetkové poměry jsou takové, že nejsou bezprostředně ohroženy a mohou po určitou dobu ještě uspokojovat z vlastních prostředků své základní osobní potřeby. Jsou to tedy osoby, teré nejsou v hmotné nouzi.

Tyto osoby mohou využívat nabízené sociální poradenství a pokud by jejich nepříznivá situace trvala delší dobu a dostaly by se do stavu hmotné nouze, bude jim včas poskytnuta potřebná pomoc.

S kým a kdy jednat na Městském úřadu Vrbno pod Pradědem

a) odbor sociální a zdravotní, Nádražní 389, přízemí - vlevo

b) konkrétní kontaktní osoby na uvedeném odboru

 • Bc. Jana Marková, kancelář č. 108, telefon 554795133, e-mail: jana.markova@vrbnopp.cz
 • Ivana Klíčníková, DiS, kancelář č. 109, telefon 554795130, e-mail: ivana.klicnikova@vrbnopp.cz

c) hodiny pro veřejnost

 • pondělí a středa 08.00 - 11.30, 12.30 - 17.00
 • úterý, pátek 08.00 - 11.00

Na který úřad se v této záležitosti obrátit

Dávky hmotné nouze jsou vypláceny podle místa trvalého pobytu osoby a dle územní působnosti úřadu:
Městský úřad Vrbno pod Pradědem - pro občany s trvalým pobytem v obcích Vrbno pod Pradědem, Karlovice, Široká Niva, Ludvíkov, Karlova Studánka.
Pokud osoba má trvalý pobyt v obci, která zde není jmenována, musí se obrátit na příslušný pověřený obecní úřad v místě jeho trvalého bydliště.

Závěrem

Zaměstnanci odboru sociálního a zdravotního jsou si vědomi toho, že tato mimořádná situace je velmi citlivá a takto zasaženým osobám budou vycházet vstříc v maximální možné míře. Na druhou stranu nejen nemohou, ale nesmějí činit nic, co jim nedovolují příslušné právní předpisy. I pro náš odbor se jedná o mimořádnou situaci, na kterou nemohl být technicky, prostorově a personálně předem připraven. Uvítali bychom proto vstřícnost a snahu o co nejlepší spolupráci. Předem vám děkujeme.

16.1.2009 7:39:32 | přečteno 1521x | iklicnikova
 
load